اطلاعات مدون

اطلاعات مدون

به عنوان بخشی از همراستایی با دیگر استانداردهای سیستم مدیریتی از یک بند مشترک درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یا افزودن  اعمال شده است. در زمان مقتضی متن در هر جایی که در این استاندارد بین المللی آمده است با این الزامات، همراستا شده است. در نتیجه «اطلاعات مدون» برای تمام الزامات مدون استفاده شده است.

درجاهایی که ISO 9001:2008 از یک مجموعه واژگان نظیر ”مدرک”، ”روش اجرایی مدون”، ”نظامنامه کیفیت” یا ”طرح کیفیت” استفاده می کرد این ویرایش استاندارد بین المللی الزاماتی برای ”نگهداری اطلاعات مدون” تعریف می کند.

در جایی که استاندارد ISO 9001:2008 از واژه ”سوابق” برای تفکیک مدارک مورد نیاز به منظور شواهد انطباق با الزامات استفاده می کرد، در این ویرایش استاندارد این امر تحت عنوان الزام به ”حفظ اطلاعات مدون” بیان می شود سازمان مسئول این امر است که تعیین نماید چه اطلاعات مدونی، برای چه دوره ی زمانی و بر روی چه رسانه ای باید حفظ شوند.

الزام مربوط به” نگهداری” اطلاعات مستند ، مانع از این احتمال نمی شود که ممکن است سازمان نیاز داشته باشد تا همان اطلاعات مستند را با یک هدف خاص به عنوان مثال برای حفظ ویرایش قبلی آن ”حفظ” نماید.

در جایی که این استاندارد بین المللی به “اطلاعات” به جای ”اطلاعات مدون” اشاره می نماید (مانند بند 4-1: “سازمان باید اطلاعات مربوط به موضوعات داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید”)، الزامی برای مدون کردن این اطلاعات وجود ندارد.  در چنین شرایطی، سازمان می تواند درباره این که آیا نگهداری این اطلاعات مدون، لازم و یا مناسب است تصمیم بگیرد.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 با کارشناسان اریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی

از طریق موارد زیر اثبات کند:

الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده اند و تطابق آنها با جهت گیری استراتژیک و بافت سازمان

ج . حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی با فرایندهای کسب و کار سازمان

د. حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی در دسترس می باشند.

ه . اطلاع رسانی پیرامون اهمیت مدیریت اثربخشی زیست محیطی و انطباق با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

و . حصول اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت زیست محیطی به نتایج مورد نظر خود

ز . جهت دهی و پشتیبانی از افراد در راستای مشارکت درجهت اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی

ح. ترویج بهبود مداوم

ط . پشتیبانی از سایر نقش های مدیریتی مرتبط برای اثبات راهبری خود در حوزه مسئولیت خود

یادآوری اشاره به” کسب و کار “در این استاندارد بین المللی را می توان در سطح گسترده به معنی فعالیت هایی تفسیر کرد که برای مبنای وجودی سازمان ، فعالیت های اصلی به شمارمی روند.

برای مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 14001:2015 و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

مفاهیم محوری تعالی سازمانی

در ذیل اطلاعاتی در مورد مفاهیم محوری تعالی سازمانی قابل مشاهده است:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل ارزﺷﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و در ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ي ﺑﺎرز و آﺷﻜﺎر از ﻋﻴﻨﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮري ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در آن ها ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1 رﻫﺒﺮي آرمان ﮔﺮا

2- دستیابی به نتایج متعادل

3- ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

4- ﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری مبتنی بر واﻗﻌﻴﺖ

5- ارج گذاری بر سرمایه های انسانی

6- ﮔﺴﺘﺮش مشارکت ﻫﺎ

7-  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

8- ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻼﻗﻴﺖ و نو آوری

برای مشاور EFQM  و مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاور تعالی

 

سیستم های مدیریت زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی

این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می کند که یک سازمان می تواند از آن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی اش استفاده کند. هدف این است که سازمان هایی از این استاندارد بین المللی استفاده کنند که به دنبال مدیریت مسئولیتهای زیست محیطی شان به صورت سیستماتیک هستند که به ارکان زیست محیطی توسعه پایدار کمک می کند.

این استاندارد بین المللی به سازمان کمک می کند به نتایج مورد نظرش در سیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد که فراهم کننده ارزش برای محیط زیست ، سازمان و طرف های ذینفع باشد. نتایج مورد نظر سیستم مدیریت زیست محیطی ، سازگار با خط مشی زیست محیطی سازمان شامل موارد زیر می باشند:

  • ارتقای عملکرد زیست محیطی
  • انجام تعهدات به تطابق
  • دستیابی به اهداف زیست محیطی

 

این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرفنظر از اندازه ، نوع و ماهیت قابل کاربرد است وبه جنبه های زیست محیطی ، فعالیتها، محصولات و خدمات سازمان اعمال می گردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر گرفتن چرخه حیات بر آنها کنترل یا نفوذ داشته باشد. این استاندارد بین المللی ضوابط عملکردی زیست محیطی خاص را بیان نمی کند.

این استاندارد بین المللی را می توان به صورت کلی یا بخشی برای بهبود سیستماتیک مدیریت زیست محیطی به کار برد. البته ادعای انطباق با این استانداردبین المللی قابل قبول نیست مگر تازمانی که تمام الزامات آن در سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان به کار گرفته شده اند و بدون استثنایی برآورده شده اند.

جهت مشاوره ایزو علی الخصوص ایزو 9001 و  ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی

کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی

در این مقاله سعی به ارائه اطلاعات در مورد کنترل فرایندها ، محصولات و خدمات برون سازمانی داریم:

بند 8-4  ایزو 9001:2015 به تمام اشکال فرآیندها ، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان تامین می شوند، می پردازد، به عنوان مثال از طریق :

الف) خرید از یک تامین کننده

ب) ترتیبات انجام شده با یک شرکت وابسته

پ) برون سپاری فرایندها به یک ارائه دهنده برون سازمانی

برون سپاری ، ویژگی اساسی یک خدمت را همواره داراست ، چرا که حداقل یک فعالیت وجود خواهد داشت که ضرورتا در هنگام مواجهه سازمان و ارائه دهنده انجام می شود.

بسته به ماهیت فرایندها، محصولات و خدمات، کنترل های الزامی برای تامین از بیرون سازمان می توانند به طور گسترده ای متفاوت باشند. سازمان می تواند از تفکر مبتنی بر ریسک برای تعیین نوع و کنترل های مناسب برای یک ارائه دهنده برون سازمانی و همچنین فرایندها، محصولات و خدماتی که از بیرون سازمان فراهم می شوند استفاده نماید.

برای مشاور ایزو و ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

02177942240-02177959675

 

رویکرد فرایندی

 رویکرد فرایندی

ایزو 9001 به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام ایجاد، پیاده سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترغیب می نماید. الزاماتی که برای بکارگیری رویکرد فرایندی ضروری در نظر گرفته شده اند در بند 4-4  این استاندارد گنجانده شده اند.

درک و مدیریت فرایندهای متعامل بعنوان یک سیستم، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر آن کمک می نماید. این رویکرد، سازمان را قادر می سازد تا روابط و وابستگی های متقابل میان فرایندهای سیستم را کنترل کند، بطوری که عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندی شامل تعریف سیستماتیک و مدیریت فرایندها و اثرات متقابل آن ها می باشد، بطوری که به نتایج مورد انتظار مطابق خط مشی کیفیت و جهت گیری استراتژیک سازمان دست یابد. مدیریت فرایندها و سیستم به عنوان یک کل با استفاده از چرخه PDCA وبا تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک  با هدف بهره گیری از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب، می تواند بدست آید.

جهت مشاور ایزو علی الخصوص ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

سیستم مدیریت کیفیت

QMS سیستم مدیریت کیفیت

بسیاری از سازمانها در ایران موفق به ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در مجموعه ی خود گردیده اند.

بسیاری از شرکتها و کارخانجات نیز مدعی رعایت الزامات ایزو 9001 (QMS) در سازمان خود می باشند اما آیا واقعا پیاده سازی نموده و اثربخشی سیتم را درک کرده اند و یا فقط مدعی  می باشند.سوال اینجا مطرح است که اگر واقعا سیستم را حرفه ای پیاده سازی نموده اند پس چرا میزان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در کشور پایین می باشد؟؟؟؟؟؟

آیا واقعا متن استانداردی که همه ی فرایندها و مناطق سازمان را تحت پوشش قرار می دهد به بهبود بهره وری در سازمان کمک نمیکند؟؟؟؟؟

اگر سازمان ها به طور حرفه ای این سیستم را پیاده سازی نمایند(نه کاغذ بازی) پس از آن میتوانند از سود پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بهره مند گردند.

