ایزو 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات:

با توجه به گسترش جوامع، سرعت تغییرات و اهمیت موضوع تجارت پایدار و کسب و تداوم مزیت رقابتی،  اطلاعات به عنوان یک سرمایه با ارزش برای هر سازمانی محسوب می شود و از طرف دیگر اکثر فرآیندهای تجاری یک سازمان از طریق سیستم های اطلاعاتی آن پشتیبانی می گردند. این امر باعث شده که در سالهای اخیر بحث امنیت و حفاظت از اطلاعات در برابر تهدیدات گوناگون مورد توجه اکثر فعالان عرصه کسب و کار قرار گیرد. استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 قسمتی از استانداردهای خانواده 27000 است که در سال 2005 از طرف سازمان بین المللی استانداردها و کمسیون برق بین المللی به عنوان استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات Information Security Management System) ( یا ISMS منتشر شده است. آخرین ویرایش این استاندارد بین المللی 2013 است که در برگیرنده 10 بند می باشد.

در برخی از سازمانها کنترل های امنیت اطلاعات تعیین شده­اند اما وجود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می تواند باعث یکپارچگی بیشتر درزمینه حفاظت از اطلاعات شود.

مزایای استفاده از این  استاندارد :

  • بررسی سیستماتیک ریسک های امنیتی اطلاعات
  • استقرار فرهنگ امنیت اطلاعات
  • اثربخشی و بهبود مستمر فرآیندهای سیستم امنیت اطلاعات
  • افزایش اعتماد طرف های ذینفع از جمله مشتریان
  • تضمین انطباق با الزامات دوام تجارت

این استاندارد می­تواند برای هر گونه سازمان با هر نوع و اندازه استقرار یابد و به علاوه پیاده سازی آن کاملا با استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) و استاندارد بین المللی مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 )  سازگار است.

جهت مشاور ایزو 27001 با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

021-77944064

921-77959675

021-77942240

 

ایزو 27001

ایزو 27001:2013

هدف از تدوین ایزو 27001 ،تعیین الزامات جهت استقرار،پیاده سازی،نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است.پذیرش ISMS تصمیمی راهبردی برای سازمان است.سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محرمانگی،یکپارچگی و دسترسی پذیری اطلاعات با به کاربردن فرایند مدیریت ریسک و مخاطرات فراهم میکند.این استاندارد شامل الزامات ارزیابی و برطرف سازی ریسک های امنیت اطلاعات است.

این استاندارد شامل 10 بند میباشد:

1- هدف و دامنه کاربرد

2-مراجع الزامی

3- اصطلاحات و تعاریف

4-درک سازمان و محیط آن

5-رهبری

6-طرحریزی

7-پشتیبانی

8-عملیات

9-ارزیابی عملکرد

10-بهبود

کارشناسان این شرکت به طور واقعی و همچنین تجربه بیش از 10 بار پیاده سازی ISMS سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001:2013 آماده ی همکاری با تمام شرکتهای متقاضی مدیریت امنیت اطلاعات فارغ از نوع و اندازه آن ها میباشد.

جهت مشاور ایزو  با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

021-77944064

921-77959675

021-77942240

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'