تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS ارائه شده است: تفکر مبتنی بر ریسک براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروري ست. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه هاي قبلی این استاندارد بین المللی به طور ضمنی آمده بود، براي مثال اجراي اقدامات پیش گیرانه براي حذف عدم انطباق هاي بالقوه، تجزیه وتحلیل هر عدم انطباق وقوع یافته و اقدام مقتضی براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدم انطباق ها.

انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی

جهت انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، سازمان به طرح ریزي و پیاده سازي اقدامات براي رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها نیاز دارد. رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها پایه اي براي افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیري از اثرات منفی ایجاد می نماید.

دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار

فرصت ها می توانند نتیجه ي یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار باشند، براي مثال، مجموعه اي از شرایط که به سازمان اجازه جذب مشتریان را می دهد، توسعه محصولات و خدمات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد. اقدامات رسیدگی به فرصت ها نیز می تواند شامل توجه به ریسک هاي مرتبط باشد. ریسک مؤثر بر عدم اطمینان و هر نوع عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می تواند یک فرصت فراهم نماید، اما نه این که همه ي اثرات مثبت ریسک ها در فرصت ها لحاظ شوند.

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی به عنوان چارچوب توسعه یافته توسط ایزو براي بهبود هماهنگی مورد نظر در استانداردهاي بینالمللی سیستم هاي مدیریت اعمال می شود. این استاندارد بین المللی سازمان را قادر به استفاده از رویکرد فرآیندي، همراه با و تفکر مبتنی بر ریسک، هماهنگ سازي یا یک پارچه سازي PDCA چرخه ي سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت می نماید.

ارتباط این استاندارد بین المللی با ایزو 9000 و ایزو 9004 به شرح زیر است:

ایزو 9000 سیستم هاي مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان زمینه ي ضروري براي درك صحیح و پیاده سازي این استاندارد بین المللی را فراهم می کند. ایزو 9004 سیستم هاي مدیریت کیفیت – رویکرد مدیریت کیفیت براي موفقیت پایدار سازمان راهنمایی براي سازمان هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین المللی دارند. این استاندارد بین المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم هاي مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، یا مدیریت مالی نمی شود. سیستم هاي مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بین المللی براي تعدادي از بخش ها توسعه یافته اند. برخی از این استانداردها الزامات اضافه شده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کنند و سایر آنها به ارائه ي راهنمایی براي کاربرد این استاندارد بین المللی در بخش هاي خاص محدود می شوند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو که در اینجا با “IATF صنعت خودرو“ یا ” 16949 QMS تحت عنوان ”استاندارد الزامات خاصِ مشتري” ارجاع شده ،داراي کاربرد در صنعت خودرو، الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 و ایزو 9000 ویرایش 2015 ، اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت تولید خودرو و سازمان هاي مرتبط بخش خدمات را تعر یف می نمایند. صنعت خودرو نمی تواند استاندارد مستقل QMS از این رو، این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود اما به عنوان یک بخش تکمیلی در نظر گرفته شده و عطف به ایزو 9001 ویرایش 2015 استفاده شده است.

ایزو 9001 ویرایش 2015 به عنوان یک استاندارد جداگانه ایزو منتشر شده است.

توضیحات مختصری در رابطه با ویرایش ها:

ویرایش اول) ارائه ي یک مدرك نوآورانه است، که با IATF 16949 2016 تلفیق تعدادي از الزامات خاص مشتریان سابق، بر جهت گیري جدي نسبت به مشتري تأکید دارد.

ویرایش اول

در سال 1999 توسط کارگروه بین المللی ISO/TS 16949 با هدف هماهنگ سازي ارزیابی هاي متفاوت (IATF) صنعت خودرو و صدور گواهینامه ي سیستم ها در سراسر جهان در زنجیره تأمین بخش خودرو ایجاد شد.

ویرایش دوم

تجدیدنظرهاي دیگر ویرایش دوم در سال 2002 و ویرایش سوم در سال 2009 مبتنی بر نیازهاي توسعه اي بخش صنعت خودرو یا ویرایش هاي ایزو 9001 ایجاد شدند.

ویریش سوم

ISO TS 16949 در آماده سازي براي انتقال از 2009 بازخورد مراجع ،IATF صنعت خودرو، 16949 QMS به این استاندارد ها براي ایجاد OEM صدور گواهینامه، ممیزان، تأمین کنندگان و ویرایش اول استعلام شده است، که IATF 16949 2016 ویرایش سوم را لغو و جایگزین آن می شود. ISO TS 16949 2016 همکاري قوي خود با ایزو را از طریق کمیته ي ارتباطی حفظ می نماید تا IATF سازگاري دائمی با ایزو 9001 را تضمین نماید.

هدف

هدف از این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، توسعه ي یک سیستم مدیریت کیفیت است که براي بهبود مداوم، تأکید بر پیش گیري از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف ها در زنجیره ي تأمین فراهم شده است.

کلیات

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردي در سازمان است که می تواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنایی دقیق براي طرح هاي توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازي یک سیستم مدیریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بین المللی عبارتند از:

الف) توانایی ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند؛
ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتري؛
پ) رسیدگی به ریسک ها و فرصت هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛
ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

پیاده سازي این استاندارد بین المللی به این مقاصد نیست:

-ساختار یکسان سیستم هاي مختلف مدیریت کیفیت
-هماهنگی مستندات با ساختار بندهاي این استاندارد بین المللی.
-استفاده از اصطلاحات خاص این استاندارد در سازمان.
-الزامات مشخص شده ي سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره IATF16949 تخصص ماست.

شناخت سازمان و محیط آن

شناخت سازمان و محیط آن

سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر برتوانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.سازمان باید اطّلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگري نماید.

به موارد زیر باید توجه شود:

توجه 1 -شرایط می تواند شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط قابل ملاحظه باشد.
توجه 2 -درك شرایط خارجی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي منتج از قانون، فن آوري ، رقابت، بازار، فرهنگ، محیط سیاسی و اقتصادي؛ بین المللی،ملّی، منطقه اي یا محلّی تسهیل شود.
توجه 3 -درك شرایط داخلی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي مربوط به ارزش ها، فرهنگ، دانش و عملکرد سازمان تسهیل شود.

درك نیازمندي ها و انتظارات طرف هاي ذي نفع با توجه به اثر یا اثر بالقوه در توانایی سازمان براي ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند،

سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف) طرف هاي ذي نفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛
ب) الزامات این طرف هاي ذي نفع که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت باشد.سازمان باید اطّلاعات مربوط به طرف هاي ذي نفع و الزامات مربوط به آنها راپایش و بازنگري نماید.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه آن تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه، سازمان باید به موارد زیر توجه نماید:

الف) شرایط خارجی و داخلی اشاره شده.

ب) الزامات طرف هاي ذي نفع اشاره شده.

پ) محصولات و خدمات سازمان.

سازمان باید تمامی الزامات این استاندارد بین المللی را، چنانچه در دامنه يتعیین شده سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا باشند، اعمال نماید. دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطّلاعات مدون در
دسترس بوده و نگه داري شود. دامنه باید تنوع محصولات و خدمات را تحت پوشش قرارداده و توجیه غیرکاربردي بودن هر یک از الزامات این استانداردبین المللی در دامنه را ارائه نماید.
ادعاي انطباق با این استاندارد بین المللی تنها هنگامی امکان پذیر است کهالزامات تعیین شده به عنوان غیرکاربردي، توانایی یا مسئولیت کسب اطمینانسازمان از انطباق محصولات و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتري راتحت تأثیر قرار ندهد.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت – تکمیلی

فرآیندهاي پشتیبان، چه در محل باشند یا دور از محل (مانند مراکز طراحی، دفتر مرکزي شرکت و مراکز توزیع)، باید در دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت دیده شده باشد. (QMS)خودرو مربوط به الزامات طراحی QMS تنها استثناي مجاز براي این استاندارد می باشد.باید توجیه و توسعه محصول در ایزو 9001 نگه داري شود و به عنوان اطّلاعات مدون ثبت شود. استثناي مجاز شامل انجام طراحی فرآیند ساخت نمی شود.سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت
کیفیت خودروسازی
ISO TS 16949 : 2009

در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ارائه شده است: بر اساس نیازمندی های كیفیت تعیین شده توسط گروه های اجرایی IATF و به منظور یكسان سازی انتظارات شركت های مختلف خودرو ساز از تامین كنندگان شان تدوین شده است. این استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت، شرکت های خودرو ساز و تأمین کنندگان فعال در زنجیره تأمین قطعات خودرو را قادر می سازد تا سیستم مدیریت كیفیت خود را با الزامات ذی ربط سایر سیستم های مدیریت از قبیل مدیریت زیست محیطی، مدیریت بهداشت و ایمنی كار و مدیریت مالی یا ریسك، هم راستا یا یكپارچه نمایند. سازمان ها می توانند سیستم های مدیریت فعلی خود را به منظور ایجاد یك سیستم مدیریت كیفیت كه منطبق با الزامات این استاندارد باشد تطبیق دهند.

طرح ریزی و استقرار

طرح ریزی، استقرار و توسعه این سیستم مدیریت كیفیت برای سازمان اهداف زیر را محقق می نماید: بهبود مداوم تأكید بر پیشگیری از عیوب كاهش نوسان و تلفات در زنجیره تأمین. این استاندارد همراه با نیازمندی های خاص مشتری كه ممكن است مورد استفاده قرار گیرد، نیازمندی های اصولی سیستم مدیریت كیفیت را تعریف می كند. همچنین این استاندارد با هدف جلوگیری از ممیزی های متعدد اخذ گواهینامه های مختلف و همچنین فراهم كردن یك رویكرد عمومی برای سیستم مدیریت كیفیت جهت صنایع اتومبیل سازی و سازمان های ارائه کننده خدمات مرتبط تهیه شده است.

استاندارد بین المللی ISO TS 16949 : 2009

استاندارد بین المللی ISO TS 16949 : 2009 ، برای شرکت هایی كه در زمینه های زیر فعالیت می كنند، كاربرد دارد: تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مانند ورق های فولادی، رنگ، مواد شیمیایی و… تولید كنندگان قطعات خودرو مانند شرکت های ماشین کاری، آهنگری، ریخته گری، تزریق پلاستیک، لاستیک و… سازندگان مجموعه های آماده مونتاژ شامل موتور، جلوبندی، فرمان، بدنه و غیره فعالیت های خدماتی مانند عملیات حرارتی، آبكاری و یا فعالیت های تكمیلی و پایانی مانند پولیش كاری خودرو سازان.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو ١٦٩٤٩ با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

TS 16949

مشاوره IATF 16949:2016
با وجود آنكه استانداردهای سری ISO 9000 به دلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه و اساس ساخت سیستم مدیریت كیفیت قرار گرفته، اما برخی از حوزه های اقتصادی به خصوص، مانند صنایع خودرو، كه علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های كیفی خود دارند اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده اند و اجرای این خواسته ها را برای تامین كنندگان خود الزام نموده اند.
از آنجا كه تعداد این الزامات سبب بروز مشكلاتی در خصوص ارزیابی مكرر خواسته های متفاوت برای قطعه سازان طرف قرارداد , خودرو سازان مختلف شده است . بررسی ها برای حل این مشكل منجر به تشكیل گروه كاری بین المللی صنعت خودرو (IATF) گردید كه این گروه كاری با همكاری كمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) اقدام به یكپارچه سازی الزامات خودروسازان جهان گردید. ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنی
ISO/TS 16949 در تاریخ 1/3/1999‌ گردید.
چون طبق قواعد ISO انتشار یك استاندارد بین المللی نیاز به طی تشریفات خاصی دارد، در موارد كه به دلیل نیاز به بازار به وجود یك مدرك لازم است مدرك سریعتر در اختیار قرار گیرد سازمان ISO اقدام به انتشار یك مشخصه فنی (Technical Specification) می نماید و آن را با علامت ISO/TS منتشر می نماید. یك ISO/TS پس از انتشار ظرف سه سال مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار می گیرد . همچنین ظرف شش سال این نسخه فنی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و به صورت یك استاندارد بین المللی منتشر شده یا از درجه اعتبار ساقط می شود.
با توجه به استقبال صنعت خودرو از این مشخصه فنی و پذیرش آن توسط خودروسازان عضو IATF امروزه سیستم كیفیت بر مبنای TS 16949 رایجترین الگوی سیستم مدیریت كیفیت در جهان می باشد . به كارگیری مشخصه فنی ISO/TS 16949 در حال حاضر توسط شركت سازه گستر سایپا و ساپکو نیز الزام شده است.

آخرین ورژن این استاندارد ISO/TS 16949:2009 بود که با توجه به تغییر الزامات اکثر سیستمهای مدیریتی مانن ایزو 9001 این استاندارد نیز در سال 2016 مورد ویرایش مجدد قرار گرفت.

وظیفه ی ویرایش مجدد به عهده ی سازمان IATF بود و این استاندارد با عنوان IATF 16949:2016 ثبت گردید.

کارشناسان شرکت آریان گستر با بروزرسانی اطلاعات خود ذر این زمینه آمادگی ÷یاده سازی سیستم مذکور را دارند.

همین حالا با کارشناسان شرکت اریان گستر مشاور ایزو  تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'