سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

الزامات كلي:

سازمان باید یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر ایجاد، مستند، اجرا و حفظ کرده و در صورت نیاز براساس الزامات این استاندارد آن را به روز کند.سازمان باید دامنة کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین کند .
دامنه کاربرد باید محصولات یا طبقه بندی محصولات، محل فرآیندها و تولید که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به آن ها اشاره شده است را مشخص کند. سازمان باید:

الف)اطمینان یابد که خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتی که در دامنة کاربرد سیستم وجود دارد، به نحوی شناسایی، ارزیابی و کنترل می شوند که محصولات سازمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرسانند.

ب)اطلاعات مقتضی را با توجه به جنبه های ایمنی مرتبط با محصولات در سراسر زنجیرة مواد غذایی مبادله کند .

پ)اطلاعات مربوط به تكوین، اجرا و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سراسر سازمان برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی مورد نیاز با این استاندارد مبادله کند. ت – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به طور دوره ای ارزیابی و در صورت لزوم آن را به روز کند تا اطمینان دهد که سیستم، منعكس کنندة فعالیت های سازمان بوده و آخرین اطلاعات در مورد خطرات ایمنی مواد غذایی را برای کنترل در بر دارد.

الزامات مستندسازي

مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف – بیانیه های خط مشی ایمنی موادغذایی و اهداف مربوط مستند شده.
ب -روش های اجرایی و سوابق مستند شدة مورد نیاز این استاندارد؛
پ -مدارکی که سازمان برای حصول اطمینان از توسعه ، اجرا و به روزآوری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نیاز دارد.

كنترل مستندات

مستنداتی که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی الزام شده اند باید کنترل شوند . سوابق نوع خاصی از مدرك می باشد و باید مطابق الزامات کنترل شوند. کنترل ها باید به نحوی باشد که اطمینان دهد تمام تغییرات مورد نظر پیش از اجرای آن ها بازنگری می شوند تا تأثیرات آن ها بر ایمنی مواد غذایی و پیامد آن بر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مشخص شود.

یك روش اجرایی مستند شده باید برای تعریف کنترل های لازم در موارد زیر ایجاد شود:

الف -تصویب مستندات برای کفایت آن ها، پیش از انتشار ؛
ب -بازنگری و به روز آوری مستندات در صورت لزوم و تصویب مجدد مستندات ؛
پ -حصول اطمینان از شناسائی تغییرات و وضعیت تجدیدنظر جاری مستندات ؛
ت -حصول اطمینان از در دسترس بودن ویرایش های مستندات در نقاط استفاده ؛
ث -حصول اطمینان از آن که مستندات، خوانا باقیمانده و به آسانی قابل شناسایی هستند ؛
ج -حصول اطمینان از شناسائی و تحت کنترل بودن توزیع مستندات مربوط به منشأ برون سازمانی؛ و
چ -پیشگیری از به کارگیری غیرعمدی مستندات منسوخ و اطمینان از شناسائی آن در صورتی که به هر دلیل حفظ شده اند.

كنترل سوابق

برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات و شواهد به کارگیری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، باید سوابق ایجاد و نگهداری شود .سوابق باید خوانا بوده و به آسانی قابل شناسایی و بازیابی باشند .یك روش اجرایی مدون به منظور تعریف کنترل های لازم برای شناسایی، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، زمان نگهداری و تعیین تكلیف سوابق ایجاد شود.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

خط مشي ايمني مواد غذايي

خط مشي ايمني مواد غذايي

در این متن اطلاعاتی در رابطه با خط مشی ایمنی مواد غذایی ارائه شده است: مدیریت ارشد باید خط مشی ایمنی مواد غذایی خود را تعیین، مستند، اعلام و منتقل کند.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که خط مشی ایمنی مواد غذایی:

الف -با نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی متناسب است ؛
ب -با هر دو الزامات قانونی و مقررات و نیز با الزامات ایمنی مواد غذایی توافق شده با مشتریان انطباق دارد ؛
پ -در تمام سطوح سازمان، اعلام، اجرا وحفظ می شود ؛
ت -برای تداوم مناسب، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ت -ارتباطات را به نحو کافی عنوان می کند.
ج -با اهداف قابل اندازه گیری حمایت می شود.

 

طرح ريزي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي
مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که:

الف -طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای دست یابی به الزامات طبق بند 4
که ایمنی مواد غذایی را حمایت می کند، انجام می شود ؛
ب -هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی طرح ریزی و اجرا می شود یكپارچگی سیستم حفظ میشود.

مسئوليت و اختيار

مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده در داخل سازمان برای اطمینان از عملكرد و اجرای مؤثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جاری بوده و انتقال می یابد . تمامی کارکنان باید مسئولیتداشته باشند تا مشكلات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به فرد )افراد( مشخص گزارش دهند .کارکنان منتخب برای شروع و ثبت اقدامات باید دارای مسئولیت و اختیار تعریف شده باشد.

رهبر گروه ايمني مواد غذايي

مدیریت ارشد باید فردی را برای رهبری گروه ایمنی مواد غذایی، صرف نظر از دیگر مسئولیت ها تعیین کند.

این فرد باید مسئولیت و اختیار آن را داشته باشد که:

الف -گروه ایمنی مواد غذایی را مدیریت کرده و امور آن را سازمان دهی کند ؛
ب -از آموزش و تحصیلات مرتبط اعضای گروه ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند .
پ -از ایجاد، اجرا، نگهداری و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل کند ؛
ت -در زمینه اثربخشی و تناسب سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، به مدیریت ارشد گزارش دهد.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

حوزه ی ممیزی داخلی سیستم HACCP-ISO 22000

حوزه ی ممیزی داخلی سیستم HACCP-ISO 22000

از آنجائیکه سیستم HACCP به عنوان یکی از مبنائی ترین استانداردهای سیستمی ایمنی و بهداشتی مواد غذایی از سال ۱۹۶۹ در دنیا مطرح بوده است و یکی از الزامات پایه ای HACCP (درگام یازدهم / اصل ششم) تصدیق (Verification) می باشد که در مطالعه دقیق خواسته صدیق به امر investigation (تحقیق و رسیدگی ) در سالهای دور و در دو دهه اخیر به ممیزی داخلی توجه ویژه ای می گردد.

در ممیزی داخلی HACCP یا ISO 22000 (استاندارد ایمنی مواد غذایی ) به حوزه های ذیل توجه ویژه شود :

۱- الزامات GMP: ممیزی داخلی الزامات فضا ، طراحی و ساخت کارخانجات مواد غذایی و یا مراکز عرضه مواد غذایی

۲- الزامات پیش نیازی: کلیه الزامات پیش نیازی حوزه ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) باید در حین ممیزی داخلی مورد سئوال قرار گیرند.

شامل :

-بهداشت فردی
-C&D( دستشو ، نظافت ، ضد عفونی ) سطوح و دستگاه ها و تجهیزات
-GDP (سیستم توزیع محصول )
-GSP ( سیستم انبارش محصول ) باشد . در گام ششم و هفتم باید نحوه تعیین CCPها از طریق روش های مدیریت ریسک تعیین گردد.
-PM ( تعمیرات و نگهداری)
-آموزش بهداشتی
-خرید و ارزیابی تامین کنندگان
-کنترل آفات
-مدیریت پسماند و زباله

۳- طرح HACCP: طرح HACCP هر محصول در هنگام ممیزی داخلی ، ۸ مورد سئوال قرار گیرد . هر طرح HACCP شامل ۱۲ گام HACCP (از گام اول تا گام ۱۲) در گام ششم و هفتم باید نحوه تعیین CCP ها از طریق روش های مدیریت ریسک تعیین گردد. مدیریت ریست در روش های استاندارد مدیریت ریسک به تفصیل قید گردیده است .

مدیریت و ارزیابی ریسک

عموماَ مدیریت ریسک با دو خواسته تعیین شدت و احتمال وقوع خطر محاسبه می شود . از آنجائیکه ارزیابی ریسک در تعیین CCP بسیار مهم است لذا در ممیزی داخلی باید توجه ویژه ای به نحوه تعیین CCP نمود.

ممیز داخلی سیستم

ممیز داخلی سیستم ISO 22000/HACCP باید توانایی و تبحر کافی در ارزیابی ریسک و تعیین CCP داشته باشد . اشتباه در تعیین CCP منجر به هزینه اضافی در سازمان می گردد لذا از طریق ممیزی داخلی می توان طرح های HACCP را تصدیق نمود. ممیز داخلی باید به امور سیستمی هر سازمان مسلط باشد ، امور سیستمی عموماَ از الزامات کنترل مستندات ، کنترل سوابق ، محصول نامنطبق ، کالیبراسیون ، آموزش ، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت تشکیل می گردد. ممیز داخلی به طور کامل مراحل ممیزی داخلی ISO 22000/HACCP را تسلط داشته و نحوه تدوین برنامه ریزی ، تهیه سئوالات چک لیست ممیزی داخلی ، خواسته های جلسه افتتاحیه Opening meeting و خواسته های جلسه اختتامیه Closing meeting و از همه مهمتر نحوه شناسایی CAR (عدم انطباقات و طبهق بندی اصلی / فرعی / مشاهده) را بطور صحیحی بداند.

ممیزی داخلی

در حوزه ممیزی داخلی شناخت عدم انطباق و شناخت نوع عدم انطباق (Major-Minor) بسیار اساسی است و اینکه چه راه حل هایی برای تفکیک هر یک وجود دارد . در حوزه ممیزی داخلی رعایت اصول روانشناسی ارتباطات و اصول رفتاری بسیار حائز اهمیت می باشد و افراد توانمند در حوزه ارتباطا ت دارای موفقیت بیشتری در حوزه ممیزی داخلی هستند . اصول پوشش فردی ، اصول برقراری ارتباط ، اصول ارتباط چشمی با ممیزی شونده از اصول ارتباطات می باشد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 22000 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000

هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با هدف و دامنة كاربرد ایزو 22000 جلب مینماییم:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یك سازمان در زنجیرة مواد غذایی لازم می باشد .

این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری است. این استاندارد برای تمام سازمان هایی که در هر زمینه ای از زنجیرة مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار فراهم کند، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد .برای دستیابی به هریك از الزامات ، این استاندارد می تواند از طریق به کارگیری منابع درون و یا برون سازمانی اجرا شود.

این استاندارد الزمات زیر را برای توانایی یك سازمان تعیین می کند:

الف – طرح ریزی، پیاده سازی، اعمال، حفظ و به روزآوری یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با هدف تأمین محصولات منطبق با مصرف مورد نظر و ایمن برای مصرف کننده ؛
ب- اثبات تطابق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد؛
پ – ارزیابی و بررسی الزامات مشتری و اثبات انطباق آن ها با الزامات توافق شده دو جانبه با مشتری که مربوط به ایمنی مواد غذایی بوده و موجب افزایش رضایت مشتری می شود؛
ت – ارتباط اثربخش در مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان، مشتری ها و طرف های ذی نفع در زنجیرة مواد غذایی؛
ث- اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی اظهار شده ایمنی موادغذایی؛
ج – اثبات چنین انطباقی به طرف های ذی نفع مربوطه؛
چ – درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود توسط سازمان بیرونی، خود ارزیابی، خود اظهاری یا تطابق با این استاندارد.

الزامات این استاندارد

تمام الزامات این استاندارد کلی بوده و برای کلیة سازمان ها در زنجیره مواد غذایی صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آن ها، قابل کاربرد است .این سازمان ها شامل آن هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در یك مرحله یا مراحل بیشتری از زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند .سازمان هایی که مستقیم در ارتباط هستند شامل تولیدکنندگان خوراك دام، برداشت کنندگان محصولات، کشاورزان ، تولیدکنندگان مواد تشكیل دهنده، تولیدکنندگان مواد غذایی، خرده فروشان، ارائه دهندگان خدمات غذایی، خدمات پذیرایی و سازمان های تأمین کننده خدمات پاکیزه سازی و بهسازی ، حمل و نقل، انبارداری و خدمات توزیع می باشند، سایر سازمان هایی که به طور غیرمستقیم در زنجیرة مواد غذایی فعالیت دارند، تأمین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات، مواد پاکیزه سازی، بهسازی، بسته بندی وسایر موادی که در تماس با مواد غذایی می باشند .اما فقط به این موارد محدود نمی شود.

این استاندارد به سازمان های کوچك یا کمتر توسعه یافته  امكان می دهد تا اقدامات کنترلی ترکیبی توسعه یافته برون سازمانی را اجرا کند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 22000 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

خط مشي ايمني مواد غذايي

خط مشي ايمني مواد غذايي

در این متن اطلاعاتی دز زابطه با خط مشي ايمني مواد غذايي ارائه شده است:

مدیریت ارشد باید خط مشی ایمنی مواد غذایی خود را تعیین، مستند، اعلام و منتقل کند.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که خط مشی ایمنی مواد غذایی:

الف -با نقش سازمان در زنجیره مواد غذایی متناسب است ؛
ب -با هر دو الزامات قانونی و مقررات و نیز با الزامات ایمنی مواد غذایی توافق شده با مشتریان انطباق دارد ؛
پ -در تمام سطوح سازمان، اعلام، اجرا وحفظ می شود ؛
ت -برای تداوم مناسب، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ت -ارتباطات را به نحو کافی عنوان می کند.
ج -با اهداف قابل اندازه گیری حمایت می شود.

طرح ريزي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که:

الف -طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای دست یابی به الزامات طبق بند 4
که ایمنی مواد غذایی را حمایت می کند، انجام می شود ؛
ب -هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی طرح ریزی و اجرا می شود یكپارچگی سیستم حفظ می شود.

مسئوليت و اختيار

مدیریت ارشد باید اطمینان دهد که مسئولیت ها و اختیارات تعریف شده در داخل سازمان برای اطمینان از عملكرد و اجرای مؤثر و حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی جاری بوده و انتقال می یابد . تمامی کارکنان باید مسئولیت داشته باشند تا مشكلات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به فرد )افراد( مشخص گزارش دهند .کارکنان منتخب
برای شروع و ثبت اقدامات باید دارای مسئولیت و اختیار تعریف شده باشد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 22000 کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي

‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي

در این متن اطلاعاتی در رابطه با ‎سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایي ارائه شده است:

ایزو 22000 استانداردی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی در زمینه ایمنی مواد غذایی ایجاد شده است. این مشتق کلی از ISO 9000 است.

استاندارد بین المللی ISO 22000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را شامل می شود که شامل موارد زیر است:

ارتباطات تعاملی
مدیریت سیستم
برنامه های پیش نیاز
اصول HACCP

بررسی های انتقادی از عناصر فوق توسط بسیاری از دانشمندان انجام شده است.ارتباط در امتداد زنجیره غذایی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تمامی خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی در هر مرحله در زنجیره غذایی شناسایی و کنترل می شود. این امر ارتباط بین سازمانها را در زنجیره غذایی بالا و پایین دست می دهد و همچنين برقراری ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان در مورد خطرات شناسایی شده و اقدامات کنترل کننده در توضیح نیازهای مشتری و تامین کننده کمک خواهد کرد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 22000 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 9001 و ایزو 22000 تخصص ماست.

HACCP

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی:

HACCP    از حروف اول واژه ‌هاي عبارت Hazard Analysis Critical Control Point به معني تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني » تشكيل شده است و در سالهاي اخير كاربرد فراواني يافته است .

مدت زيادي است كه HACCPدر صنايع غذايي مطرح شده است ولي در سالهاي اخير اين سيستم نه تنها در صنايع غذايي بلكه در صنايع بهداشتي ، آرايشي و ساير صنايع مرتبط نيز كاربرد روزافزون يافته است . اين توسعه بدين مفهوم مي‌باشد كه فنون HACCP نسبت به اوايل كار به مقدار قابل توجهي بهبود يافته و شركتها دريافته‌اند كه استقرار آن مي‌تواند براي آنها مفيد واقع شود .

HACCP خود يك سيستم منطقي بر مبناي كنترل و به منظور جلوگيري از بروز مشكلات با استفاده از مديريت ايمني موادغذايي مي‌باشد . بطور خلاصه HACCPاز طريق بكارگيري چند مرحله ساده اجرا مي‌شود كه عبارتند از :

– محصول يا فرآيند خود را از ابتدا تا انتها مورد بازنگري قرار دهيد ؛

– نقاط احتمالي بروز خطر را مشخص كنيد ؛

– در نقاط مزبور كنترل مناسب را برقرار ساخته و اندازه‌گيري كنيد ؛

– تمام اطلاعات بدست آمده را ثبت و نگهداري كنيد ؛

– اطمينان حاصل كنيد كه كار اين سيستم بطور مؤثر ادامه خواهد يافت .

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 22000 و ایزو 9001 و مشاوره HACCP همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

معرفي استاندارد ايزو 22000 و كاربرد آن

معرفي استاندارد ايزو 22000 و كاربرد آن

در جهاني كه ما در آن بسر مي بريم مفاهيم و عبارت هاي جديدي در حال شكل گيري است طوري كه متناسب با رشد و پيشرفت اقتصادي و صنعتي شدن جهان تعريف ها و مفهوم هاي نويني به وجود آمده و معرفي شده است در اين ميان موضوع سلامت و ايمني محصول و كليه ي واژه هاي مربوط به آن از اين قاعده مستثني نبوده است. سیستم مدیریت بهداشت موادغذایی نه به عنوان استاندارد بلكه به عنوان برنامه تضمين ايمني مواد غذايي سال ها مورد حمايت سازمان هاي جهاني و كشورهاي عمده ي وارد كننده مواد غذايي بوده است.با توجه به اينكه استاندارد ايزو 22000 تركيبي از اصول HACCP و روش هاي اجرايي آن كه در كميسيون كدكس مواد غذايي تعريف شده اند و نيز برنامه هاي پيشنيازي آن ( PRPs) است . در اين استاندارد تمامي مخاطره هايي كه احتمال وقوع آن در زنجيره ي توليد مواد غذايي وجود دارد ( مخاطرات مرتبط با فرآيند و يا تاسيسات و تجهيزات و ……) شناسايي و ارزيابي شده و در نتيجه به راحتي توسط يك واحد فرآوري و يا ساير واحدها در طول زنجيره توليد تا عرضه قابل كنترل هستند.
براي تدوين اين استاندارد كميته اي متشكل از كشورهاي آمريكا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و انگليس و چند كشور ديگر از سال 2000 اقدام به تهيه پيش نويس و رايزني هاي فني كردند.اين استاندارد در سال گذشته به تصويب رسيد و براي اجرا از ابتداي سال 2006 منتشر شده است.
اجزاي استاندارد ايزو 22000

دانلود متن ایزو 22000

معرفي استاندارد 22000

ايزو 22000 نظام مديريت ايمني مواد غذايي يك استاندارد جهاني است كه در سال گذشته به تصويب اعضاي سازمان جهاني استاندارد ( ISO) رسيد . همه كساني كه در زنجيره توليد ماده ي غذايي دخالت دارند نظير توليد كنندگان مواد اوليه ، توليد كنندگان خوراك دام و آبزيان ، پرورش دهندگان دام طيور و آبزيان و شركت هاي حمل و نقل كالا ، انبارهاي نگهداري محصول ، توليد كنندگان مواد افزودني ، توليد كنندگان مواد بسته بندي ، توليد كنندگان مواد شيميايي ، نظافت و گندزدايي سطوح كارخانه هاي مواد غذايي و نيز شركت هاي خدمات رساني تحت پوشش اين استاندارد جهاني هستند.
ايزو 22000 نيازمندي هاي مديريت ايمني غذا را براي تضمين سلامت ماده ي غذايي در زنجيره ي توليد اين مواد تا مصرف كننده ي نهايي مشخص كرده و داراي اجزاي كليدي زير است:
1- ارتباطي متقابل بين افراد درگير در چرخه ي توليد مواد غذايي
2- برنامه هاي پيش نيازي
3- اصول مديريت ايمني مواد غذايي
ارتباط بين افراد درگير در زنجيره ي توليد مواد غذايي براي اطمينان از شناسايي مخاطره هاي ايمني غذا و كنترل آن در هر مرحله از مراحل ياد شده لازم و حياتي است. اين ارتباط بايد در سرتاسر چرخه ي توليد مواد غذايي بين افراد مورد نظر به وجود آيد. ارتباط با عرضه كنندگان و مصرف كنندگان ضمن آگاه كردن آنان از مخاطره هاي تعيين شده و اقدام هاي كنترلي موجب يادآوري نقش آن ها در سلامت محصول نهايي مي شود.اين استاندارد شامل اصول هفت گانه مديريت ايمني مواد غذايي و مراحل اجرايي آن كه در كدكس مواد غذايي توصيه شده است مي باشد ( جدول 1) .براي كارآمد كردن استاندارد ايزو 22000 تحليل مخاطره به عنوان عنصري كليدي در نظر گرفته شده است. همانطوريكه گفته شد در چرخه ي توليد مواد غذايي كليه ي مخاطره هايي كه مي تواند سلامت ماده ي غذايي را به خطر اندازد بايد شناسايي و كنترل شوند. از اين رو ايزو 22000 به اين موضوع به طور كامل پرداخته است. اين استاندارد جهاني علاوه بر جنبه هاي ايمني غذا جنبه هاي خاص ديگر نظير آگاهي مصرف كننده از محصول خريداري شده و موضوع اخلاق در تجارت و غيره نيز مورد توجه قرار گرفته است.
مزاياي ايزو 22000
وجود بيش از 30 طرح و برنامه ي كنترلي در جهان باعث گرديده است كه علاوه بر شناسايي مخاطره هاي مختلف سطوح متفاوتي از سلامتي براي يك ماده غذايي تعيين و توليد كنندگان را با انواع مقررات و قوانين اجباري و تحميل هزينه هاي زائد مواجه نمايد.ايزو 22000 بر اساس اجماع جهاني شكل گرفته و نيازمندي هاي آن بشكلي هماهنگ با حضور كارشناسان مواد غذايي از بخشهاي مختلف در قالب يك سند يكپارچه عرضه شده است .
مزاياي اين استاندارد را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد:
1) تطابق محصول با استانداردهاي جهاني
2) تضمين كيفيت و ايمني محصول
3) حفظ اعتبار توليد كننده و نماد محصول
4) هماهنگي در اجراي استاندارد در كشورهاي مختلف و رقابت بهتر در بازارهاي جهاني
5) كاهش بيماري ها ي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده
6) بهره برداري بهتر از منابع
7) مستند كردن بهتر روش ها و فرآيند ها
8) افزايش سوددهي يا كاهش موارد مرجوعي
ويژگي هاي استاندارد ايزو 22000
بطوركلي استاندارد ايزو 22000 نيازمندي هاي يك نظام مديريت ايمني مواد غذايي را در تمامي فرآيندهاي مرتبط با غذا ( از مزرعه و يا صيد تا سفره ) تشريح كرده و شامل ويژگي هاي زير است :
• انطباق با اصول HACCP اشاره شده در كدكس
• هماهنگي در اجراي استانداردهاي مديريت ايمني مواد غذايي در كليه كشورها
• فرآهم كردن يك استاندارد قابل مميزي يا امكان كسب گواهينامه هاي داخلي و خارجي
• هماهنگي با استاندارد ايزو 9001
• ايجاد درك منطقي از HACCP در ابعاد بين المللي
• امكان مميزي ساده تر نظام مديريت ايمني مواد غذايي و رفع سريع تر سوء برداشت ها از اين نظام
• ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات
• حرکت به سمت تولید بدون نقص
• پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب خسارت رساندن به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود.
دلايل و ضرورت هاي اجراي ايزو 22000
همانطوريكه گفته شد تا سال گذشته مديريت ايمني مواد غذايي نه به عنوان استاندارد بلكه به عنوان برنامه ي تضمين ايمني مواد غذايي مورد حمايت سازمان هاي جهاني و كشورهاي عمده ي وارد كننده ي مواد غذايي بود. در سال هاي گذشته اگرچه مديريت ايمني مواد غذايي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما به اجرا در آمده است ولي اجراي آن در بسياري از موارد سليقه اي بود و مميزي آن نيز بيشتر به درك مميز از اصول مديريت ايمني مواد غذايي بستگي داشته است. اين ناهماهنگي ها منجر به تدوين استاندارد مديريت ايمني مواد غذايي با عنوان استاندارد ايزو 22000 شده است تا :
1- شركت هاي فرآوري در كليه كشورها و حتي در داخل كشورها با درك يكنواخت و مديريتي كارآمد اصول مديريت ايمني مواد غذايي را اجرا كنند.
2- از اجراي سليقه اي اين استاندارد در واحدهاي فرآوري جلوگيري شود.
3- مميزي اين نظام به راحتي انجام شود.
4- مخاطره هاي مهم و عيوب كيفي مواد غذايي به درستي تضمين شود.
5- موانع تجارت مواد غذايي در جهان رفع شود.
6- سلامت و ايمني محصول به درستي تضمين شود.
7- نيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني كشورها مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
8- واحدهاي فرآوري توانايي خود را براي كنترل و مهار مخاطره ها و نيز كنترل كيفيت محصول توليدي به اثبات رسانند.
ایزو 22000 کارکرد کیفیت را به سلامت غذایی ارتباط می دهد
از آنجا که فرایند تولید محصولات غذایی و توسعه زنجیره عرضه آن ها روز به روز در حال گسترش است، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های سلامت غذایی نقش بسزایی در توسعه کیفیت در همه ابعاد داشته است. ايمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بيماري‌زايي غذايي در هنگام مصرف مي‌باشد. کنترل کافي و مناسب در طول زنجيره غذايي امري ضروري بنظر مي‌رسد چرا که در هرمرحله از زنجيره غذايي ممکن است مخاطرات ايمني غذا رخ دهد. لذا رسيدن به ايمني غذا بايستي با تلاش همه گير طرفهاي زنجيره غذا صورت پذيرد.
بکارگيری اين استاندارد به سازمانهايي که در رده‌هاي مختلف زنجيره غذايي قرار دارند کمک مي‌کند که بتوانند مخاطرات موجود در سيستم خود را شناسايي و کنترل نمايند.
اين استاندارد مجموعه ترکیبی موثري را جهت حصول اطمينان از ايمني غذا در طول زنجيره غذايي ايجاد مي‌نمايد که عناصر کليدی آنها شامل ارتباط متقابل، سيستم مديريت، برنامه‌هاي پيشنهادی و اصول HACCP مي‌باشد.
دامنه کاربرد: کليه سازمانها در محدوده زنجيره غذايي شامل توليدکنندگان مواد اوليه در کارخانه‌هاي توليد مواد غذايي و خوراک دام، عوامل درگير با حمل و نقل و انبارش، فروشگاه‌های خرده فروشی و تامين کنندگان خدمات مرتبط با غذا نظيرخدمات بسته‌بندی و … می‌توانند از اين استاندارد بهره جويند.
اين استاندارد يکي از تخصصي ترين استانداردهاي مديريت کيفيت در صنايع غذائي در جهان مي باشد که در اول سپتامبر 2005 توسط کليه ISO/TC34 تدوين و ابلاغ شد.اين استاندارد قابليت پياده سازي در سراسر زنجيره تأمين مواد غذائي از توليد در مزرعه و يا مراکز نگهداري دام و طيور تا ماشين آلات صنايع غذائی، کارخانجات توليد مواد غذائی، صنايع بسته بندی، غذاي دام و طيور شرکتهاي پخش مواد غذائي، سوپر مارکتها و… را دارد.

کدکس
کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.
تعريف کدکس
کدکس در لغت بمعناي آيين نامه،مقررات،نشانه و آليمانتاريوس به معناي مواد غذايي مي باشد.
کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.
تاريخچه تشکيل کميسون کدکس غذایی
در يازدهمين کنفرانس FAOدر ۱۹۶۱ و شانزدهمين اجلاس جهاني WHO در ۱۹۶۳تشکيلات جديدي تحت عنوان کميسيمون آيين نامه مواد غذايي“Codex Alimentarius Commission” به منظور اجراي استانداردهای مشترک  FAO/WHOدر زمينه مواد غذايي به وجود آمد در حال حاضر ۱۷۲ کشور عضو کدکس مي باشند.
اهداف کميسيون کدکس غذايي
حفظ منافع و بهداشت مصرف کنندگان
تسهيل روابط تجاري و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمينه مواد غذاي
هماهنگ نمودن کليه فعاليتهاي استاندارد مواد غذايي در بخشهاي دولتي و غير دولتي
تعيين اولويت و ارائه راهنماييهاي لارم در زمينه پيش نويسهاي استاندارد با کمحک سازمانهاي ذينفع
نهايي نمودن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و يا codexدر قالب استانداردهاي منطقه اي يا بين المللي و تکميل و اصلاح استانداردها پس از بررسي هاي مناسب و لازم
روش تدوين استانداردهاي کدکس
۱ـ روش معمولي: داراي ۸ مرحله (step)است که کشور هاي عضو در مراحل ۳،۶ و ۸ نظرات خود را اعلام مي نمايند.
۲ـ روش سريع: داراي ۵ مرحله است که کشورهاي عضو نظرات خود را در مراحل ۳ و ۵ اعلام مي نمايند.

چهارچوب استانداردهاي کدکس مواد غذایی
۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه کاربرد ۳ـ تعريف ۴ـ ترکيبات اصلي تشکيل دهنده و عوامل کيفيتي ۵ـ افزودني ها ۶ـ ‎آلاينده ها ۷ـ ويژگيهاي بهداشتي ۸ـ وزن و اندازه ۹ـ برچسب گذاري ۱۰ـ روش آزمون و نمونه گيري
ساختار تشکيلات کدکس بين المللی
کميسيون کدکس مواد غذاييC.A.C شامل(دبير خانه و کميته اجرايي)و کميته اجرايي شامل(کميته هاي منطقه اي، کميته هاي اجرايي بين دولتي، کميته محصولات مواد غذايي،کميته موضوعات عمومی.
کميته موضوعات عمومی(۹ کميته فنی)
۱ـ باقيمانده آفت کشها
۲ـ سيستم بازرسي و صدور گواهينامه براي مواد غذايي وارداتي و صادراتي
۳ـ باقيمانده داروهاي دامي
۴ـ تغذيه و رژيمهاي ويژه غذايي
۵ـ برچسب گذاري مواد غذايي
۶ـ روشهاي آزمون و نمونه برداري
۷ـ اصول کلی
۸ـ افزودنيها و آلاينده هاي مواد غذايي
۹ـ بهداشت مواد غذايي
10-کميته محصولات مواد غذایی
کمیته فنی:
1ـ ميوه ها و سبزيهاي فراوري شده
۲ـ ميوه ها و سبزيجات تازه
۳ـ چربيها و روغنها
۴ـ فراورده هاي کاکائو و شکلات
۵ـ شکر
۶ـ شير و فراورده هاي آن
۷ـ آبهاي معدني طبيعي
۸ـ ماهي و فراورده هاي شيلاتي
۹ـ بهداشت گوشت
۱۰ـ غلات ،حبوبات وبقولات
۱۱ـ پروتينهای گياهی
کميته هاي اجرايي بين دولتی (۳ کميته فني)
1ـ غذاهاي حاصل از بيوتکنولوژي(ژاپن)
۲ـ خوراک دام(دانمارک)
۳ـ آبميوه ها و سبزيها(برزيل)
کميته هاي منطقه اي (۶ کميته فني)
۱ـ آسيا(کره)۲ـ آفريقا(مراکش) ۳ـ اروپا(جمهوري اسلواکي) ۴ـ خاور نزديک(اردن) ۵ـ آمريکاي لاتين(آرژانتين) ۶ـ آمريکاي شمالي و اقيانوسيه(ساموآ)
.

استانداردها و آئين کارهاي تدوين شده توسط کميسيون کدکس
– استاندارد هاي محصولات غذايي
– استاندارد هاي عمومي و راهنماهاي بر چسب گذاري
– راهنماها و آيين کارهاي محصولات غذايي
– حد مجاز آفت کشها
– آيين کارها و راهنماي کلي بهداشت مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
– راه هاي ارزيابي خطر
– راهنماها و توصيه هاي نحوه اجراي بازرسي وصدور گواهينامه
– استانداردها و راهنماها و آيين کارهاي آلاينده ها
چگونگی ارتباط کميسيون کدکس غذایی در کشورها
موسسه استاندارد عامل ارتباطي کميسيون کدکس غذايي در ايران است. دبيرخانه شوراي هماهنگي کدکس در موسسه و در مديريت غذايي و کشاورزي مستقر مي باشد. رييس موسسه، نائب رييس شورا و رييس کميسيون ملي کدکس غذايي ايران مي باشد.

برای مشاور ایزو با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.021-77942240

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'