ساندویچ فروش و پسرش

ساندویچ فروش و پسرش متن زیر مطالبی را در مورد ساندویچ فروش و پسرش ارائه می دهد:   مردی در کنار جاده، دکه ای درست کرده بود و در آن ساندویچ می فروخت. چون گوشش سنگین بود، رادیو نداشت،چشمش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم نمی خواند،او تابلویی بالای سر …