ISO/IEC 17025 استاندارد

ISO/IEC 17025 استاندارد

5/ISO استاندارد اصلی مورد استفاده توسط آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون است. استاندارد IEC17025/ISO که در اصل به عنوان استاندارد 25 Guide IEC/ISO شناخته میشد، در ابتدا توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال 1999 منتشر شده و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

این استاندارد بهمنظور شناسایی قابلیتها و زمینههاي شایستگی آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون تدوین شده است. براساس این استاندارد همه اندازهگیريها و تصمیمات باید براساس توصیهها، نظریات و اندازهگیري هاي قابل قبول، دقیق، تکرارپذیر، قابل تایید و به هنگام انجام شود.

این استاندارد همه الزاماتی که آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در صورت تمایل به نشان دادن سیستم مدیریت کیفیت و صلاحیت و توانایی تولید نتایج معتبر فنی خود باید داشته باشند را در برمیگیرد. نهادهاي اعتبار بخشی که صلاحیت آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون را تایید میکنند باید از این استاندارد بینالمللی به عنوان ماخذ اصلی صدور مجوز استفاده کنند.

مزایاي آزمایشگاه داراي تایید صلاحیت 17025 ISO

مزایاي اصلی اخذ تایید صلاحیت 17025 ISO به شرح زیر است:
– اعتمادسازي

در صنعت جهانی، مشتریان خواستار و به دنبال کسب اطمینان در مورد
محصولات هستند. با دریافت تایید صلاحیت در زمینه این استاندارد، مشتریان به کیفیت محصولات و خدمات شما اعتماد بیشتري خواهند داشت. این امر به اعتمادسازي بین شما و مشتري کمک میکند.

-شناسایی بینالمللی

بازارهاي خارج از کشور در بین نهادهاي صدور مجوز مختلف، شرکتی که توسط مرجع تایید صلاحیت معتبر تایید شده باشد را با سهولت بیشتري میپذیرند و نتایج آزمون و بازرسی آن را با اطمینان قبول میکنند.

– کاهش ریسک

سازمانهاي تایید صلاحیت شده ریسک ارائه نتــایج آزمون، خدمـات و محصولات غیر قابل اطمینان را کاهش میدهند و میتوانند انتظارات مشتریان را برآورده سازند.

– کاهش هزینه ها

اگرچه دریافت تایید صلاحیت مستلزم صرف هزینه است، ولی صرفه جویی در هزینههاي ناشی از اخذ این تاییدیه، به مراتب بیشتر است. صرفه جویی در هزینه ممکن است از بهبود بهره وري، کاهش خرابیها، کاهش آزمون مجدد و … ناشی شود.

– اثبات اعتبار

تایید صلاحیت یک آزمایشگاه، نشاندهنده توانایی فنی آن براي آزمون سیستمها، محصولات، قطعات یا موادي است که آزمایشگاه، مدعی مهارت در آزمون آنها است، همچنین تایید صلاحیت 17025 ISO تعیین کننده این مطلب است که آزمایشگاه کار خود را به درستی و بر طبق استانداردهاي مربوطه انجام میدهد. آزمایشگاههاي خوب نتایج قابل دفاعی ارائه میکنند، داشتن تایید صلاحیت به این معناست که نتایج براساس یک استاندارد شناخته شده که با تغییر پرسنل یا شرایط
محیط تغییر نمیکنند، قابل دفاع است.

مزیت هاي دیگر این سیستم را بهطور خلاصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:

– ایجاد رویکرد سیستماتیک براي کنترل تمامی فعالیتها و تعریف رویه ها و مستندات مناسب
– دستیابی به شناخت بینالمللی از صلاحیت فنی و کسب اعتماد مشتریان و ذينفعان و همچنین گشایش درهاي بازارهاي داخلی و بینالمللی
– افزایش کیفیت دانش کارکنان و کاهش نقائص و زواید و بهبود خدمات
– صرفهجویی در زمان و هزینه به دلیل کاهش یا حذف نیاز به آزمون مجدد کالاها
– کنترل بهتر عملیات آزمایشگاه
– افزایش اعتماد به نفس کارکنان در انجام کار و آزمون / کالیبراسیون داده ها
– صحه گذاري و مناسب بودن روشهاي آزمون
– قابلیت ردیابی اندازهگیري و کالیبراسیون با استانداردهاي بینالمللی
– تناسب کالیبراسیون و تعمیر و نگهداري از تجهیزات و محیط آزمون
– تضمین کیفیت نمونهبرداري، حمل و نقل و جابجایی آیتمهاي تست و دادههاي کالیبراسیون
– اخذ بازخورد از مشتریان، در جهت توسعه سیستم مدیریت
– اطمینان از استفاده از آخرین نسخه معتبر استاندارد مورد نظر

جهت مشاور ایزو مانند ایزو17025 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین می شود. این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد. این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاه های شخص اول ، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد.

