شش چالش عمده رهبران

شش چالش عمده رهبران شش چالش عمده رهبران:کارکنانی که در جای خوب کار می کنند فقط به خاطر خشنودی سازمان کار نمی کنند، بلکه چه بسا در وهله اول   به خاطر خشنودی حرفه و شغل خود کار می کند.   امروزه آدمها کار را ابزار درک و رشد خود …

آینده مدیریت و رهبری

 آینده مدیریت و رهبری ♦ رمز بقای سازمان های موفق در قرن بیست و یکم رهبری در سراسر زنجیره ارزش است. این بدان معنی است که در چند دهه آینده در شرکت های موفق، شاهد شکل گیری جدیدی در سازمان ها و کارکنان آنها خواهیم بود که می توانند از …