مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه

مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه

در بخش اطلاعاتي در رابطه با مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه ارائه شده است:
روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه از گذشته در زمينههاي عمراني و احداث صنايع بخصوص پروژههاي بزرگ در كشور مورد استفاده قرار ميگرفته است، وليكن در ساير زمينه ها از جمله پروژه هاي تحقيقاتي كه ماهيتاً از ابهاماتي نظير مشخص نبودن جزئيات برخي كارها، عدم وجود قطعيت در اكثر زمانهاي برآوردي فعاليتها، مواجه شدن با بن بست حين اجراي پروژه و لزوم از سرگيري رشته جديدي از امور و…. برخوردارند، كمتر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه ريزي، نظارت، بهره برداري مناسب از منابع و كنترل هزينه ها را به شدت كاهش داده است. در اين مقاله از طريق افزودن اجزاء مورد نياز به ساختار نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه، طرح يك سيستم اطلاعات مديريت و رويه هايي كارآمد به گونهاي ارائه شده است كه بر اساس اين مدل تمامي اطلاعات و جزئيات ضروري جهت برنامهريزي، هدايت و نظارت همه جانبه بر پروژه در يك واحد تحقيقاتي به طور يكپارچه گردآوري شده است. به واسطه دسترسي به اطلاعات متمركز و امكان برقراري ارتباط بين كليه واحدهاي سازمان، و همچنين وجود مكانيزمهاي لازم براي تفكيك حسابهاي پروژهها و كنترل هزينهها، امر ارزيابي پيشرفت واقعي فعاليتها ، پرداخت عادلانه حقالزحمه به همكاران پروژه، برنامهريزي مجدد و افزايش دقت برنامه ريزيها، موجبات مديريت دقيق بر پروژه هاي پژوهشي فرآهم آمده است.

سيستم اطلاعات مديريت

امروزه اقدام به هر كاري قبل از انجام برنامه ريزي و بررسي مراحل و نتايج حاصل از آن اشتباهي بزرگ محسوب مي شود. چرا كه بيش از گذشته سيستمها بر يكديگر تأثير گذار و تأثير پذير شده و ارزش منابع محدود و در اختيار نيز افزايش يافت هاند. اين در حالي است كه به واسطه پديد آمدن و اشاعه روشها و فن آوري هاي جديد، سطوح مديريت در سازمانها در حال كاهش و ساختارهاي سازماني در حال افقي تر شدن هستند. در گذشته كليه برنامه ها و اطلاعات در اختيار مديران ارشد قرار داشت و كاركنان تنها مجري دستورات بودند، ليكن در يك سازمان مبتني بر اطلاعات، برنامه ها به صورت طبقه بندي شده و حاوي جزئيات و ارتباطات لازم در اختيار كليه كاركنان قرار گرفته و هر شخص مسئول فعاليتهاي مربوط به خود مي باشد. در چنين ساختاري تمايل به انجام فعاليتهاي مقطعي در قالب پروژ ه هاي بزرگ و كوچك افزايش يافته و نتيجه آن استفاده بهينه از ظرفيت منابع و امكانات، حاكميت نظم در امور، و دستيابي به اهداف در چارچوب هزينه و در محدوده زماني از قبل تعيين شده مي باشد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *