ISO/IEC 17025 استاندارد

ISO/IEC 17025 استاندارد

5/ISO استاندارد اصلی مورد استفاده توسط آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون است. استاندارد IEC17025/ISO که در اصل به عنوان استاندارد 25 Guide IEC/ISO شناخته میشد، در ابتدا توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال 1999 منتشر شده و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

این استاندارد بهمنظور شناسایی قابلیتها و زمینههاي شایستگی آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون تدوین شده است. براساس این استاندارد همه اندازهگیريها و تصمیمات باید براساس توصیهها، نظریات و اندازهگیري هاي قابل قبول، دقیق، تکرارپذیر، قابل تایید و به هنگام انجام شود.

این استاندارد همه الزاماتی که آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون در صورت تمایل به نشان دادن سیستم مدیریت کیفیت و صلاحیت و توانایی تولید نتایج معتبر فنی خود باید داشته باشند را در برمیگیرد. نهادهاي اعتبار بخشی که صلاحیت آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون را تایید میکنند باید از این استاندارد بینالمللی به عنوان ماخذ اصلی صدور مجوز استفاده کنند.

مزایاي آزمایشگاه داراي تایید صلاحیت 17025 ISO

مزایاي اصلی اخذ تایید صلاحیت 17025 ISO به شرح زیر است:
– اعتمادسازي

در صنعت جهانی، مشتریان خواستار و به دنبال کسب اطمینان در مورد
محصولات هستند. با دریافت تایید صلاحیت در زمینه این استاندارد، مشتریان به کیفیت محصولات و خدمات شما اعتماد بیشتري خواهند داشت. این امر به اعتمادسازي بین شما و مشتري کمک میکند.

-شناسایی بینالمللی

بازارهاي خارج از کشور در بین نهادهاي صدور مجوز مختلف، شرکتی که توسط مرجع تایید صلاحیت معتبر تایید شده باشد را با سهولت بیشتري میپذیرند و نتایج آزمون و بازرسی آن را با اطمینان قبول میکنند.

– کاهش ریسک

سازمانهاي تایید صلاحیت شده ریسک ارائه نتــایج آزمون، خدمـات و محصولات غیر قابل اطمینان را کاهش میدهند و میتوانند انتظارات مشتریان را برآورده سازند.

– کاهش هزینه ها

اگرچه دریافت تایید صلاحیت مستلزم صرف هزینه است، ولی صرفه جویی در هزینههاي ناشی از اخذ این تاییدیه، به مراتب بیشتر است. صرفه جویی در هزینه ممکن است از بهبود بهره وري، کاهش خرابیها، کاهش آزمون مجدد و … ناشی شود.

– اثبات اعتبار

تایید صلاحیت یک آزمایشگاه، نشاندهنده توانایی فنی آن براي آزمون سیستمها، محصولات، قطعات یا موادي است که آزمایشگاه، مدعی مهارت در آزمون آنها است، همچنین تایید صلاحیت 17025 ISO تعیین کننده این مطلب است که آزمایشگاه کار خود را به درستی و بر طبق استانداردهاي مربوطه انجام میدهد. آزمایشگاههاي خوب نتایج قابل دفاعی ارائه میکنند، داشتن تایید صلاحیت به این معناست که نتایج براساس یک استاندارد شناخته شده که با تغییر پرسنل یا شرایط
محیط تغییر نمیکنند، قابل دفاع است.

مزیت هاي دیگر این سیستم را بهطور خلاصه میتوان به صورت زیر بیان کرد:

– ایجاد رویکرد سیستماتیک براي کنترل تمامی فعالیتها و تعریف رویه ها و مستندات مناسب
– دستیابی به شناخت بینالمللی از صلاحیت فنی و کسب اعتماد مشتریان و ذينفعان و همچنین گشایش درهاي بازارهاي داخلی و بینالمللی
– افزایش کیفیت دانش کارکنان و کاهش نقائص و زواید و بهبود خدمات
– صرفهجویی در زمان و هزینه به دلیل کاهش یا حذف نیاز به آزمون مجدد کالاها
– کنترل بهتر عملیات آزمایشگاه
– افزایش اعتماد به نفس کارکنان در انجام کار و آزمون / کالیبراسیون داده ها
– صحه گذاري و مناسب بودن روشهاي آزمون
– قابلیت ردیابی اندازهگیري و کالیبراسیون با استانداردهاي بینالمللی
– تناسب کالیبراسیون و تعمیر و نگهداري از تجهیزات و محیط آزمون
– تضمین کیفیت نمونهبرداري، حمل و نقل و جابجایی آیتمهاي تست و دادههاي کالیبراسیون
– اخذ بازخورد از مشتریان، در جهت توسعه سیستم مدیریت
– اطمینان از استفاده از آخرین نسخه معتبر استاندارد مورد نظر

جهت مشاور ایزو مانند ایزو17025 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 17025

در استاندارد ایزو 17025 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/ یاکالیبراسیون  و نیز نمونه برداری تعیین میشود.این استاندارد در بر گیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد،روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.این استاندارد در مورد کلیه ی سازمان های انجام دهنده آزمون/و یا کالیبراسیون کاربرد دارد.

این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاهها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره فعالیتهای آزمون ویا/کالیبراسیون کاربرد دارد.این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آن هاست.

در اصل این استاندارد باید توسط سازمانهای اعتبار بخشی (ACCREDITATION BODY) ممیزی و صادر گردد.لذا با توجه به اصل موجود تنها سازمان اعتبار بخشی حاضر در ایران مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 17025 میباشد.

کارشناسان این شرکت توانایی پیاده سازی و استقرار سیستم مذکور،مشاور ایزو و اخذ گواهینامه از مرکز تایید صلاحیت در کمتر از 3 ماه را دارند.به جرات میتوان اشاره داشت که بازه ی زمانی مذکور بسیار کوتاه برای اخذ گواهینامه ایزو 17025 می باشد.

خواهشمند است با توجه به تخصصی بودن استاندارد مذکور حتما قبل از شروع با افراد خبره مشورت نمایید.

اگر قیمت و زمان برای شما مهم میباشد همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'