یفیناً بیشترین کارایی در زمینه بهبود ارائه خدمت توسط سازمان و افزایش بهره وری در مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 نهفته است.

در جهت مشاور ایزو همین حالا با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس بگیرید.

021-77942240-77959675

 

MSA چیست

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری:

MSA مخفف کلمات Measurement system Analysis می باشد که به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. این ابزار میزان خطا در عوامل موثر بر سیستم اندازه گیری ( انسان – ماشین) را مشخص می سازد.

هدف اصلی از اجرای ابزار MSA اندازه گیری میزان خطا در سیستم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بر روی عوامل موثر بر خطا می باشد. داده هاي حاصل از اندازه گيري، امروز بيش از هر زمان ديگري مورد کاربرد دارند.

اجرای این ابزار مشخص می کند که آیا نتایج بدست آمده از وسیله یا روش اندازه گیری قابل قبول ، حاشیه ای (لب مرز ) یا غیر قابل قبول است.

در گذشته براي تعيين كيفيت وسايل اندازه گيري فقط از كاليبراسيون استفاده مي شد. در كاليبراسيون ابزار اندازه گيري به تنهايي و آن هم در يك شرايط ايده ال مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

كاليبراسيون در يك اتاق اندازه گيري، با پرسنل آموزش ديده، يك قطعه استاندارد و با دستورالعمل خاص انجام مي شود. اين روش براي شناسايي توانايي سيستم اندازه گيري كافي نيي، و با همان اپراتورهايي كست. براي تعيين درست توانايي فرايند اندازه گيري نياز به برنامه اي است كه ابزار را در شرايط واقعي و معمول اندازه گيره از آن ابزار استفاده مي كنند، مورد ارزيابي قرار دهد.

MSA برای این منظور و به منظور شناخت صحیح توانایی فرایند ، در شرایطی انجام میگیرد که :

ابزار در محل واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد.

– ابزار توسط چندين اپراتور مورد استفاده قرار مي گيرد.

– قطعات توليدي واقعي اندازه گيري مي شوند.

– ابزار در شرايط محيطي متغير استفاده مي شود.

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری در سیتمهای مدیریتی مانند IATF 16949 مورد استفاده قزاز می گید.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-88397794-88397446

آموزش EFQM

آموزش تعالی سازمانی

شرکت آریان گستر به عنوان مشاور سیستمهای مدیریت آموزش فعال علی الخصوص در حوزه ی آموزش EFQM فعالتیت می نماید.

این شرکت با بهره گیری از سالها تجربه و استفاده از اساتید معتبر و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های مرتبط با تعالی سازمانی و EFQM مینماید.

سازمان هایی که قصد شرکت برای جایزه ملی کیفیت را دارند و یا قصد ارتقا سطح بهروه وری خود را دارند مخاطب این دوره های آموزشی می باشند.

پس بهینه است نسبت  در دوره های آموزشی مرتبط با مباحث تعالی سازمانی,بهره وری, و همچنین طریقه تکمیل مدارک جهت شرکت در بحث جایزه ملی کیفیت حضور به هم رسانید.

برای شرکت در دوره آموزشی تعالی سازمانی و یا مشاور EFQM با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

گواهینامه ایزو 9001:2015

گواهینامه ایزو 9001:2015

با گذشت بیش از یک سال و نیم از ارتقای ورژن گواهینامه ایزو 9001:2015 تعدادی از سازمانها موفق و نائل به دریافت نسخه ی جدید استاندارد مذکور شده اند.

ایزو 9001:2015 با رویکرد مبتنی بر ریسک سازمانها را تشویق به شناسایی و تعیین ریسک ها قبل از تبدیل به عدم انطباق شدن و آسیب رسانی به سازمان دازد.

نسخه ی جدید ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 بسیار کاربردی و دارای بندهای بسیار کامل و اجرایی می باشد.درک مسائل داخلی و خارجی سازمان نیز یکی از اساسی ترین بنیان های نسخه ی جدید استانداردها می باشد که کمک شایانی به شناسایی تهدیدها و فرصت های شرکت ها میکند.

چنانچه تمایل به پیاده سازی سیستم استاندارد ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 دارید همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو  تماس حاصل فرمایید.

021-77942240, 02177959675

 

صفحه 212345...10...قبلی »
اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو