كاليبراسيون داخلی و خارجي

كاليبراسيون خارجي:

اين بخش شامل ابزار و دستگاه هايي است كه انجام كاليبراسيون آن ها در داخل سازمان امكان پذير نيست . مسوول كاليبراسيون بايد فهرستي از اين دستگاه ها تهيه كند و با هماهنگي مسوول كنترل كيفيت براي كاليبراسيون آن ها برنامه ريزي نمايد و سپس آن ها را توسط شركت هاي نامي و داراي صلاحيت كاليبره كند . گواهی کاليبراسيون و برچسب کاليبراسيون ، مجوز های اين تجهيزات بشمار می روند و درصورت بروز هرگونه اتفاق نسبت به کاليبراسيون مجدد اقدام می شود. این تجهیزات تا پایان تاريخ اعتبار گواهینامه ، معتبر می باشند .شایان ذکر است گواهی صلاحيت مراکزی که کاليبراسيون این دستگاه ها را انجام می دهند اخذ می شود . هرگونه اتفاق برای تجهيزات مرجع نسبت به کاليبراسيون مجدد اقدام می شود.

 كاليبراسيون داخلي :

بر اساس روش اجرایی کالیبراسیون ، سيستم كاليبراسيون در بخش كاليبراسيون شركت بر اساس سيستم مقايسه اي و تصدیق انجام مي گيرد . به این منظور در ابتدا ليست کاملی از دستگاه ها و ابزارهای اندازه گيری که به نحوی بر کيفيت تاثير گذار هستند تهيه می شود و برای هر نوع ، يک وسيله به عنوان مرجع ، مشخص و برای کاليبراسيون خارجی به مراکز کاليبراسيونی که دارای صلا حيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران هستند ارسال می شود .سپس بر اساس شناسنامه دستگاه های اندازه گیری نسبت به کنترل تجهيزاتی که زمان کنترل آنها فرا رسيده توسط مسوول کالیبراسیون اقدام می گردد .  بر روی  وسایلی که کنترل شده اند برچسب کالیبراسیون  زده می شود . بواسطه نصب اين بر چسب هيچ ابزاري نبايد در خارج از زمان اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.

در نهايت گزارش كنترل داخلي نتايج اندازه گيري در فرم گواهی کالیبراسیون داخلی ثبت می گردد.

 

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'