تعیین جنبه های زیست محیطی

تعیین جنبه های زیست محیطی

به هنگام تعیین جنبه های زیست محیطی خود می تواند موارد ذیل را در نظر بگیرد:

الف ) انتشار در هوا

ب ) تخلیه در آب

پ ) رها سازی در زمین

ت ) استفاده از مواد خام  یا منابع طبیعی

ث ) استفاده از انرژی

ج ) انرژی از دست رفته ( برای مثال حرارت ، تشعشع ، ارتعاش ( سرو صدا ) ، روشنایی ) ؛

چ ) تولید پسماند و / یا محصولات جانبی

ح ) استفاده از فضا

 سازمان علاوه بر جنبه های زیست محیطی که می تواند به صورت مستقیم کنترل کند ، جنبه های زیست محیطی که می تواند برسازمان  تاثیر بگذارد را نیز تعیین می کند . این جنبه ها می توانند مربوط به محصولات و خدمات مورد استفاده سازمان که توسط دیگران فراهم می شوند و نیز محصولات و خدماتی که سازمان برای دیگران فراهم می کند ،  شامل آنهایی که مربوط به فرآیند( های ) برون سپاری  شده باشند. در خصوص مواردی که سازمان برای دیگران فراهم می کند ، سازمان می تواند تاثیر محدودی بر استفاده یا عملیات  مرحله پایان حیات این گونه محصولات یا خدمات داشته باشد .

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

تعمیرات دوره ای

بازدید ،سرویس و تعمیرات دوره ای

در جهت آشنایی با تعمیرات دوره ای و سزویس دوره ای متن زیر را مطالعه فرمایید.

برنامه زمان بندی بازدید و سرویس های مورد نیاز زیرساخت های پدیدآوری محصول با توجه به الزامات مندرج در کاتالوگ آنها و یا تشخیص مسئول ذیربط به صورت ادواری در جهت حفظ کارآیی آن ها در فرم شناسنامه تجهیزات تعیین می گردد.

سرویس ها و بازدید های لازم و تناوب انها در سیستم نرم افزاری شرکت مشخص و ثبت شده است . به صورت روزانه گزارشی از سیستم گرفته می شود که بازدید ها و سرویس های مورد نیاز برای ان روز مشخص شده است . این فرم در اختیار سرویسکاران قرار داده می شود و پس از انجام عملیات نتایج روی همان فرم ثبت می شود .

در مقاطع مشخص شده انجام و سوابق مربوطه ایجاد و نگهداری می شود. چنانچه در حین بازدید و سرویس ها، خرابی مشاهده گردد، طی فرم ثبت سوابق ثبت و تعمیرات انجام می گیرد.

 

 تعمیرات اتفاقی

چنانچه در حین بازدید و سرویس های ادواری و یا در حین کار زیر ساخت دچار خرابی گردد، موارد طی فرم درخواست تعمیرات ثبت و جهت انجام تعمیرات برای مسئول واحد تعمیرات ارسال می گردد و مطابق روش زیر این تعمیرات انجام می پذیرد.

و

.

.

.

جهت مشاوره ایزو  مانند ایزو 45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 و ایزو 9001 تخصص ماست.

روال خرید

روال خرید

برای آشنایی با روال خرید و نمونه روال خرید در یک سازمان متن زیر را مطالعه فرمایید.

1- ارسال فرم درخواست خرید کالا برای واحد تدارکات

2- بازنگری درخواست از لحاظ صحت داده های خرید

3- آیا اطلاعات خرید کامل است؟

4- عودت درخواست خرید کالا در صورت عدم تطابق با داده های خرید جهت تکمیل و ارسال مجدد

5-آیا برای انجام خرید کالا نیاز به گرفتن استعلام  می باشد؟

6-  گرفتن استعلام از تامین کننده مجاز

7- بررسی استعلام های گرفته شده و انتخاب برنده و اعلام به مسئول تدارکات

8-آیا برای انجام خرید نیاز به گرفتن نمونه می باشد؟

9- گرفتن نمونه از تأمین کنندگان مجاز و ارسال پرای کنترل کیفیت یا اعزام کارشناس به محل تأمین کنندگان مجاز جهت تصدیق

10- انجام پایش و اندازه گیری نمونه طبق دستورالعمل
مربوطه و ثبت نتایج بر روی فرم شماره   کنترل کیفیت ورودی

11- اعلام نتایج به قسمت تدارکات جهت انجام خرید و یا تهیه نمونه جدید و یا تعیین تأمین کننده مجاز دیگر (در صورت عدم تصدیق)

12- انجام خرید و ارسال آن به انبار جهت اقدام بعدی (در صورت تأیید نمونه)

13- بررسی کالای دریافتی از لحاظ کمی و مشخصات ظاهری و اطلاع به  کنترل کیفیت مطابق فرم رسید موقت

14- نمونه گیری و پایش و اندازه گیری محصول خریداری شده مطابق دستورالعمل مربوطه و ثبت نتایج

جهت مشاوره ایزو  مانند ایزو 45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 و ایزو 9001 تخصص ماست

 

برنامه ريزي كاليبراسيون

برنامه ريزي كاليبراسيون

در برنامه ريزي كاليبراسيون و اجراي آن ، موارد زير مورد توجه و دقت قرار گرفته اند:

– شناسايي اندازه گيريهاي مؤثر بركيفيت در فعاليتهاي توليد وكنترل كيفيت وتعيين ميزان دقت وصحت مورد نياز آنها و انتخاب ابزار صحيح .

–  ايجاد روش مناسب براي كنترل وكاليبره كردن دوره اي اين وسائل .

–  علامت گذاري مناسب وسائل به منظور نشان دادن وضعيت كاليبراسيون آنها.

–   نگهداري مناسب سوابق كاليبره كردن وسائل طبق موارد مشروح در روش كنترل مدارك و سوابق

–  بكارگيري روش مناسب به منظور اطمينان از عدم بكارگيري وسائل خارج از سيستم كاليبراسيون .

–  وجود روش عمليات اصلاحي وپيگيري در مواقعي كه ابزار استفاده شده كاليبره نباشند.

مديران كليه واحدها موظف اند نسبت به استفاده صحيح وجابجائي مناسب وسائل نظارت وكنترل لازم را به گونه اي انجام دهند تا اطمينان حاصل شود كه وسائل مذكور از دستكاري محفوظ مانده واز وضعيت كاليبره بودن خارج نمي گردند.

برای مشاوره ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ایزو 17025 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

 

شرح وظايف نماینده مدیریت

شرح وظايف نماینده مدیریت

در ذيل برخي شرح وظايف و اختيارات نماينده مديريت در سيستم كيفيت آمده است :

 • تدوين خط مشي‌و اهداف سيستم مديريت كيفيت و استانداردهاي مربوطه
 • طراحي نظام مديريت كيفيت در برگيرنده كليه رويه ها و دستورالعملهاي مديريت كيفيت در كل فرآيندها و عمليات شركت اعم از توليد و غير توليد و پيگيري تصويب آن و نظارت برحسن اجراي آن در همه واحدهاي مربوط .
 • تهيه و به روز نمودن نظام نامه كيفيت ومعتبرنمودن وتوزيع آن وجمع آوري نسخ قديمي تاييد نهايي كليه مدارك اصلي سيستم كيفيت شامل روشها ، فرمها و ليستهاي مدارك ، معتبر و توزيع نمودن آنها و جمع آوري نسخ قديمي
 • ارزيابي عملكرد سيستم كيفيت و ارائه گزارشات منظم از وضعيت سيستم كيفيت در جلسات كميته راهبري
 • برنامه ريزي و اجراي مميزيهاي داخلي و تهيه گزارشات آن و پيگيري نتايج مميزي ها
 • پيگيري اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در سيستم كيفيت و اطمينان از مؤثر بودن آنها و ارائه گزارشات لازم به مديريت عامل
 • برنامه ريزي جهت بهبود سيستم كيفيت
 • پيگيري اقدامات اصلاحي مربوط به نتايج مميزي هاي داخلي وخارجي و ارائه نتايج اجراي آنها به مديرعامل
 • حصول اطمينان از اينكه آگاهي از نيازمنديهاي مشتري در سراسر سازمان گسترش يافته است.
 • تهيه پيش نويس دستور جلسات بازنگري مديريت و هماهنگي تشكيل جلسات و پيگيري نتايج اجراي مصوبات آنها و ارائه گزارش به مديرعامل
 • انجام هماهنگيهاي اجراي مميزيهاي خارجي

جهت مشاوره ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

درک نیاز ها و انتظارت طرفهای ذینفع

درک نیاز ها و انتظارت طرفهای ذینفع

از یک سازمان انتظار می رود که درک کلی ( در سطح بالا، بدون جزئیات ) از نیازها و انتظارات بیان شده طرفهای ذی نفع درونی و بیرونی خود که توسط سازمان تعیین شده اند ، داشته باشد . سازمان دانش کسب شده را به هنگام تعیین نیازها و انتظارت انتخابی یا اجباری به منظور انطباق ، در نظر می گیرد ، به عبارتی الزامات تطابق ( به زیربند 6-1-1مراجعه شود) .
در مواردی که یک طرف ذی نفع این برداشت را دارد که تحت تاثیر تصمیمات یا فعالیت های مربوط به عملکرد زیست محیطی سازمان قرار گرفته است ، سازمان نیازها و انتظارات مربوط را که توسط طرف ذی نفع شناسانده یا آشکار شده است را در نظر می گیرد .
الزامات طرف ذی نفع ، لزوماً الزامات سازمان نیستند . برخی الزامات طرف ذی نفع نیازها و انتظاراتی را منعکس می کنند که اجباری هستند ، چرا که این الزامات در قوانین ، مقررات ، مجوزها و پروانه ها از طریق تصمیم دولتی یا مرجع قضایی ، گنجانده شده است.

سازمان ممکن است تصمیم بگیرد که داوطلبانه با سایر الزامات طرفهای ذی نفع موافقت کند یا آنها  را بپذیرد ( به عنوان مثال ورود به یک رابطه قراردادی ،  پیوستن به یک عمل داوطلبانه ) . هنگامی که سازمان این الزامات را بپذیرد ، آنها الزامات سازمانی خواهند شد.

جهت مشاوره ایزو  مانند ایزو 45001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 و ایزو 9001 تخصص ماست.

شرایط اضطراری

شرایط اضطراری

شرايط اضطراري زيست محيطي: هر وضعيتي را گویند كه به طور اضطراري شرکت را از نظر زيست محيطي به خطر بياندازد مانند هر نوع وضعيتي كه منجر به آلودگي هوا، خاك، آب و يا تخريب غير قابل جبران در محيط زيست گردد.

شرايط اضطراري ايمني و بهداشت شغلي: هر وضعيتي را گویند كه به طور اضطراري بر سلامت و ايمني افراد تاثيرگذار باشد مانند حوادث طبيعي نظير سيل، زلزله و يا هر نوع آتش سوزي، انفجار، آزاد شدن ناگهاني گازهاي سمي و خطرناك، رها شدن مايعات و مواد شيميايي و غیره.

مواد خطرناك: مواد قابل انفجار، قابل اشتعال، موادسمي، مواد راديو اكتيو؛ سوزاننده، خورنده و …

گروهاي واكنش اضطراري (خارج سازمان): نزديكترين شركت و يا سازمان و همچنين نزديكترين ايستگاه آتش نشاني، مركز فوريت هاي پزشكي و حوزه نيروي انتظامي در محدوده استقرار سازمان جهت تأمين خدمات امداد و نجات در وضعيت هاي اضطراري و بحراني، گروه ها و مراكز نجات بيروني را تشكيل مي دهند.

گروهاي واكنش اضطراري (داخل شركت): گروهي است متشكل از كاركنان آموزش ديده و مجرب كه در سطوح ستادي و اجرايي وظيفه فراهم آوردن آمادگي هاي لازم در واكنش هاي اضطراري را بر عهده دارند.

سازمان: منظور شركت در دامنه كاربرد سيستم مديريت يكپارچه است.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001 را کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

ارزیابی آلاینده ها و عوامل زیان آور

ارزیابی آلاینده ها و عوامل زیان آور

اندازه گیری شاخصهای کمی مرتبط با آلاینده های محیط زیست و عوامل زیان آور محیط کار که بر این اساس کلیه فاکتورهای قابل اندازه گیری که به فعالیتها و خدمات مستقیم شرکت مربوط شده و به نوعی موجب آلودگی محیط زیست و شرایط زیان آور محیط کار می گردد ، شامل آلودگی آب ، هوا ، صوت ، ارتعاشات ، میزان روشنایی ، پرتوها و میدان های مغناطیسی می بایست تحت نظارت واحد ایمنی بهداشت به صورت ادواری ( یکساله ) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در صورت تغییرات یا اتمام مهلت اعتبار مجدداً مورد اندازه گیری قرار گیرد .

 

آلودگی هوا :

شامل خروجی کلیه دودکش های سالن ، خروجی اگزوز خودروها ، خروجی دودکش موتورخانه و … و گردو غبار محیطی در نواحی خاص و همچنین از دید شرایط زیان آور شغلی دود و دمه ، بخارات مواد آلی و …. می باشد .

 

آلودگی صوتی :

شامل آلودگی صوتی و سرو صدا در کلیه قسمتهایی از سالن که به نحوی ایجاد آلودگی صوتی از دیدگاه زیست محیطی و ایمنی بهداشتی شغلی نماید .

 

آلودگی آب :

شامل خروجی فاضلاب ها و شاخص های بهداشتی آب آشامیدنی .

تبصره : انجام اندازه گیری ها عموما با استفاده از امکانات پیمانکاری صورت می پذیرد . ( از طریق شرکت پیمانکار معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار ) که در این رابطه ارائه سوابق کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در اندازه گیریها از طریق پیمانکار الزامی است .

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

راز های سرمایه گذاری

راز های سرمایه گذاری

صرف نظر از این که از کدامیک از روش های سرمایه گذاری استفاده می کنید و اینکه میزان سرمایه شما چقدر است رعایت این شش نکته برای رسیدن به هدف اصلی سرمایه گذاری که کسب سود بیشتر است ضروری است:

1. هرگز بر روی آنچه از آن اطلاعات ندارید سرمایه گذاری نکنید

اغلب کسانی که در سرمایه گذاری شکست می خورند مهم ترین علت این امر را بی اطلاعی یا کم اطلاعی از سوژه سرمایه گذاریشان می دانند و حسرت می خورند که کاش مطالعه بیشتری کرده بودم.

این به این معنی نیست که بر روی تکنولوژی های جدید یا آنچه در آن تخصص ندارید سرمایه گذاری نکنید بلکه به آن معناست که در مورد آنچه درآن سرمایه گذاری می کنید مطالعه کنید و یا از مشاوران آگاه در آن زمینه استفاده کنید.

2.ریسک پذیر باشید

چشم بسته عمل کردن به معنای ریسک پذیر بودن نیست بلکه ریسک پذیری بدان معناست که در عین اینکه عاقلانه عمل می کنید جسارت گرفتن تصمیم های قاطع را داشته باشید چراکه ترس بیش از اندازه موفقیت شما را به تاخیر می اندازد و حتی ممکن است آن را غیرممکن سازد.

