تعریف طراحی و توسعه

تعریف طراحی و توسعه:

مجموعه ای از فرایندها  که الزامات  برای یک موضوع  را به الزامات دقیق تری تبدیل می کنند.

یادآوری 1: الزامات  تشکیل دهنده ورودی طراحی و توسعه را می توان به صورت کلی تر و عمومی تر از الزاماتی که خروجی طراحی و توسعه  را تشکیل می دهند بیان نمود. در یک پروژه ممکن است مراحل متعدد طراحی و توسعه وجود داشته باشد.

یادآوری 2: در انگلیسی کلمات «طراحی» و «توسعه» اصطلاح «طراحی و توسعه» برخی اوقات هم معنی هستند و برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند در زبان فرانسه کلمات «مفهوم» و توسعه و اصطلاح Conception et development برخی اوقات هم معنی هستند و برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند.

یادآوری 3: می توان از یک توصیف کننده استفاده کرد تا بیانگر ماهیت چیزی که مورد طراحی و توسعه قرار می گیرد باشد مانند طراحی و توسعه محصول  یا طراحی و توسعه فرآیند .

برای مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

تعریف مدیریت

مدیریت

فعالیت های هماهنگ برای هدایت و کنترل یک سازمان

یادآوری 1: مدیریت می تواند خط مشی ها  و اهداف  و فرآیندهایی را برای رسیدن به این اهداف تدوین نماید.

یادآوری 2: اصطلاح «مدیریت» گاهی اوقات به افراد اطلاق می شود یعنی فرد یا گروهی از افراد با اختیارات و مسئولیت های هدایت و کنترل یک سازمان . وقتی «مدیریت» در این معنی به کار می رود باید همیشه آنرا با یک نوع توصیف کننده به کار برد تا از سردرگمی با مفهوم «مدیریت» به معنای مجموعه ای از فعالیت ها به صورتی که در بالا تعریف شد جلوگیری کرد مثلا مدیریت باید … منسوخ است. در حالیکه مدیریت ارشد  باید … قابل قبول است. در غیر این صورت وقتی مفهوم مرتبط با افراد است باید لغات دیگری به کار گرفته شود تا مفهوم را منتقل نماید مانند مدیریتی یا مدیران.

 

مدیریت کیفیت

مدیریت  در زمینه کیفیت

یادآوری: مدیریت کیفیت عموما شامل تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کیفی ، طرحریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.

 

برای مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ممیزی چیست

ممیزی

فرآیند  سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی

یادآوری 1: ممیزی می تواند ممیزی داخلی (شخص اول) یا ممیزی خارجی (شخص دوم یا شخص ثالث) باشد و می تواند به صورت ممیزی ترکیبی یا مشترک باشد.

یادآوری 2: ممیزی داخلی که گاهی ممیزی شخص اول نامیده می شود توسط سازمان  و از طرف آن برای بازنگری  مدیریت  و دیگر مقاصد داخلی انجام می شود و ممکن است مبنایی برای اظهار انطباق ایجاد نماید. در بسیاری موارد به خصوص در سازمان های کوچکتر، مستقل بودن را می توان با جدا بودن از مسئولیت فعالیتی که ممیزی می شود نشان داد.

یادآوری 3: ممیزی های خارجی معمولا شامل ممیزی های شخص دوم یا شخص ثالث می باشند. ممیزی های شخص دوم توسط طرفهایی که نفعی در سازمان  دارند مانند مشتریان یا دیگر افراد از طرف آنها انجام می شود. ممیزی های شخص ثالث توسط سازمانهای ممیزی خارجی و مستقل مانند سازمانهایی که خدمات صدور گواهینامه/ ثبت انطباق  ISO 9001 یا ISO 14001 را انجام می دهند صورت می گیرد.

شواهد عینی

داده  پشتیبان وجود یا درستی چیزی

یادآوری 1: شواهد عینی ممکن است از طریق مشاهده، اندازه گیری تست یا دیگر روش ها به دست آید.

یادآوری 2: شواهد عینی برای ممیزی  به طور کلی شامل سوابق، بیانیه حقایق یا دیگر اطلاعات می شود که مرتبط با معیارهای ممیزی و قابل تصدیق می باشند.

برای مشاور ایزو ، ایزو 9001 و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تفاوت ماموریت و چشم انداز

تفاوت ماموریت و چشم انداز

سازمانها اهداف و مقاصد خود را در بیانیه های ماموریت و چشم انداز خلاصه می کنند. هر دو آن ها  برای یک شرکت متفاوت هستند، اما اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در حالی که بیانیه مأموریت آنچه که یک شرکت می خواهد در حال حاضر انجام دهد، توضیح می دهد، بیانیه ی چشم انداز آنچه را که یک شرکت می خواهد در آینده باشد را مشخص می کند.

بیانیه چشم انداز بر آینده تمرکز دارد؛ این منبع الهام و انگیزه است. ا نه تنها آینده سازمان را توصیف می کند، بلکه آینده صنعت یا جامعه ای که در آن سازمان امیدوار است تغییر ایجاد کند.

بیانیه ماموریت توضیح می دهد که سازمان به چه دلیلی وجود دارد. این شرکت را توصیف می کند، چه کاری انجام می دهد و هدف کلی آن را اظهار مینماید.

بیانیه مأموریت به حال حاضر تمرکز دارد مشتری (ها) و …..، فرآیندهای بحرانی را تعریف می کند

 

برای مشاور ایزو و مشاور EFQM با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي پرسنل و زمانبندي دوره هاي آموزشي

مدیر آموزش هر شش ماه يكبار در طول سال و يا متناسب با شروع فعاليتي جديد با ارسال فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان به مديريت هاي قسمتها نظرات آنان را در خصوص نيازهاي آموزشي پرسنل دريافت مي دارد. و در فرم مذكور در مورد آموزشهاي موافقت شده منابع لازم براي برگزاري دوره ها را مشخص مي كند و نظريه خود را ثبت مي كند.

مدیر آموزش براساس موارد ذيل اقدام به تعيين برنامه أموزشي مي نمايد :

 • اطلاعات مندرج در فرم استانداردهاي آموزشي مشاغل
 • اطلاعات مندرج در فرم آموزش هاي مورد نياز كاركنان
 • اطلاعات مندرج در فرم شناسنامه آموزشي پرسنل
 • نظرات كلي مديريت عامل
 • اطلاعات دريافتي از سوي شركتها ومراكز آموزشي‌و انجمن هاي مرتبط

مدیر آموزش براساس موارد فوق برنامه آموزشي  پرسنل را تعيين نموده و در فرم برنامه آموزشي  درج مي‌نمايد و جهت تصويب مدبرعامل ارائه مي نمايد و أن را در صورت نياز بروز مي رساند .

توضيح : درصورتيكه بنا بر نياز ، نيازهاي خاص براي آموزش در شركت ايجادگردد در هر مرحله مي توان نيازسنجي هاي پرسنل را در فواصل كمتر از شش ماه انجام داد.

در ابتداي هر فصل از سال با توجه به نيازسنجي آموزشي وهماهنگي هاي انجام شده وكسب اطلاعات لازم از سازمانها و مراكز ارائه كننده دوره هاي آموزشي ، نماينده مديريت برنامه اجرايي آموزش را بروز مي رساند و مطابق بند 4-3- اين روش اجرايي نسبت به اجرا اقدام مي نمابد .

برای مشاور ایزو برای مثال ایزو 9001 و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

الزامات قانونی و مقرراتی

الزامات قانونی و مقرراتی

حداقل سیزده بار اصطلاح “الزامات قانونی و مقرراتی ” در استاندارد ایزو 9001:2015 از جمله مقدمه و ضمیمه A آمده است. این مقاله تلاشی برای درک معنای این اصطلاحات می باشد.

اصطلاح “الزامات قانونی و  مقرراتی” می تواند الزام قانونی بیان شود؛ همانطور که در بند 2 بند 1.1 (عمومی) ISO 9001: 2015 – QMS Standard توضیح داده شده است.

این اصطلاح دو نوع الزام را بیان می کند:

(الف) الزامات قانونی

(ii) الزامات مقرراتی

هر دو الزامات قانونی و الزامات مقرراتی الزامات مورد نیاز قانون است. این الزامات غیر قابل مذاکره است و باید سازمان با آنها مطابقت داشته باشد. عدم اجرای الزام قانونی ممکن است جریمه یا مجازات و احتمالا یک حکم زندان برای فرد یا افراد مسئول یا سازمان برای چنین نقصی باشد.

مقزراتی به قوانینی که توسط یک دولت و / یا دولت مرکزی تصویب می شود، اشاره می کند، در حالی که قانونگذاری به یک قانون صادر شده توسط یک دستگاه نظارتی توسط دولت و / یا دولت مرکزی منصوب می شود.

برای مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

تفاوت بهبود مداوم و بهبود مستمر

تفاوت بهبود مداوم و بهبود مستمر

با توجه به این که  بهبود مداوم و بهبود مستمر موضوعات مرتبط و مرتبط با فرایند تولید است، مفید است که تفاوت بین بهبود مداوم و بهبود مستمر را بدانیم. این مقاله برخی از تکنیک های بهبود مستمر مانند 5S و کایزن، چرخه بهبود مستمر روند مانند چرخه PDCA (چرخه دمینگ) را شرح می دهد و توضیحی روشن از تفاوت بین بهبود مداوم و بهبود مستمر ارائه می دهد.
بهبود مستمر یک تکنیک است که برای بهبود کارایی این فرآیند با حذف زباله و فعالیت های غیر ارزش افزوده استفاده می شود. این کار از طریق مفاهیم مختلف ژاپنی مثل Lean، Kaizen، 5S و غیره انجام شد. بهبود مستمر یک تلاش مستمر در تولید محصولات، خدمات یا فرایندها است.بهبود مستمر دلالت بر شیب بهبود دارد.مانند بهبود کیفیت محصول.

بهبود مداوم در مورد شناسایی و ایجاد تغییراتی است که نتایج بهتر را به همراه خواهد داشت که یک مفهوم مرکزی برای نظریه های مدیریت کیفیت است. با توجه به چارچوب ایزو 9001، بهبود مداوم باید یک الزام ضروری برای سازمان باشد.

دکتر ادوارد دمینگ، که به عنوان پدر مدیریت کیفیت در اواسط قرن بیستم با تولید کنندگان خودرو ژاپنی در بهبود کیفیت محصولات کار می کرد. به غیر از این کار، دمینگ چرخه Plan-Do-Check-Act Act (PDCA) را برای بهبود مداوم معرفی کرد.

بهبود مداوم در چرخه دمینگ نهادینه گردیده است.

برای مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240,021-77959675

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای ايجاد دامنه کاربرد خود، تعیین نماید.

در هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 

الف) مسائل داخلی وخارجی ارجاع شده در بند 4-1؛

ب) الزامات طرف های ذینفع مربوطه ارجاع شده در بند 4-2؛

ج) محصولات و خدمات سازمان

 

سازمان بايد تمام الزامات اين استاندارد بين المللي را اگر در دامنه كاربرد تعيين شده سيستم مديريت كيفيت ، قابل كاربرد هستند، بكار گيرد.

دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت سازمان بايد در دسترس بوده و به صورت يك اطلاعات مدون نگهداري شود. دامنه ي كاربرد بايد انواع محصولات و خدمات تحت پوشش را جزء به جزء شرح دهد، و دلايل توجيهي را براي هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي كه سازمان براي دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت خود، غيركاربردي تعريف كرده است، فراهم نمايد.

انطباق با اين استاندارد بين المللي ممكن است فقط وقتي پذيرفته شود كه هر كدام از الزامات تعيين شده به عنوان غيرقابل كاربرد، در توانايي يا مسئوليت سازمان براي اطمينان از انطباق محصولات و خدمات و افزايش رضايتمندي مشتري تاثيري نداشته باشد.

برای مشاور ایزو خصوصا ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید

02177942240،02177959675

کلیات سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکررد کلی خود را بهبود داده و مبنایی منطقی برای طرح های توسعه پایدار ارائه نماید.

منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل:

الف( توانایی ارائه مداوم محصولات و خدمات با برآورده سازی الزامات مشتری، مراجع قانونی و مقرراتی قابل کاربرد؛

ب) تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری؛

ج) پرداختن به ریسکها و فرصتهای مرتبط با شرایط و اهداف؛

د) قابلیت نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت؛

این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

نیاز به موارد زیر، مورد نظر این استاندارد بین المللی نمی باشد:

 • شکل یکسان در ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت؛
 • همراستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندار بین المللی؛
 • استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان؛

الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات مرتبط با محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرایندی شامل چرخه طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) و تفکر مبتنی برریسک می باشد. رویکرد فرایندی به سازمان این امکان را می دهد تا فرایندهای خود و تعاملات آن ها را طرح ریزی کند.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

هدف و دامنه کاربرد ایزو 14001

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می­کندکه سازمان می­تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی ­خود استفاده کند. این استاندارد برای استفاده توسط سازمانی در نظر گرفته شده است که خواستارمدیریت کردن مسوولیت­های زیست محیطی خود به­ روشی نظام مند است،تا در رکن زیست محیطی پایداری سهیم باشد .

این استاندارد به سازمان در رسیدن به دستاوردهای مورد نظر برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود ، کمک می­کند که برای محیط زیست، خود سازمان و طرف­های ذینفع ایجاد ارزش می کند.  سازگار با خط مشی زیست محیطی، دستاوردهای 1مورد نظر یک سیستم مدیریت زیست محیطی شامل  موارد زیر است :

 • ارتقای عملکرد زیست محیطی
 • بر آورده کردن الزامات تطابقی
 • دستیابی به اهداف زیست محیطی

این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر ازاندازه، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد و در مورد جنبه­های زیست محیطی فعالیت­ها ، محصولات و خدماتی که سازمان تعیین می­کند که می­تواند آن­ها را با لحاظ نمودن از دیدگاه چرخه عمر کنترل کرده یا بر روی آنها  تاثیر گذارباشد ، بکار می رود . این استاندارد معیار عملکرد زیست محیطی خاصی را بیان نمی­کند.

اخذ ایزو ، گواهینامه ایزو

برای مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو