متن ایزو 27001

دانلود متن ایزو 27001

 • ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ‪ ISMS‬ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺍﺟﺮﺍ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ،‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺨﺸﻴﺪ.‬
 • ‫ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ها، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ،‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
 • ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ شرایط ﺳﺎﺩﻩ، ﻳﻘﻴﻨاﹰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺳﺎﺩﻩ ‪ ISMS‬ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
 • ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﭘﻴﺎﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ،‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ فرﺁﻳﻨﺪﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬
 • ‫ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻻﺟﺮﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ها، ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

دانلود ایزو 27001

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 27001 را به ما بسپارید.این مجموعه تخصصی ترین سازمان مشاوره در راستای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد.با ما در ازتباط باشید.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره سیستمهای مدیریت تخصص ماست.

 

منابع (ایزو 9001)

منابع (ایزو 9001)

شرکت ……. منابع لازم برای انجام فرآیندهای خود را تعیین و تامین  کرده است. فرآیند اصلی از سازمان برون سپاری کامل نمی شود . عملکرد ارائه دهندگان بیرونی در بخش کالا و خدمات تحت کنترل می باشد.

زیر ساخت های لازم تهیه شده و جهت اطمینان از در دسترس بودن آنها سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اجرا می شود که جزئیات آن در روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ذکر شده است.

زير ساخت هاي لازم جهت دستیابی به انطباق با الزامات  محصول شامل ساختمانها ی مورد نیاز تولید محصول / محصولات ، فضای كاری ، دستگاه های مربوط به فرآيند تولید محصول ، خدمات پشتیبا نی مانند حمل و نقل و ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی توسط مدیر تاسیسات مشخص شده اند. به منظور حفظ سلامت و كارايي زیر ساخت ها، برنامه بازديد و سرويس ادواري و كنترل هاي لازم  بر حسب نوع آنها و فواصل مورد نياز توسط مسئول ذيربط  مشخص شده و به اجرا در مي آيد . هر گونه تعميرات اتفاقي مورد نياز ،  توسط واحدهاي استفاده كننده از زیرساخت  طي فرمي از مسئول مرتبط درخواست و با استفاده از امكانات داخل و يا خارج از شركت  ،تعميرات لازم انجام مي گيرد. سوابق اين بازديد و تعميرات با استفاده از فرمهاي پيش بيني شده ايجاد و نگهداري مي شود. جزئيات بيشتر نحوه بازديد و سرويس ادواري و تعميرات اتفاقي زير ساخت  درروش نگهداری و تعمیرات  آمده است.

کلیه فاکتورهای لازم برای محیط مناسب اجرای فرآیندها دیده شده است و موارد زیر در سازمان اجرا می شود.

 • نظافت محیط کار در بخش های تولید و اداری
 • کنترل عوامل فیزیکی مانند نور و دما و… در محیط های مختلف کارخانه

معيارهاي پذيرش محصول كه در مراحل تعيين شده پايش و اندازه گيري مي شوند در دستورالعمل تولید

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

ايمني در كار با نردبان

ايمني در كار با نردبان

– استفاده از نردبان هايي با طول بيش از 10 متر در كارگاه اكيدا ممنوع است.

–  طول نردبان بايد به نحوي باشد كه پس از تعبيه صحيح آن، انتهاي نردبان حداقل يك متر از محل پياده شدن كارگر بلندتر باشد.

– زاويه ايمني نردبان با كف بايد 60 و با ديوار 30 درجه باشد. در اين وضعيت شيب نردبان 1 به 4 خواهد شد.

– افزودن طول نردبان توسط بشكه يا جعبه و يا هر وسيله مشابه ديگر اكيداً ممنوع است.

– اتصال دو نردبان كوتاه جهت استفاده به عنوان يك نردبان بلند اكيدا ممنوع است.

– در نردبان هاي ثابت براي هر 9 متر ارتفاع بايستي يك پاگرد در نظر گرفت و هر قطعه از نردبان كه بين دو پاگرد قرار دارد نبايد در امتداد قطعه قبلي باشد.

– بالا بردن قير يا آسفالت يا هر ماده خطرناك ديگر و يا هر نوع ابزار كار حجيم و سنگين بوسيله دست و با نردبان  ممنوع است.

