مفاهیم محوری تعالی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

در ذیل اطلاعاتی در مورد مفاهیم محوری تعالی سازمانی قابل مشاهده است:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ارزﺷﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و در ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ي ﺑﺎرز و آﺷﻜﺎر از ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در آن ها ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1 رﻫﺒﺮي آرمان ﮔﺮا

2- دستیابی به نتایج متعادل

3- ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

4- ﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری مبتنی بر واﻗﻌﻴﺖ

5- ارج گذاری بر سرمایه های انسانی

6- ﮔﺴﺘﺮش مشارکت ﻫﺎ

7-  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

8- ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻼﻗﻴﺖ و نو آوری

برای مشاور EFQM  و مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاور تعالی

 

Cropped Aryan Gostar Logo 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *