اطلاعات مدون

اطلاعات مدون

به عنوان بخشی از همراستایی با دیگر استانداردهای سیستم مدیریتی از یک بند مشترک درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یا افزودن  اعمال شده است. در زمان مقتضی متن در هر جایی که در این استاندارد بین المللی آمده است با این الزامات، همراستا شده است. در نتیجه «اطلاعات مدون» برای تمام الزامات مدون استفاده شده است.

درجاهایی که ISO 9001:2008 از یک مجموعه واژگان نظیر ”مدرک”، ”روش اجرایی مدون”، ”نظامنامه کیفیت” یا ”طرح کیفیت” استفاده می کرد این ویرایش استاندارد بین المللی الزاماتی برای ”نگهداری اطلاعات مدون” تعریف می کند.

در جایی که استاندارد ISO 9001:2008 از واژه ”سوابق” برای تفکیک مدارک مورد نیاز به منظور شواهد انطباق با الزامات استفاده می کرد، در این ویرایش استاندارد این امر تحت عنوان الزام به ”حفظ اطلاعات مدون” بیان می شود سازمان مسئول این امر است که تعیین نماید چه اطلاعات مدونی، برای چه دوره ی زمانی و بر روی چه رسانه ای باید حفظ شوند.

الزام مربوط به” نگهداری” اطلاعات مستند ، مانع از این احتمال نمی شود که ممکن است سازمان نیاز داشته باشد تا همان اطلاعات مستند را با یک هدف خاص به عنوان مثال برای حفظ ویرایش قبلی آن ”حفظ” نماید.

در جایی که این استاندارد بین المللی به “اطلاعات” به جای ”اطلاعات مدون” اشاره می نماید (مانند بند 4-1: “سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید”)، الزامی برای مدون کردن این اطلاعات وجود ندارد.  در چنین شرایطی، سازمان می تواند درباره این که آیا نگهداری این اطلاعات مدون، لازم و یا مناسب است تصمیم بگیرد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 با کارشناسان اریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو