مفاهيم پروژه

مفاهيم پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با مفاهیم پروژه ارائه شده است:
پروژه به گروهي از فعاليتهاي مرتبط با يكديگر اطلاق مي شود كه هريك در راستاي ديگري و با دنبال نمودن هدفي از پيش تعريف شده و مشترك، با بهره گيري از منابع موجود، با كيفيت تعيين شده و در زمان مقرر، در تلاش براي دستيابي به نتيجه نهايي و تأمين هدف پروژه مي باشند.

مجموعه اين فعاليتها تحت نظارت و رهبري يك فرد با عنوان مدير پروژه و در قالب يك سازمان اجرايي تحت عنوان سازمان پروژه و در چارچوب يك برنامه معين به انجام ميرسند.

هر فعاليت داراي سه بعد اصلي زمان، كيفيت، و هزينه مي باشد كه هريك با دو عامل ديگر در تعامل بوده و برآيند آنها تعيين كننده چگونگي انجام فعاليت و پروژه مي باشد. در پروژه ها سه بعد مذكور با توجه به عواملي همچون محدوديت هاي زماني، سطح و كيفيت منابع موجود و قابل تهيه، ميزان سرمايه اختصاص يافته، روش و فنآوري انجام كار، و با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي درخواست شده تعيين مي گردد.

از آنجايي كه تمامي فعاليتهاي يك پروژه به گون هاي با يكديگر در ارتباط بوده و انجام هريك زمينه ساز آغاز يك يا تعدادي فعاليت ديگر مي گردد، و از سوي ديگر انجام هر فعاليت مستلزم صرف وقت و هزينه است، لذا مي بايست تك تك فعاليتهاي پروژه طبق يك برنامه زمانبندي به ترتيب آغاز و تكميل گردند.

عملی کردن فعالیت ها

به منظور جامه عمل پوشاندن به فعاليتهاي پيش بيني شده پروژه از طريق اختصاص و بكارگماري منابع، لازم است فهرستي از منابع مورد نياز براي انجام هر كار به همراه تاريخ و ميزان، مدت و محل (فعاليت) نياز تهيه گردد. دستيابي به چنين برنام هاي هدف نهايي يك سيستم مديريت و برنام هريزي بوده كه در سايه بهره گيري از روشهاي برنام هريزي پروژه، تخصيص منابع، تقابل زمان و هزينه، و مديريت و راهبري پروژه قابل حصول است.

مؤسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي در دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع و ساير قسمتهاي مشابه از جمله مجموعه هايي هستند كه با پروژه هاي متعدد و داراي ماهيت غير قطعي مواجه هستند. علاوه بر اين كنترل بودجه و پيشرفت امور پروژه ها از سوي مديران اين واحدها بسيار حائز اهميت بوده و با دشواريهاي زيادي به انجام ميرسد.اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از داده هاي اوليه هر پروژه كه م يبايست در مراحل اوليه وارد سيستم برنام هريزي پروژه گردد، لازم است از طريق مجريان پروژه توليد و در اختيار برنامه ريز قرار گيرد كه به دليل عدم آگاهي كافي آنان نسبت به روش هاي برنامه ريزي پروژه، امر ايجاد و آماده سازي داده ها و اطلاعات مورد نياز در حد جزئيات و دقت مطلوب را دچار سختي و مشكل ميسازد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

اهميت اطلاعات در فرايند مديريت و كنترل پروژه ها

اهميت اطلاعات در فرايند مديريت و كنترل پروژه ها

در این بخش توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با اهميت اطلاعات در فرايند مديريت و كنترل پروژه ها جلب مینماییم:
لازمه موفقيت در امر مديريت، در اختيار داشتن اطلاعات به منظور استفاده در فرايند تصميم گيري و مقدم بر آن مجهز بودن به مسيرهاي سريع و مطمئن اطلاعاتي براي دريافت داده ها و ابلاغ دستورها مي باشد. جريان اطلاعات نقش بسزايي در ميزان كارايي، اثربخشي و سرعت بهره برداري از منابع اطلاعاتي براي دستيابي به هدف پروژه دارد. اين داده ها شامل اطلاعات گذشته، روند جاري و برنامه هاي آينده ميباشد.

عدم قطعيت عوامل

به موازات رويارويي با پروژه هاي بزرگتر و پيچيده تر، موضوع عدم قطعيت عوامل، زمانها و هزينه ها جدي تر شده و امر تصميم گيري و مديريت بر پروژه به طور فزايند هاي مشكلتر خواهد شد. لذا درصورت در اختيار داشتن ابزارهاي برنامه ريزي، تصميم گيري، مديريتي و كانال هاي ارتباطي قوي ميتوان بر اين مشكل فائق آمد. به سخن ديگر يك سيستم اطلاعات مديريت پروژه كه بتواند ضمن برخورداري از انعطاف پذيري كافي، داده هاي لازم را از سطوح مختلف سازمان پروژه گردآوري، پردازش، خلاصه سازي و ارائه نموده و در مقابل اطلاعات پروژه، دانش لازم براي مديريت بر پروژه را فراهم مي كند.

به گونه اي كه اطلاعات زمينه را براي ارتقاء درك ها، پايه گذاري اهداف، توسعه مكانيزمهاي كنترل، برنامه ريزيها، اجراي فعاليتها، تشخيص تغييرات و استحكام پروژه مساعد ميسازد.

اطلاعات به اندازه منابع فيزيكي پروژه حائز اهميت هستند:

يك پروژه همراه با فعاليتهاي خود حجم بسيار زيادي از اطلاعات را كه توام با پيشرفت پروژه دائماً بر ميزان آنها افزوده مي شود در بردارد، كه به دو دسته كلي قابل تفكيك هستند. دسته اول اطلاعات مربوط به برنام هريزي پروژه و برنامه زمانبندي فعاليتهاست و دسته دوم به محدوده زماني از آغاز پروژه تا پايان آن و مشتمل بر اطلاعات مربوط به آغاز و انجام هريك از فعاليتها و نحوه پيشرفت آنها مي باشد. واحد برنامه ريزي پروژه مسئوليت گردآوري، ثبت و پردازش اطلاعات را برعهده داشته و گزارشهاي دور هاي و موردي را توليد و در اختيار مدير پروژه قرار ميدهد.

اهميت و نقش اطلاعات در يك پروژه از آنجا ناشي مي شود كه از طريق ايجاد گزارشهاي دقيق و برخوردار از محتواي كامل در هر مقطع مي تواند اولاً افق واضحي را از آينده به منظور كسب آمادگي جهت رويارويي با مسائل و اتخاذ تدابير لازم در اختيار مدير و مجريان پروژه قرار دهد، ثانياً از طريق تقابل روند جاري امور، پيشرفت فعاليتها و وقايع روي داده با آنچه كه از قبل برنام هريزي شده بوده است، اختلافها را استخراج و جهت نظارت هرچه مؤثرتر و تطبيق با وضعيت جديد به برنامه ريزان و مدير پروژه ارائه دهد. اين در حالي است كه بخش عمده اي از اطلاعات ثبت شده پروژه پس از خاتمه آن و در زمان بهره برداري از محصول پروژه در زمينه نگهداري و توسعه طرح و همچنين برنام هريزي دقيقتر و اجراي مؤثرتر پروژ ههاي مشابه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برنامه ريزي و كنترل پروژه

برنامه ريزي و كنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با برنامه ريزي و كنترل پروژه ارائه شده است:

رويه هاي ارائه شده در مبحث مديريت، برنام هريزي و كنترل پروژه به عنوان ابزاري مؤثر و پويا در امر زمانبندي فعاليت هاي اجرائي در قالب پروژه ها، لحاظ نمودن محدوديت ها و بهينه سازي برنامه ها، و در ادامه اعمال نظارت دقيق بر روند پيشرفت امور و برنامه ريزي مجدد مورد استفاده قرار گرفته و از طريق مدد رساني به مديريت، نتايج شايان توجهي را در جهت انجام به موقع تعهدات در زمان مقرر، توام با بهر هبرداري كامل از منابع و با هزينه هاي پيش بيني شده ارائه مي نمايد.

روش برنامه ريزي پروژه

روش برنامه ريزي پروژه در كشور از گذشته در موضوعات احداث صنايع و فعاليتهاي عمراني به صورت نه چندان دقيق و كامل مورد استفاده واقع مي شده و هم اكنون نيز با مقداري گستردگي بيشتر نسبت به قبل در زمينه هاي ديگر نيز كاربرد پيدا كرده است، ولي به دليل پاره اي از مسائل كه غالباً به عدم وجود قطعيت در بخشي از امور مرتبط با پروژه ها به خصوص موضوع تأمين منابع و امكانات، و همچنين عدم آگاهي و تمايل مديران سنتي نسبت به اتخاذ شيوه هاي برنامه ريزي و تبعيت از آنها باز مي گردد، در ساير انواع طرحها و پروژه ها مورد استفاده قرار نمي گيرد. خوشبختانه در طي چند سال اخير مديران صنايع و مؤسسات نسبت به بكارگيري شيوه هاي برنام هريزي و كنترل و دستيابي به نتايج شايان توجه آن تمايل بيشتري ابراز نمود هاند كه از جمله اين شيو هها، نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه مي باشد.

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه در خصوص پروژ ه هايي كه سابقه انجام آنها در گذشته وجود داشته باشد و غالب امور آنها قطعي و زمانهاي فعاليتها نيز معين باشند، با سهولت بيشتري قابل پياده سازي و بهره برداري است ولي در مورد پروژه هاي داراي امور و زمانهاي غير قطعي و احتمالي، برنامه ريزان توفيق لازم را بدست نمي آورند، كه از جمله آنها مي توان به مشكل بودن گردآوري داد ههاي مورد نياز براي برنامه ريزي، لزوم به كارگيري رو شهاي برنامه ريزي پيچيده تر و عدم دسترسي به متخصصين اين امر كه در مجموع باعث طولان يتر شدن فرايند برنام هريزي و افزايش هزين ههاي مربوطه و به طور كلي صرف نظر كردن از اهتمام نسبت به برنامه ريزي به علت موارد مذكور در غالب اوقات م يگردد اشاره نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه

مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه

در بخش اطلاعاتي در رابطه با مديريت ، برنامه ريزي و كنترل پروژه ارائه شده است:
روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه از گذشته در زمينههاي عمراني و احداث صنايع بخصوص پروژههاي بزرگ در كشور مورد استفاده قرار ميگرفته است، وليكن در ساير زمينه ها از جمله پروژه هاي تحقيقاتي كه ماهيتاً از ابهاماتي نظير مشخص نبودن جزئيات برخي كارها، عدم وجود قطعيت در اكثر زمانهاي برآوردي فعاليتها، مواجه شدن با بن بست حين اجراي پروژه و لزوم از سرگيري رشته جديدي از امور و…. برخوردارند، كمتر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه ريزي، نظارت، بهره برداري مناسب از منابع و كنترل هزينه ها را به شدت كاهش داده است. در اين مقاله از طريق افزودن اجزاء مورد نياز به ساختار نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه، طرح يك سيستم اطلاعات مديريت و رويه هايي كارآمد به گونهاي ارائه شده است كه بر اساس اين مدل تمامي اطلاعات و جزئيات ضروري جهت برنامهريزي، هدايت و نظارت همه جانبه بر پروژه در يك واحد تحقيقاتي به طور يكپارچه گردآوري شده است. به واسطه دسترسي به اطلاعات متمركز و امكان برقراري ارتباط بين كليه واحدهاي سازمان، و همچنين وجود مكانيزمهاي لازم براي تفكيك حسابهاي پروژهها و كنترل هزينهها، امر ارزيابي پيشرفت واقعي فعاليتها ، پرداخت عادلانه حقالزحمه به همكاران پروژه، برنامهريزي مجدد و افزايش دقت برنامه ريزيها، موجبات مديريت دقيق بر پروژه هاي پژوهشي فرآهم آمده است.

سيستم اطلاعات مديريت

امروزه اقدام به هر كاري قبل از انجام برنامه ريزي و بررسي مراحل و نتايج حاصل از آن اشتباهي بزرگ محسوب مي شود. چرا كه بيش از گذشته سيستمها بر يكديگر تأثير گذار و تأثير پذير شده و ارزش منابع محدود و در اختيار نيز افزايش يافت هاند. اين در حالي است كه به واسطه پديد آمدن و اشاعه روشها و فن آوري هاي جديد، سطوح مديريت در سازمانها در حال كاهش و ساختارهاي سازماني در حال افقي تر شدن هستند. در گذشته كليه برنامه ها و اطلاعات در اختيار مديران ارشد قرار داشت و كاركنان تنها مجري دستورات بودند، ليكن در يك سازمان مبتني بر اطلاعات، برنامه ها به صورت طبقه بندي شده و حاوي جزئيات و ارتباطات لازم در اختيار كليه كاركنان قرار گرفته و هر شخص مسئول فعاليتهاي مربوط به خود مي باشد. در چنين ساختاري تمايل به انجام فعاليتهاي مقطعي در قالب پروژ ه هاي بزرگ و كوچك افزايش يافته و نتيجه آن استفاده بهينه از ظرفيت منابع و امكانات، حاكميت نظم در امور، و دستيابي به اهداف در چارچوب هزينه و در محدوده زماني از قبل تعيين شده مي باشد.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دوره های آموزشی سال 93(تقویم آموزشی)

شرکت مهندسین مشاور آریان گستر با همکاری آکادمی بین المللی TUV Uk&i اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ذیل نموده است:
تقویم آموزشی سال 93:

                                                                           courses

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو