تحریم گواهینامه ایزو

تحریم گواهینامه ایزو

در زیر توضیخاتی در مورد تحریم گواهینامه ایزو میبینید:

شاید بارها به گوشمون خورده که فلان شرکت ایزو تحریم شده یا مرجع اعتبار بخشی کشور خاصی ایران را تحریم کرده.

اما واقعیت مطلب در پایین اشاره شده است:

اول اینکه در شرایط تحریم  و در اوج تحریم های تحمیل شده به ایران چند نهاد اعتبار بخشی AB همکاری شرکت های صدور گواهینامه CB با ایران را معلق و ایران را تحریم کردند مانند نهاد اعتبار بخشی آلمان DAKKS و یا نهاد اعتبار بخشی انگلستان UKAS

در این مدت که تا اوایل سال 2016 ادامه داشت هیچ شرکت گواهی کننده زیر نظر بعضی از سازمان های اعتبار بخشی اجازه صدور گواهینامه ایزو در ایران را نداشت.اما پس از توافق ایران با کشورهای غربی معروف به برجام این نهاد های اعتبار بخشی تحریم را ملغی و شرکت های صدور گواهینامه زیر نظر مجموعه های فوق اجازه فعالیت مجدد در ایران را پیدا کردند.

پس باید توجه داشت که هر کس به هر نحوی مدعی مباحثی مانند تحریم شرکت های گواهی کننده داشت دروغ و کذب محض زیرا هیچ نهاد اعتبار بخشی در حال حاضر ایران را تحریم نکرده است.

برای مشاور ایزو و انواع استانداردهای ایزو علی الخصوص ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

این استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه یافته توسط ISO جهت بهبود هماهنگی میان استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت می باشد .

این استاندارد بین المللی سازمان را قادر می سازد تا با استفاده از رویکرد فرایندی همراه با چرخه ی PDCA و تفکر مبتنی برریسک، سیستم مدیریت کیفیت خود را با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت همسو و یکپارچه سازد.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهای ISO9000 و ISO9004  ارتباط دارد

ISO 9000 “سیستم های مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان” ارایه دهنده یک پیش زمینه ضرروری برای درک و پیاده سازی صحیح این استاندارد بین المللی است

ISO 9004 “مدیریت برای موفقیت پایدار یک سازمان- یک رویکرد مدیریت کیفیت” ارایه دهنده ی راهنمایی برای سازمان هایی است که می خواهند از الزامات این استاندارد بین المللی فراتر روند.

پیوست ب جزئیات سایر استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت که توسط ISO/TS 176 توسعه یافته اند، را ارائه می نماید.

این استاندارد بین المللی الزاماتی که مختص سایر سیستم های مدیریتی مانند مدیریت محیط زیست، و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، یا مدیریت مالی است را دربرنمی گیرد.

برای مشاور ایزو و ایزو 9001 و ایزو 14001:2015 با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-02177944064

ایزو معتبر

ایزو ی معتبر:

برای اطلاعات در مورد گواهینامه ایزو معتبر متن زیر را مورد توجه قرار دهید:

اگر بگوییم شاید چالش بر انگیز ترین مبحث در زمینه استانداردهای ایزو و سیستمهای مدیریتی گواهینامه های معتبر و جعلی است،به جد اشتباه نکردیم.

متاسفانه گاهی اوقات خود ما به عنوان کارفرما به دنبال گواهی جعلی هستیم.

اگر ما گواهی جعلی خریداری نکنیم و به دنبال قاب نباشیم در اینصورت هیچ شرکت متقلب و جعلی نیز اقدام به اخاذی و تحویل گواهینامه جعلی نمی کند.

آیا می دانسید تمامی  گواهینامه هایی که میخرید!!!!!!! و جاعلان و کلاهبردارها به شما می گویند که ما با شرکت گواهینامه دهنده آشنا هستیم و گواهینامه را سریع میگیریم جعلی است؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

حتما جعلی است.فریب نخورید و نقل وجود دو وب سایت به زبان انگلیسی گواهینامه نخرید.شرکت های گواهی کننده معتبر عموما تحت اعتبار نهاد اعتباربخشی کشور می باشند و همچنین هیچ گواهینامه کننده معتبری و تکرار میکنیم که هیچ گواهینامه دهنده معتبری بدون ممیزی و انجام تشریفات استاندارد گواهینامه صادر نمیکند.

باید توجه کنیم هیچ گواهینامه ای قابل خریدن نیست.

بریا مشاور ایزو و مشاوره گواهینامه های ایزو ی معتبر با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

تفاوت ایزو 2008 و 2015

تفاوت ایزو 2008 و 2015

برای درک بهتر نسبت به تفاوت ایزو 2008 و 2015 متن زبر را مطالعه فرمایید.

ورژن جدید استاندارد ایزو 9001 دارای تغییراتی حدود 25 درصد با نگارش قبل می باشد. تفاوت در واژگان عبارتند از:

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
محصولات محصولات و خدمات
استثنائات مورد استفاده قرار نگرفته است (رجوع کنید ضمیمه الف. 5 برای تشریح کاربردپذیری)
مستندسازی سوابق اطلاعات مدون
محیط کار محیط برای اجرای فرایندها
محصولات خریداری شده محصولات و خدمات ازبیرون فراهم شده
تامین کننده ارائه  دهنده برون سازمانی

در نگارش جدید استاندارد ایزو 9001 تفکر مبتنی بر ریسک,درک عوامل داخلی و خارجی و همچنین دانش سازمانی اضافه شده اند.

همچنین این استاندارد از 8 بند به 10 بند تغییر کرده است.

برای مشاور ایزو غلی الخصوص ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

 

اطلاعات مدون

اطلاعات مدون

به عنوان بخشی از همراستایی با دیگر استانداردهای سیستم مدیریتی از یک بند مشترک درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یا افزودن  اعمال شده است. در زمان مقتضی متن در هر جایی که در این استاندارد بین المللی آمده است با این الزامات، همراستا شده است. در نتیجه «اطلاعات مدون» برای تمام الزامات مدون استفاده شده است.

درجاهایی که ISO 9001:2008 از یک مجموعه واژگان نظیر ”مدرک”، ”روش اجرایی مدون”، ”نظامنامه کیفیت” یا ”طرح کیفیت” استفاده می کرد این ویرایش استاندارد بین المللی الزاماتی برای ”نگهداری اطلاعات مدون” تعریف می کند.

در جایی که استاندارد ISO 9001:2008 از واژه ”سوابق” برای تفکیک مدارک مورد نیاز به منظور شواهد انطباق با الزامات استفاده می کرد، در این ویرایش استاندارد این امر تحت عنوان الزام به ”حفظ اطلاعات مدون” بیان می شود سازمان مسئول این امر است که تعیین نماید چه اطلاعات مدونی، برای چه دوره ی زمانی و بر روی چه رسانه ای باید حفظ شوند.

الزام مربوط به” نگهداری” اطلاعات مستند ، مانع از این احتمال نمی شود که ممکن است سازمان نیاز داشته باشد تا همان اطلاعات مستند را با یک هدف خاص به عنوان مثال برای حفظ ویرایش قبلی آن ”حفظ” نماید.

در جایی که این استاندارد بین المللی به “اطلاعات” به جای ”اطلاعات مدون” اشاره می نماید (مانند بند 4-1: “سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید”)، الزامی برای مدون کردن این اطلاعات وجود ندارد.  در چنین شرایطی، سازمان می تواند درباره این که آیا نگهداری این اطلاعات مدون، لازم و یا مناسب است تصمیم بگیرد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 با کارشناسان اریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی

از طریق موارد زیر اثبات کند:

الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده اند و تطابق آنها با جهت گیری استراتژیک و بافت سازمان

ج . حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسب و کار سازمان

د. حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی در دسترس می باشند.

ه . اطلاع رسانی پیرامون اهمیت مدیریت اثربخشی زیست محیطی و انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

و . حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت زیست محیطی به نتایج مورد نظر خود

ز . جهت دهی و پشتیبانی از افراد در راستای مشارکت درجهت اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ح. ترویج بهبود مداوم

ط . پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات راهبری خود در حوزه مسئولیت خود

یادآوری اشاره به” کسب و کار “در این استاندارد بین المللی را می توان در سطح گسترده به معنی فعالیت هایی تفسیر کرد که برای مبنای وجودی سازمان ، فعالیت های اصلی به شمارمی روند.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 14001:2015 و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

در ذیل اطلاعاتی در مورد مفاهیم محوری تعالی سازمانی قابل مشاهده است:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ارزﺷﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و در ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ي ﺑﺎرز و آﺷﻜﺎر از ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در آن ها ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1 رﻫﺒﺮي آرمان ﮔﺮا

2- دستیابی به نتایج متعادل

3- ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

4- ﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری مبتنی بر واﻗﻌﻴﺖ

5- ارج گذاری بر سرمایه های انسانی

6- ﮔﺴﺘﺮش مشارکت ﻫﺎ

7-  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

8- ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻼﻗﻴﺖ و نو آوری

برای مشاور EFQM  و مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاور تعالی

 

سیستم های مدیریت زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی

این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هدف این است که سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند که به دنبال مدیریت مسئولیتهای زیست محیطی شان به صورت سیستماتیک هستند که به ارکان زیست محیطی توسعه پایدار کمک می کند.

این استاندارد بین المللی به سازمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد که فراهم کننده ارزش برای محیط زیست ، سازمان و طرف های ذینفع باشد. نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی ، سازگار با خط مشی زیست محیطی سازمان شامل موارد زیر می باشند:

  • ارتقای عملکرد زیست محیطی
  • انجام تعهدات به تطابق
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

 

این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرفنظر از اندازه ، نوع و ماهیت قابل کاربرد است وبه جنبه های زیست محیطی ، فعالیتها، محصولات و خدمات سازمان اعمال می گردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر گرفتن چرخه حیات بر آنها کنترل یا نفوذ داشته باشد. این استاندارد بین المللی ضوابط عملکردی زیست محیطی خاص را بیان نمی کند.

این استاندارد بین المللی را می توان به صورت کلی یا بخشی برای بهبود سیستماتیک مدیریت زیست محیطی به کار برد. البته ادعای انطباق با این استانداردبین المللی قابل قبول نیست مگر تازمانی که تمام الزامات آن در سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان به کار گرفته شده اند و بدون استثنایی برآورده شده اند.

جهت مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و  ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی

کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی

در این مقاله سعی به ارائه اطلاعات در مورد کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی داریم:

بند 8-4  ایزو 9001:2015 به تمام اشکال فرآیندها ، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شوند، می پردازد، به عنوان مثال از طریق :

الف) خرید از یک تامین کننده

ب) ترتیبات انجام شده با یک شرکت وابسته

پ) برون سپاری فرایندها به یک ارائه دهنده برون سازمانی

برون سپاری ، ویژگی اساسی یک خدمت را همواره داراست ، چرا که حداقل یک فعالیت وجود خواهد داشت که ضرورتا در هنگام مواجهه سازمان و ارائه دهنده انجام می شود.

بسته به ماهیت فرایندها، محصولات و خدمات، کنترل های الزامی برای تامین از بیرون سازمان می توانند به طور گسترده ای متفاوت باشند. سازمان می تواند از تفکر مبتنی بر ریسک برای تعیین نوع و کنترل های مناسب برای یک ارائه دهنده برون سازمانی و همچنین فرایندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان فراهم می شوند استفاده نماید.

برای مشاور ایزو و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

02177942240-02177959675

 

رویکرد فرایندی

 رویکرد فرایندی

ایزو 9001 به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام ایجاد، پیاده سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترغیب می نماید. الزاماتی که برای بکارگیری رویکرد فرایندی ضروری در نظر گرفته شده اند در بند 4-4  این استاندارد گنجانده شده اند.

درک و مدیریت فرایندهای متعامل بعنوان یک سیستم، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر آن کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را قادر می سازد تا روابط و وابستگی های متقابل میان فرایندهای سیستم را کنترل کند، بطوری که عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک و مدیریت فرایندها و اثرات متقابل آن ها می باشد، بطوری که به نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت فرایندها و سیستم به عنوان یک کل با استفاده از چرخه PDCA وبا تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک  با هدف بهره گیری از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب، می تواند بدست آید.

جهت مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو دوره ایزو دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001