ISO/IEC17025

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می‌باشند. این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001 بوده و اكنون جایگزین هر دوی آنها شده است.

مدیریت سیستماتیك

مدیریت سیستماتیك كه مدیریتی مبنی بر فرآیندها تست همواره توجه خاصی به فرآیند پایش و اندازه گیری و سیستم مدیریت كیفیتی را بر مبنای مدل ،ISO همچنین افزایش توان آن، نشان می دهد. سازمان جهانی استاندارد تهیه شده است، انتشار داده است. با پیاده سازی این استاندارد تمامی ISO كه بر پایه 9000 ISO/IEC 17025 فعالیتهای تست و كالیبراسیون در آزمایشگاههای مربوطه تحت كنترل یك سیستم مدیریت قرار می گیرد و هدف آنست كه نتایج توسط آنها با سطح مشخصی از اطمینان بیان گردد.

سیستم مدیریتی مذكور در دو بخش كیفی و فنی بر موارد مختلفی تأكید دارد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:

– حمایت بالاترین مقام ارشد سازمانی از استقرار سیستم،
– رعایت اصل استقلال برای آزمایشگاهها در شركت ها/ سازمانهائی كه آزمایشگاه بخشی از یك مجموعة بزرگ است،
– افزایش دانش علمی و عملی نیروی انسانی كه وظیفة اندازه گیری یا تست را بر عهده دارند،
– تحت كنترل در آوردن تجهیزات دستگاهی موجود و جایگزینی كنترل شده آنها با دستگاههای جدید در صورت نیاز در یك پریود زمانی مشخص،
– فراهم آوری و تحت كنترل قرار دادن شرایط محیطی و مكانی مورد نیاز برای كاركرد بی نقص تجهیزاتی كه اندازه گیری توسط آنها انجام می گیرد،
– انجام به موقع كنترلهای مورد نیاز بر روی تجهیزات و برنامه ریزی جهت اجرای كنترلهای تعریف شده و كالیبراسیون دوره ای آنها،
– تحت كنترل در آوردن كلیة اقلام مورد نیاز ( استاندارد و غیر استاندارد ) برای كالیبراسیون تجهیزات،

الزامات مدیریتی و الزامات فنی

دو بخش اصلی این استاندارد الزامات مدیریتی و الزامات فنی هستند. الزامات مدیریتی بهطور عمده مربوط به عملیات و تاثیر سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه است و الزامات فنی شامل فاکتورهایی هستند که صحت و قابلیت اطمینان از نتــایج آزمونها و کالیبراسیونهاي انجام شده در آزمایشگاه را تعیین میکنند. بسیاري از الزامات مدیریتی 17025 ISO با استانداردهایی نظیر 9001 ISO مشترك است. آنچه این استاندارد را براي آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون مناسب میکند، الزاماتی فنی است که در نتیجه پیادهسازي آنها، آزمایشگاه نتایجی قابل اعتماد و تکرارپذیر ارائه خواهد کرد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو17025 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 17025

در استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/ یاکالیبراسیون  و نیز نمونه برداری تعیین میشود.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد،روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.این استاندارد در مورد کلیه ی سازمان های انجام دهنده آزمون/و یا کالیبراسیون کاربرد دارد.

این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاهها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره فعالیتهای آزمون ویا/کالیبراسیون کاربرد دارد.این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آن هاست.

در اصل این استاندارد باید توسط سازمانهای اعتبار بخشی (ACCREDITATION BODY) ممیزی و صادر گردد.لذا با توجه به اصل موجود تنها سازمان اعتبار بخشی حاضر در ایران مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 17025 میباشد.

کارشناسان این شرکت توانایی پیاده سازی و استقرار سیستم مذکور،مشاور ایزو و اخذ گواهینامه از مرکز تایید صلاحیت در کمتر از 3 ماه را دارند.به جرات میتوان اشاره داشت که بازه ی زمانی مذکور بسیار کوتاه برای اخذ گواهینامه ایزو 17025 می باشد.

خواهشمند است با توجه به تخصصی بودن استاندارد مذکور حتما قبل از شروع با افراد خبره مشورت نمایید.

اگر قیمت و زمان برای شما مهم میباشد همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'