3. رازدار باشید

یک سرمایه گذار حرفه ای رازهای حرفه ای اش را فریاد نمی زند و در هر محفلی از راز و رمز تجارتش سخن به میان نمی آورد چراکه در عصر اطلاعات آنچه سبب تمایز شما از دیگران می شود اطلاعاتتان است بنابراین برگ برنده خود را به رایگان حراج نکنید.

4.اجتماعی باشید

این اصل به هیچ وجه با رازداری در تضاد نیست بلکه دقیقا مکمل اصل پیشین است . یک سرمایه گذار خوب با سایر همکاران , دست اندر کاران مورد سرمایه گذاری و حتی رقبای خود در ارتباط است چراکه حضور درفضا های حرفه ای معلومات شما را خواهد افزود و اعتماد به نفستان را دوچندان می کند.

5.برای سرمایه گذاری پول اصل نیست

بسیاری بر این تصور اند که برای آنکه یک سرمایه گذار موفق باشیم می بایست حتما ثروتمند باشیم. درحالی که این تصور به هیچ عنوان صحیح نیست بلکه یک سرمایه گذار موفق از کمترین سرمایه بیشترین سود را می برد و به این ترتیب به صورت مستمر به سرمایه اش می افزاید.

بسیاری از سرمایه داران مطرح معاصر افراد ثروتمندی نبوده اند بلک افرادی بوده اند که از موقعیتشان بهترین بهره را برده اند.

6. طمع نکنید

بسیاری از سرمایه گذاران به این آسیب طمع دچار شده اند و حتی کل دارایی خود را از دست داده اند. بنابر این وسوسه های سود عالی را با دیده تردید بنگرید و تلاش کنید معقولانه تصمیم بگیرید.
ادامه ی راه های درست سرمایه گزاری را در کانال:
https://telegram.me/joinchat/BIiSOjyNvMGCs4oFeNSkWw
دنبال کنید.

 

كنترل كيفيت حين توليد

 كنترل كيفي حين توليد و محصول نهائي  

در مطلب زیر نمونه ای از كنترل كيفيت حين توليد را میبینید:

مسئول کنترل کیفی در حین پروسه تولید اقدام به نمونه برداری و تکمیل فرم “کنترل کیفیت محصولات حین فرآیند تولید ” بر مبنای نتایج آزمایش های انجام شده می نماید .

درصورتي كه محصول حين توليد داراي مغايرت باشد مطابق رويه كنترل اقلام نامنطبق عمل مي شود. در صورت نياز دستور توقف توليد توسط مدير کنترل کيفيت صادر می گردد. پس از رفع مغايرت دستور مجدد راه اندازي خط صادر و راه اندازي انجام مي گردد وكنترل انجام مي پذيرد .پس از اصلاحات انجامی ، واحد کنترل کیفیت موظف به كنترل موارد اصلاحي مي باشد , چنانچه مجدداً مغايرت مشاهده گرديد اين سيكل مجدداً طي خواهد شد .

قبل از شروع عملیات بسته بندی ، نمونه نهایی جهت صدور مجوز بسته بندی به واحد کنترل کیفی تحویل شده و پس از انجام ازمایش های لازم و در صورت تایید مجوز صادر می شود .

بازرسين كيفيت پس ازاتمام توليد (محصول نهائي ) را قبل از ارسال به انبار يا مشتري ،مطابق با مشخصه هاي كيفي مندرج در طرح کنترل کیفیت بازرسي نموده ونتايج را در فرم کنترل محصول نهايي ثبت مي گردد.

درصورتي كه محصول نهايي داراي مغايرت باشد ، از طرف واحد QC  مطابق روش اجرائی كنترل اقلام  نامنطبق عمل   مي گردد و تا تعيين وضعيت محصول در بخش قرنطينه توليد نگهداري مي گردد .

و

.

.

.

.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو دوره ایزو دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001