تعيين نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي:

نيازهاي آموزشي به سه طريق معين مي شوند:

الف ) مقايسه بين استاندارد مهارت و آموزش با مهارت شغلي موجود پرسنل .

ب) نيازهاي آموزشي مقطعي كه در طول زمان شناسايي و از طرف مدیران/ سرپرستان واحدها به بخش آموزش ارائه مي شوند .

ج) اگر دوره خاصي از سمت مشتري (کارفرما) الزام يا پيشنهاد شده و در صورتيكه مكان آموزشي نيز مشخص گرديده بود از امكانات در نظر گرفته شده جهت برگزاری دوره پيشنهادي استفاده مي شود. در غير اينصورت براي برگزاري كلاس  مطابق بند 6-3 ( تامين امكانات آموزشي ) عمل مي شود .

هر يك از مدیران/سرپرستان با استناد به استانداردهاي مهارت و آموزش و مقايسه بين استاندارد مورد نظر و مهارت موجود پرسنل ذيربط در بدو استخدام و ثبت در شناسنامه آموزشی  فرد استخدام شده و يا به صورت مقطعي/موردي نيازهاي آموزشي پرسنل را تعيين و تحت عنوان فرم نيازهاي آموزشي ثبت و پس از امضاء به بخش آموزش ارائه مي نمايند.

ج ) نيازهاي آموزشي كه در طول زمان شناسايي مي شوند:

مسئول آموزش ،كليه بروشورهاي آموزشي كه از سازمانهاي مختلف آموزشي براي شركت ارسال مي شوند، را به انضمام نامه درون سازماني براي مدیران/ سرپرستان مربوطه ارسال و ايشان افراد واجد شرايط را با توجه به نياز واحد خود به واحد آموزش معرفي مي نمايد و مسئول آموزش ليست پرسنل منتخب را تهيه و پس از رؤيت و تائيد نماينده مديريت جهت تصويب و تـامين منابع مالي براي مدير عامل ارسال مي نمايد.

مدير عامل پس از بررسي و تائيد ليست مربوطه، مراتب را به واحد آموزش ارائه مي نمايد تا مكاتبات آموزشي لازم فراهم گردد. علاوه بر مورد فوق در صورتيكه در هر زمان هر يك از  مدیران/سرپرستان براي خود و يا پرسنل ذيربط احساس نياز آموزشي خاصي داشته باشند طي مكاتبه درون سازماني موارد را به اطلاع مسئول آموزش رسانيـده و مسئول آموزش مطابق قبل نسبت به تائيد و تامين امكانات جهت انجام آموزش و برگزاري كلاس اقدام  مي نمايد.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 9001  با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل و زمانبندي دوره هاي آموزشي

مدیر آموزش هر شش ماه يكبار در طول سال و يا متناسب با شروع فعاليتي جديد با ارسال فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان به مديريت هاي قسمتها نظرات آنان را در خصوص نيازهاي آموزشي پرسنل دريافت مي دارد. و در فرم مذكور در مورد آموزشهاي موافقت شده منابع لازم براي برگزاري دوره ها را مشخص مي كند و نظريه خود را ثبت مي كند.

مدیر آموزش براساس موارد ذيل اقدام به تعيين برنامه أموزشي مي نمايد :

  • اطلاعات مندرج در فرم استانداردهاي آموزشي مشاغل
  • اطلاعات مندرج در فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان
  • اطلاعات مندرج در فرم شناسنامه آموزشي پرسنل
  • نظرات كلي مديريت عامل
  • اطلاعات دريافتي از سوي شركتها ومراكز آموزشي‌و انجمن هاي مرتبط

مدیر آموزش براساس موارد فوق برنامه آموزشي  پرسنل را تعيين نموده و در فرم برنامه آموزشي  درج مي‌نمايد و جهت تصويب مدبرعامل ارائه مي نمايد و أن را در صورت نياز بروز مي رساند .

توضيح : درصورتيكه بنا بر نياز ، نيازهاي خاص براي آموزش در شركت ايجادگردد در هر مرحله مي توان نيازسنجي هاي پرسنل را در فواصل كمتر از شش ماه انجام داد.

در ابتداي هر فصل از سال با توجه به نيازسنجي آموزشي وهماهنگي هاي انجام شده وكسب اطلاعات لازم از سازمانها و مراكز ارائه كننده دوره هاي آموزشي ، نماينده مديريت برنامه اجرايي آموزش را بروز مي رساند و مطابق بند 4-3- اين روش اجرايي نسبت به اجرا اقدام مي نمابد .

برای مشاور ایزو برای مثال ایزو 9001 و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'