فرایند مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک مرحله اول: آنالیز ریسک (Risk Analysi) ←همانطور که گفتیم, فرایند مدیریت ریسک, بر اساس استاندارد IEC, شامل ۳ مرحله می باشد, که اولین مرحله آن “آنالیز ریسک” است. آنالیز ریسک دارای سه زیرمجموعه؛ ←تعیین دامنه کاربرد ←شناسایی خطرات ←تخمین ریسک است که از میان این سه مورد, …

ابزارها و روش های شش سيگما

ابزارها و روش های شش سيگما       اقدامات بهبود کيفيت گرچه روش ها و ابزارهای شش سيگما بسياری از ابزارهای آماری را که در ساير اقدامات بهبود کيفيت به کار گرفته است در برمی گيرد، اما بطور کلی همه اين ابزارها در قالب دو روش سيستماتيک پروژه ای …