بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی

بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی

در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی ارائه شده است:

استراتژیستها هیچ گاه همه گزینه ها و راههای امکان پذیر که به نفع سازمان هستند، مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آنها مجموعه هايی از استراتژیهای جذاب و قابل اجرا را مورد توجه قرا میدهند.
باید مزایا و معایب استراتژیها را مشخص نمود.
همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژیها مشارکت میکنند باید اطلاعات حاصل از بررسیهای داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند.
آگاهی از این اطلاعات به مشارکت کنندگان کمک میکند که استراتژیهای خاصی را که در ذهن خود دارند شفاف گردانند و این شیوه موجب تقویت خ قیت خواهد شد.

در گردهماییهای پیاپی باید کارکنان و مدیران در باره استراتژیهای گوناگون به بحث و بررسی بپردازند و اولویتها باید بدین گونه تعیین شوند:

1. باید به اجرا درآید.
2. میتوان آنرا به اجرا درآورد
3. احتما به اجرا در میآید.
4. قطعا باید به اجرا درآید

.
( در این صورت فهرستی از اولویتها به همراه استدلال گروه لازم خواهد بود.)

توجه همزمان به استراتژیها، هدفهای بلند مدت، ماموریت سازمان و بررسی اطلاعات داخلی و خارجی سازمان مبنایی را به دست میدهد که می توان بر آن اساس استراتژیهای قابل اجرا را شناسایی کرد و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
استراتژیها باعث میشوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا را فراتر گذارد و به پایگاه مورد نظر (در آینده) دست یابد مگر اینکه ناگهان با وضعی بطور ناگهانی با وضعیتی خاص (مثل تحریم و …) مواجه شود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.اس
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

اجرای استراتژی ها

اجرای استراتژی

اجرای استراتژی ها ایجاب میکند که سازمان هدفهای سا نه در نظر بگیرد، سیاستها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونهای تخصیص دهد که استراتژیهای تدوین شده به اجرا درآید.
نكته: اغلب اجرای استراتژیها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک مینامند. مقصود از اجرای استراتژیها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و اجرای استراتژیهای تدوین شده را به مرحله عمل درآورند.
نكته: موفقیت مرحله اجرای استراتژیها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان انگیزه ایجاد نمایند و این نوعی هنر (و نه یک علم) است.
نكته: جنبه اصلی مرحله اجرای استراتژیها این است که مدیران و کارکنان تشویق و ترغیب شوند در سازمان با شیفتگی و افتخار و در نهایت از خودگذشتگی کار کنند و در راه دستیابی به هدفهای تعیین شده از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

ارزیابی استراتژی

برای ارزیابی استراتژیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام میشوند:
1- بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژیهای کنونی قرار گرفته اند.
2- محاسبه و سنجش عملکردها.
3- اقدامات اصلاحی بدان سبب باید استراتژیها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمیتواند موفقیت فردا را تضمین نماید!
توجه نمائید که تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژیها بایستی در سه سطح از مدیریت (سلسله مراتب سازمانی) انجام گیرد.
كه آنها عبارتند از:
سطح کل شرکت، سطح بخش یا واحد تجاری و سطح وظیفهای.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

اصطلاحات کليدی در مدیریت استراتژیك

اصطلاحات کليدی در مدیریت استراتژیك

در این قسمت به طور خلاصه با هشت واژه یا عبارت فنی آشنا میشویم. قابل ذکر است که اصطلاحات زیر درادامه مباحث به طور جامع مطرح خواهند شد.

این پنج اصطلاح عبارتند از:

1.استراتژیست ها:
استراتژیست ها افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان میباشند. استراتژیست ها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:
1. ایجاد یک بستر برای تغییر.

2. ایجاد تعهد و احساس مالکیت.

3. ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری.

2.بيانيه رسالت
بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشتغال دارد نشان میدهد.

3.فرصتها و تهدیدات خارجی
مقصوود از فرصتها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بومشناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که میتوانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند.

4.نقاط قوت و ضعف داخلي
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل سازمان قرار میگیرند که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میدهد. یکی از فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آنها را ارزیابی کند. نكته: نقاط قوت و ضعف شرکت را در مقایسه با وضع شرکتهای رقیب، براساس موجودیت یا علت هستی سازمان و یا میزان دستیابی به هدف مورد نظر تعیین میکنند.

