مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت استراتژيك منابع انساني

در  اين بخش توجه شما را به اطلاعاتي در رابطه با مديريت استراتژيك منابع انساني جلب ميكنيم:

مديريت منابع انساني قسمتي عمده از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل ميدهد كه با نگرشي استراتژيك مي توان تعريف زير را براي ان قائل شد.

مديريت استراتژيك منابع انساني عبارت است از:

دورانديشي فراگير،نوآور و تحول گري سازمان يافته در : تامين مابع انساني سازمان،پرورش و بهسازي آن،تامين كيفيت زندگي قابل قبول كاري براي آن و بالاخره به كارگيري به جا و موثر اين منابع استراتژيك.

با شناخت و اعمال جنبه هاي تاثير پذيري و تاثير گذاري محيط درون سازماني و برون سازماني، در راستاي تبيين استراتژي هي ، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان.

اعمال مديريت منابع انساني در چهارچوب تعريف فوق كه نگرش سيستمي،اقتضائي و استراتژيك در آن ملحوظ شده است،ايجاب ميكند،وظايف و اقدامات در چهارچوب فرايند هاي معقول و منظم چنان با يكديگر در اميزند كه تا انجا كه ممكن و ميسر است منافع كاركنان با منافع سازمان و منافع جامعه فصل مشترك بيشتري پيدا نمايد.

به تعبير ديگر،ارزيابي عملكرد مديريت منابع انساني در هر سازمان را از ميزان رو هم افتادگي منافع فرد،سازمان و جامعه مي توان تشخيص داد.بنابراين تدابير استراتژيك در سيستم مديريت منابع انساني بايد در جهت افزايش فصل مشترك اين سه دسته منافع اعمال گردد.

عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني در 5 عنصر زير ميتوان خلاصه كرد:

1-هدف يا برون داد سيستم

2-فرايند عمليات و اقدامات در چهار حوزه استخدام،آموزش،نگهداري  و كاربرد موثر منابع انساني

3-نيازمندي ها يا درون داد سيستم

4-شرايط محيط برون سازماني و درون سازماني

5-بازداد يا دريافت عكس العمل سيستم از محيط خارج خود

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

مديريت استراتژيك منابع انساني

مديريت منابع انساني قسمتي عمده از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل مي دهد كه با نگرشي استراتژيك مي توان تعريف زير را براي آن قائل شد. مديريت استراتژيك منابع انساني عبارت است از دور انديشي فراگير، نوآور و تحولگري سازمان يافته در تأمين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، تأمين زندگي قابل قبول كاري براي آن و بالاخره بكارگيري بجا و مؤثر اين منبع استراتژيك با شناخت و اعمال جنبه هاي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري محيط درون سازماني و برون سازماني، در راستاي تبيين استراتژي ها، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان.

جهت مشاوره مديريت و مشاوره ايزو همين حالا با كارشناسان شركت آريان گستر تماس حاصل فرماييد.

77944064 , 021-77942240

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'