ابزارهای مدیریت دانش

ابزارهای مدیریت دانش اساسا مدیریت دانش، کسب دانش درست به فرد مناسب در زمان درست می باشد. حال در اینجا به شرح و تعریف ابزارهای مدیریت دانش می پردازیم: استراتژی: استراتژی مدیریت دانش باید وابسته به استراتژی شرکت باشد. هدف، مدیریت، به اشتراک گذاشتن و ایجاد دارایی ها دانش مربوطه …