رهبری و تعهد

رهبری و تعهد

برای توضیحات در مورد رهبری و تعهد ایزو 9001 متن زیر را ملاحظه فرمایید.:

مدیریت ارشد باید از طریق موارد زير رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را اثبات نمايد،:

الف) پاسخگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛

ب) حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده اند و با جهت گیری استراتژیک و بافت (فضای) سازمان سازگارند؛

ج) حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرایندهای کسب و کار سازمان

د) ترويج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفكر مبتني بر ريسك؛

ه) حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند.

و) اطلاع رساني درباره اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ر) حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد نظر خود دست می یابد.

ز) بکارگیری ، هدایت و پشتیبانی از كاركنان به منظور کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ت) ترويج بهبود

ک) حمایت از سایر نقشهای مدیریتی مرتبط در نشان دادن رهبری آنها به طوري که در محدوده های مسئولیتشان کاربرد دارد.

برای مشاوره ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی

از طریق موارد زیر اثبات کند:

الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده اند و تطابق آنها با جهت گیری استراتژیک و بافت سازمان

ج . حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسب و کار سازمان

د. حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی در دسترس می باشند.

ه . اطلاع رسانی پیرامون اهمیت مدیریت اثربخشی زیست محیطی و انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

و . حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت زیست محیطی به نتایج مورد نظر خود

ز . جهت دهی و پشتیبانی از افراد در راستای مشارکت درجهت اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ح. ترویج بهبود مداوم

ط . پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات راهبری خود در حوزه مسئولیت خود

یادآوری اشاره به” کسب و کار “در این استاندارد بین المللی را می توان در سطح گسترده به معنی فعالیت هایی تفسیر کرد که برای مبنای وجودی سازمان ، فعالیت های اصلی به شمارمی روند.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 14001:2015 و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو