مديريت راهبردي (استراتژيك)

رهبري استراتژيك در حوزه ي نظام كاربرد منابع انساني به چگونگي توزيع اختيارات و سيستم كنترل و نظارت مي پردازد. بطور مثال بر حسب اينكه ساختار سازماني وظيفه اي، ماتريسي، مادولار يا شبكه اي و يا بصورت واحدهاي خود گردان و يا مجموعه هاي با شخصيت حقوقي مستقل باشد، ميزان و چگونگي گزارش دهي بخش هاي فرعي به ستاد مركزي، كنترل و نظارت بر امور منابع انساني از سوي شركت مادر و نظير اين موارد رهبري استراتژيك تلقي مي شود كه علاوه بر نظام كاربرد به ساير نظام هاي مديريت منابع انساني نيز مرتبط است.

جهت مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

77944064 و 77942240-021

نظام كاربرد منابع انساني

آثار و نتيجه تلاش هاي سه گانه اي كه در جذب، بهسازي و نگهداري منابع انساني انجام مي گيرد عمدتا در بكارگيري مؤثر اين منبع استراتژيك در سازمان متجلي مي گردد. اين نقش را مهارت هاي انساني و يا دانش بكارگيري منابع انساني نيز ناميده اند. كاربرد مؤثر منابع انساني را مي توان با شاخص بهره وري نيروي كار اندازه گيري نمود. از جمله شاخص هايي كه مي توان براي اين منظور بكار برد: متوسط ساعات كار، متوسط تعداد كاركنان در محدوده زماني خاص و يا هزينه هاي منابع انساني كه بصورت هزينه هاي ثابت و متغير قابل محاسبه است.

جهت مشاوره مدیریت و مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

77944064 و 77942240-021

شرايط اجراي طرح ارزيابي و مديريت عملكرد

تهيه و اجراي طرح ارزيابي شايستگي و مديريت عملكرد كاركنان بايد با همكاري مشترك مديران و واحدهاي اجرايي انجام شود. البته وظيفه اصلي ستادي آن با مدير منابع انساني است ولي در اجراي آن واحدهاي عملياتي بايد دخالت مستقيم داشته باشند و براي حصول نتيجه مطلوب در ارزيابي بايد نكات زير رعايت شود:

طرح مورد حمايت مديران و مجريان باشد – اهداف طرح براي همه روشن باشد – نحوه اجراي طرح مشخص باشد – تصميمات نهايي با نظر مشورتي مديران گرفته شود – نتيجه ي اجراي طرح ارزيابي شود.

جهت مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

77944064 و 77942240-021

محاسن اعمال مديريت عملكرد

محاسن مديريت عملكرد به همين چند مورد خلاصه نمي شود و اين موارد بيشتر جنبه هاي ظاهري و عملكردي اين اقدام را نشان مي دهد و اثرات غير مستقيم و غير مشهود آن در تمام شئون سازمان و مديريت آن مشهود مي باشد:

-تشخيص كمبودها، برآورد احتياجات آموزشي و پرورشي

-بوجود آمدن مبناي منطقي و عادلانه براي تشخيص ميزان شايستگي كاركنان

-ايجاد يك نظام ترفيعاتي معقول و مبتني بر شايستگي و نيازهاي آينده سازمان ها

-ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت كاركنان

-كمك به تعيين معيار و ضوابط بركنار كردن از خدمت

و…

جهت مشاوره مدیریت و مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

77944064 و 77942240-021

مديريت عملكرد

ارزيابي ظرفيت و توانايي هاي  انجام كار كاركنان و شايستگي آنها كار بسيار دشوار و مي توان گفت بطور كامل و مطلق انجام آن غيرممكن است، زيرا بشر هنوز به چنين ابزار يا وسيله اي دست نيافته كه بتواند توانايي هاي بالقوه و حتي بالفعل انسان را دقيق اندازه گيري نمايد. به ويژه آنكه در اغلب موارد ارزيابي كننده هم انسان ها هستند كه تحت تأثير ذهنيات، تعلمات، تعصبات، عواطف و احساسات ممكن است عدالت لازم در قضاوت را آگاه يا ناآگاه رعايت ننمايند و به همين دليل است كه ادعا مي شود اگر نتوانيم با عدالت اشخاص را ارزيابي نماييم بهتر است از اين اقدام خودداري شود.  

جهت مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

77944064 و 77942240-021

مديريت امور استخدامي

در مديريت امور استخدامي هر سازمان بزرگ نيز لازم است استراتژي هاي خاص در نظر گرفته شود. اين استراتژي ها را استراتژي سازمان و استراتژي تأمين منابع انساني مشخص مي نمايد. بطور مثال ممكن است استراتژي استخدامي، خودداري از تأمين منابع انساني به طور تمام وقت و يا در مواردي خودداري از استخدام دائم كاركنان خدمات فصلي باشد. 

جهت مشاوره مديريت و مشاوره ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 و 77942240-021

طرحريزي منابع انساني

در متون مربوط به مديريت منابع انساني طرحريزي منابع انساني با مفهوم هاي مختلف مطرح شده است. برخي از تعاريف متداول به شرح زير است:

– عبارت است از پيش بيني نيازهاي سازمان از لحاظ منابع انساني و مراحلي كه براي برآوردن آن نيازها بايد طي شود.

– ابزاري است كه به طور مستقيم اهداف و استراتژي هاي سازماني را به اهداف برنامه هاي نيروي انساني متصل مي سازد.

– عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان ما را بطور منظم پيش بيني مي كند.

كه همانگونه كه از تعاريف مطرح شده استنباط مي شود، در بعضي تعاريف طرح كل نظام مديريت منابع انساني مورد نظر است و در بعضي ديگر چگونگي عرضه و تقاضاي نيروي كار مطرح گرديده است.

جهت مشاوره مديريت و مشاور ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 و 77942240-021

سيستم اطلاعات منابع انساني

سيستم اطلاعات منابع انساني عبارت است از يك روش سازمان يافته ي جمع آوري، نگهداري و ارائه اطلاعات به مديران به منظور تصميم گيري در امور چهارگانه نظام مديريت منابع انساني. چنين سيستمي بايد داراي مشخصات زير باشد:

اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختيار استفاده كننده قرار گيرد – اطلاعات صحيح و دقيق باشد – مورد نياز مديران باشد – بطور سريع در اختيار اشخاص مسئول قرار گيرد و نه همه ي كاركنان.

جهت مشاوره مديريت و مشاور ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 و 77942240-021

مديريت راهبردي (استراتژيك) و مكاتب آن

كلمه استراتژي كه قدمتي تاريخي از يونان و رم قديم دارد به هنر جنگ اطلاق شده است و عبارت است از اعمال تدابيري سرنوشت ساز به منظور كسب برتري و شكست دشمن. در مفهوم جزئي تر آن استراتژم عبارت است از هنر، حيله و نيرنگ و تدابيري كه با هدف فريب دادن دشمن بكار گرفته مي شود. و واژه ي استراتژي به معني رهبري (نظامي) مي باشد.

تعبير مفاهيم فوق در حوزه ي سازمان هاي كسب و كار اين تعريف را به ذهن متبادر مي كند كه رئيس يا تصميم گيران اصلي سازمان، به منظور تحقق اهداف و كسب برتري رقابتي، عهده دار طرحريزي حركت و رهبري سازمان در جهت تحقق اهداف استراتژيك مي باشند.

جهت مشاوره مديريت و مشاور ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 و 77942240-021

پياده سازي و دريافت گواهينامه ISO 9001:2008

زمينه هاي لازم جهت پياده سازي ودريافت گواهينامه ISO9001:2008
1- ارزيابي وضعيت موجود
2- طراحي و مستندسازي سيستم مديريت كيفيت
3- بازنگري ، تاييد و تصويب مستندات طراحي شده
4- نظارت بر اجراي مستندات تصويب شده
5- بازنگري و به روز آوري مستندات
6- برنامه ريزي و انجام مميزي داخلي
7- رسيدگي به عدم انطباق هاي مشاهده شده در مميزي داخلي و اجراي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مناسب
8- ارزيابي و انتخاب شركت گواهي دهنده(مميز خارجي)
9- پيش مميزي(درصورت نياز) وانجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مناسب
10- مميزي نهايي، ثبت سيستم مديريت كيفيت تاييد شده و دريافت گواهينامه ايزو 9001.

مزاياي پياده سازي استاندارد ISO 9001:2008
فرض كنيد قرار است سازمان خود را به گونه اي سيستماتيك اداره كنيد. از كجا شروع خواهيد كرد ؟ چه الزاماتي را مد نظر قرار خواهيد داد؟ تنها از علم و تجربه خودتان استفاده خواهيد كرد و يا با نظر مديران و كاركنان سازمان نسبت به پيشبرد كارها اقدام خواهيد كرد؟وقتي با اختلاف نظري مواجه مي شويدچگونه به حل و فصل آن مي پردازيد و چه استانداردي را مورد قضاوت قرار خواهيد داد؟
اگر چه مديران سازمان هاي مختلف براي اداره سازمان خود بسته به شرايط موجود و فرهنگ سازماني حاكم بر آن، نحوه مديريت خود را انتخاب مي كنندليكن در بسياري از موارد مديران مي‏توانند استانداردهايي را مورد استفاده قرار دهند واستاندارد ايزو 9001 شايد يكي از مناسب ترين اين استانداردها براي مديريت عمومي سازمان باشد. علاوه بر استانداردسازي سيستم مديريت سازمان بخصوص در رابطه با كيفيت ، مزاياي ديگري به طور مستقيم و غير مستقيم از پياده سازي اين استاندارد بدست مي آيد كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره شده است:
• اطمينان بخشي به مشتريان از اينكه سازمان به نيازها و انتظارات آنها توجه داشته و رسيدگي به شكايات و جلب رضايت مشتريان را بعنوان يك الزام دنبال مي نمايد.
• الزام سازمان به بهبود مستمر
• مستندسازي گردش كارفرآيندها و ايجاد امكان براي مطالعه و بهبود اين فرآيندها

جهت مشاور ایزو و اخذ ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77944064

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'