5.هدفهای بلند مدت
میتوان هدفهای بلند مدت را به صورت نتیجههای خاصی که سازمان میکوشد در تامین رسالت خود به دست آورد تعریف کرد. استراتژیها استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد. در ادامه بهطور مفصل در این خصوص بحث خواهد شد. هدفهای سالانه هدفهای سا لانه هدفهای کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدفهای بلند مدت باید به آنها دست یابد.

نكته: در صحنه اجرای استراتژیها، هدفهای سا نه از اهمیت خاصی برخوردارند، در حالی که در تدوین استراتژیها، هدفهای بلند مدت از اهمیت ویژه برخوردار میباشند.

نكته: با توجه به هر هدف بلندمدت باید مجموعهای از هدفهای سا نه وجود داشته باشند.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

ماهيت،تعاريف و تدوين مدیریت استراتژیك

ماهيت،تعاريف و تدوين مدیریت استراتژیك

پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی قرار دارد که مدیران از عوامل زیر دارند:

1.شرکتهای رقیب
2.بازارها
3.قیمتها
4.عرضه کنندگان مواد اولیه
5.توزیع کنندگان
6.دولتها
7.بستانکاران
8.سهامداران و مشتریان

تعاریف مدیریت استراتژیك:

1- هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه که سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلند مدت دست یابد.

2- مجموعه تصمیمها واقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین میکند.

3-در واقع مدیریت استراتژیک نظارت و ارزیابی بر فرصتها، تهدیدهای خارجی و توجه به همه نقاط ضعف و قوت یک شرکت است.

تدوين استراتژي

مقصود از تدوین استراتژی این است که رسالت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید میکنند یا فرصتهایی را بهوجود میآورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفهای بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت. مواردی که در زمینه تدوین استراتژیها مطرح میشوند عبارتند از:
1- تعیین نوع فعالیتی که شرکت میخواهد به آن بپردازد.
2- فعالیتهای را که میخواهد از آن خارج شود.
3- شیوه تخصیص منابع.
4- تصمیمگیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیتها.
5- شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکتهای رقیب که درصدد بلعیدن آن بر میآیند.
6- ادغام با شرکتهای رقیب.
7- تصمیمگیری در خصوص ورود به بازارهای فرا مرزی.
نكته:استراتژیها، مزایای رقابتی سازمان را در دورههای بلند مدت تعیین مینمایند، بدین معنی که تصمیمات استراتژی نتایچ چند وجهی و آثار دیرپا بر سازمان میگذارند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

استراتژی سطح تجاری و مدیریت منابع انسانی

استراتژی سطح تجاری و مدیریت منابع انسانی

متون مدیریت استراتژیک تاکید می کنند که هر یک از سطوح استراتژی، محیط استراتژیک بعدی را در شرکت ایجاد می کند (تشکیل می دهد). در سطح کارکردی استراتژی مدیریت منابع انسانی به منظور تسهیل اهداف استراتژی تجاری به اجرا در می آید. استراتژی منابع انسانی را می توان به این صورت تعریف کرد “الگویی که از جریان تصمیمات مهم درباره ی مدیریت منابع انسانی پدیدار می شود، بویژه آن دسته از تصمیماتی که به اهداف اصلی مدیریت اشاره می کنند و به ابزار و وسایلی که برای نیل به آن اهداف بکار می روند (یا بکار برده خواهند شد)”

تعریف دایر توجه را به ماهیت جنبشی استراتژی معطوف می کند چون استراتژی بعنوان الگویی در جریان تصمیم گیری شناخته می شود. استراتژی مدیریت منابع انسانی ارتباط نزدیکی با استراتژی تجارت دارد. ماهیت ارتباطات بین استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی تجاری توجه بسیاری را در کتاب ها و مقالات نوشته شده در این زمینه به خود معطوف کرده است .

در جهت گیری کنشی ، فرد حرفه ای در مدیریت منابع انسانی جایگاهی در جدول استراتژیک دارد و بطور فعادلانه در تدوین استراتژی نقش دارد و درگیر است .

در انتهای دیگر این طیف ، جهت گیر ی” واکنشی ” قرار دارد، که نقش مدیریت منابع انسانی را بعنوان یک فرمانبردار و مطیع کامل استراتژی در سطح صنفی و تجاری قلمداد می کند، و استراتژی های سطح صنفی و تجاری در نهایت سیاست ها و عملکردهای مدیریت منابع انسانی را تعیین می کنند. وقتی استراتژی تجاری ، بدون دخالت فرد متخصص در مدیریت منابع انسانی ، تعیین می شود، سیاست ها و عملکردهای مدیریت منابع انسانی به منظور حمایت از استراتژی رقابتی منتخب به اجرا در می آیند.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

مفهوم استراتژی

مفهوم استراتژی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با مفهوم استراتژی ارائه شده است:

در این مقاله بیان جامعی از تعریف استراتژی از درون متون علمی گردآوری کردیم تا بتوان با مطالعه و تأویل آنها، دید عمیقتری از این واژه کسب کرده و به تبع بتوانیم کاربست درست ­تری از آن را در برنامه­ ریزی و مدیریت سازمان اعمال نمائیم.

استراتژی شامل تصمیم ­گیری در این باره است که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود. استراتژی همانا بیان قصد و نیت است، یعنی آنچه دوست داریم انجام دهیم و اینکه قصد داریم چگونه آن را به انجام برسانیم.

استراتژی اهداف بلند مدت را تعریف می­کند ولی عمدتاً تأکید آن بر چگونگی تحقق این اهداف است.

اگر چه تعریف استراتژی به شیوه­ های مختلف بیان و تجزیه و تحلیل می­شود و برای برنامه­ ریزی مورد استفاده قرار می­گیرد، اما به طور کلی استراتژی به فرایند تعیین مأموریت ، مقاصد و هدفهای اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدفهای سازمان می­پردازد بگونه ­ای که قادر به تبیین موضوعاتی نظیر این باشد که در چه کسب و کاری و چه نوع سازمانی فعالیت می­کنیم یا می­خواهیم فعالیت کنیم.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اجرای استراتژی ها

اجرای استراتژی ها

در اين مرحله ابتدا بايستي اهداف آينده سازمان مشخص شود و اين كار مستلزم درك و تشخيص صحيح مأموريت ها و مقاصد سازمان و بيان آنهاست. در تعيين اهداف سازمان، ارزش ها و انتظارات نقش مهمي دارند بطوري كه اگر ارزش هاي حاكم بر جامعه در اهداف سازماني منعكس نگردد، تحقق اهداف با مشكلات مواجه خواهد شد. سپس به تجزيه و تحليل شرايط داخلی و خارجی سازمان مي پردازيم. پس از آن بايد مجموعه استراتژي هاي قابل استفاده را ليست كرده و سپس با استفاده از مدلهاي مختلف استراتژي برتر را انتخاب كنيم. در اين مرحله مشاركت مديران مياني و حتي مديران رده پايين جهت افزايش انگيزش اهميت زيادي دارد. در اين مرحله برنامه ريزي با به كار گرفتن يك يا چند معيار مانند ميزان عملي بودن، مفيد بودن، قدرت حل مشكلات، هم راستايي با خط مشي ها، تطبيق امكانات سازمان و … ميتواند به ارزيابي استراتژي ها پرداخته و استراتژي جديد را بر اين اساس انتخاب كند.

اجراي استراتژی ها ايجاب مي كند كه سازمان هدفهاي سالانه در نظربگيرد، سياست ها را تعيين كند، در كاركنان انگيزه ايجاد نمايد و منابع را به گونه اي تخصيص دهد كه راهبردهاي تدوين شده به اجرا درآيد. اجراي راهبردها مستلزم توسعه فرهنگي است كه راهبردها را تقويت نمايد، يك ساختار اثربخش سازماني شالوده ريزي كند، تلاشهاي بازاريابي را هدايت نمايد، بودجه بندي كند، سامانه اطلاعاتي به وجود آورد و از آنها استفاده نمايد و سرانجام با توجه به عملكرد سازمان خدمات كاركنان را جبران نمايد. در واقع مقصود اجراي راهبردها اين است كه كاركنان و مديران بسيج شوند و راهبردهاي تدوين شده را به مرحله عمل در آورند.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره مدیریت تخصص ماست.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'