– نردبان بايستي روزانه بازرسي شده و در صورت مشاهده هرگونه نقص بلافاصله از رده خارج و در صورت امكان تعمير گردد. بديهي است استفاده مجدد از آن بايستي با تاييد مدیر HSE باشد.

– به منظور پيشگيري از مخفي ماندن نواقص نردبان بايستي از رنگ كردن آن اجتناب نمود.

و

.

.

.

.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 45001  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

کار و صحت سنجی دماسنجها

کار و صحت سنجی دماسنجها

دماسنج با فروبري جزئي دماسنج تا عمق مشخص شده اي در محيط اندازه گيري فرو برده مي شود بطوريكه تمام ستون مايع در محيط قرار نمي گيرد.

دماسنج با فروبري كلي  تمام ستون مايع در محيط فرو برده مي شود بطوريكه انتهاي ستون مايع هم سطح محيط شود.

دماسنج با فروبري كامل  تمام ساختمان دماسنج در محيط فرو برده مي شود

محفظه انبساط محفظه بالاي لوله موئين كه هرگاه دماسنج بيش از حد مجاز

گرم شود و فشار گاز درون آن افزايش يابد، از شكستن دماسنج جلوگيري مي كند.

محفظه انقباض  محفظه لوله موئين در زيردرجه بندي اصلي يا بين درجه بندي اصلي و درجه بندي كمكي دماسنج كه براي كاهش طول دماسنج يا براي جلوگيري از انقباض ستون مايع در مخزن در نظر گرفته شده است .

ستون بيرون مانده از حمام   بخشي از ستون مايع دماسنج كه از محيط حمام مقايسه­گر بيرون مي ماند .

دماسنج فادن دماسنجي با مخزن بلند كه معمولا بصورت مجموعه ساخته مي شود بطوريكه مي­توان در صورت لزوم يكي از آنها را با طول مخزني درست به بلندي طول ستون بيرون مانده از حمام دماسنج تحت آزمون انتخاب و بكار برد . اين دماسنج براي اندازه گيري دماي ميانگين ستون بيرون مانده از حمام بكار مي رود .

برای مشاوره ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

ایزو 17025 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

بازنگری انرژی

بازنگری انرژی

یکی از موارد و بندهای مهم در سیستم مدیریت انرژی(ایزو 50001) مبحث بازنگری انرژی میباشد.متن زیر ملاحظه نمایید.:

کمیته انرژی استفاده و مصرف انرژی را بر اساس اندازه گیری و سایر داده ها به وسیله شناسایی منابع جاری انرژی و ارزیابی استفاده و مصرف انرژی حال حاضر و گذشته برای مثال با کمک قبوض رسمی ادارات گاز،برق و ……  آنالیز مینماید.

سپس اقدام به شناسایی حوزه های دارای مصرف انرزی بارز مینماید. برای مثال:

{شناسایی امکانات،تجهیزات،فرایندها و کارکنانی که برای و یا از طرف سازمان کار میکنند و بر استفاده انرژی اثر بارز میگزارند.

شناسایی سایر متغیرهای موثر که بر استفاده انرژی بارز اثر میگزارند مانند:تغییرات آب و هوا،فصل،ساعت و……

تخمین میزان استفاده و مصرف انرژی در آینده (این ژارامتر در بازنگری های دوره ای تاثیر گزار میباشد.}

در نهایت باید فرصت ها برای بهبود عملکرد انرژی شناسایی گردد.

 

و………………………….

.

.

شرکت ارزیاب انرژی باید متعهد گردد تا نسبت به موارد فوق پس از انجام بازنگری انرژی پروفایل انرژی را آماده نموده و گزارش ممیزی انرژی را به شرکت تحویل نماید.

همین حالا با کارشناسان مشاور ایزو 50001 تماس حاصل فرمایید.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

ایزو 50001 تخصص ماست.

021-77942240-77959675

شناسایی مسائل خارجی

شناسایی مسائل خارجی

درک فضاي بيروني را می توان با بررسی مسائل برخواسته از محیط های قانونی، فن اوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تسهیل نمود، خواه بین المللی، ملی، منطقه ای یا محلی باشند.

نمونه هایی از محیط بیرونی میتواند شامل:

قوانین و مقررات دولتی و تغییر در این قوانین

تغییرات اقتصادی در سهم بازار سازمان

فضای رقابت کنونی سازمان ها

تغییرات در فناوری

رویدادهایی که تصویر و نمای شرکت را مورد تاثیر قرار میدهد

و…….

شناسایی طرفهای ذینفع:

طرفهای ذینفع متشکل از کارکنان،تامین کنندگان،مشتریان و شرکا میباشند.

در زمان طرحریزی و توسعه سیستم مدیریت کیفیت،یک سازمان باید طرفهای ذینفع تأثیرگذار را مشخص نماید.

 • توانایی مداوم ارائه محصولات و خدمات مطابق با الزامات قانونی و مقرراتی و الزامات مشتری
 • فرایند بهبود مستمر
 • دستیابی به افزایش رضایت مشتریان از طریق کاربرد موثر سیستم
 • فرایند تضمین انطباق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد.

برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

اصطلاحات ایزو 22000

اصطلاحات مواد غذایی:

ایمنی غذا:

به این مفهوم که غذا در زمان تهیه و یا مصرف مطابق موارد مصرف مورد انتظار آسیبی به مصرف کننده وارد نخواهد کرد.

ایمنی غذا وابسته به وقوع مخاطرات ایمنی غذا میباشد و شامل سایر موارد مربوط به سلامتی انسان به عنوان مثال موارد مرتبط با سوء تغذیه نمی گردد.

زنجیره غذایی:

ترتیب مراحل و عملیات در طبخ غذاپردازش توزیع انبارش و جابجایی یک ماده غذایی و مواد متشکله آن از طبخ غذا اولیه تا مصرف ماده غذایی و مواد متشکله آن از طبخ غذاتا مصرف.

مخاطرات ایمنی غذا:

عناصر بیولوژیکی- شیمیایی و یا فیزیکی در غذا ویا حالتی در غذا که بصورت بالقوه برای سلامت مصرف کننده مضر باشد.

اصطلاح مخاطره نباید با اصطلاح ریسک که در ایمنی غذا به مفهوم عملکرد احتمال یک تاثیر مضر بر سلامتی و شدت این  تاثیر پس از تبدیل به یک مخاطره میباشد اشتباه گرفته شود.مخاطرات ایمنی غذا شامل حساسیت زاها هم می شوند.

خط مشی ایمنی غذا:

کلیه اهداف و جهت گیری شرکت تکتام نوین در ارتباط با ایمنی غذا که بصورت رسمی توسط مدیریت ارشد بیان شده است.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

ویژگی های تصمیم استراتژیک

ویژگی های تصمیم استراتژیک

تصمیم استراتژیک چه ویژگی‌های دارد؟

در مواردی از افراد و به ویژه از مدیران ارشد می‌شنویم که فلان تصمیم استراتژیک را اتخاذ کردم یا فلان تصمیم استراتژیک گرفتم.

چرا مدیران برخی از تصمیماتشان را استراتژیک می‌دانند؟
اگر از مدیران بپرسید چرا فلان تصمیم استراتژیک بود، پاسخ خواهند داد که تصمیم من بلند مدت و خیلی مهم بود!
اما آیا بلند مدت بودن یا مهم بودن یک تصمیم معیار مناسبی جهت تعیین و تمییز یک تصمیم استراتژیک از تصمیم غیر استراتژیک است؟

پاسخ این سوال قطعا خیر و منفی است.

پس معیارهای قضاوت در خصوص استراتژیک یا غیر استراتژیک بودن یک تصمیم کدامند؟

معیارهای ذیل برای قضاوت درخصوص استراتژیک بودن یک تصمیم می‌تواند استفاده شود:

بلند مدت بودن
اما به یاد داشته باشیم که هر تصمیم بلند مدتی الزاما استراتژیک نیست.

گستردگی اثر تصمیم
تصمیم اتخاذ شده آیا تمامی بخش‌های سازمان شما را متاثر می‌سازد یا فقط یک قسمت یا واحد خاص؟

منابع مورد استفاده
منابع مورد نیاز برای پیاده سازی و اجزای تصمیم چه میزان از بودجه شما را به خود اختصاص می‌دهد؛ بخش ناچیز یا بخش عمده و متفاوت از سایر تصمیمات.

:مشارکت کارکنان
چه سطحی از مشارکت کارکنان برای اجرایی نمودن تصمیم اتخاذ شده نیاز است؟
بخش کوچکی از کارکنان یا بخش اعظم و یا تمامی کارکنان.

حال با توجه به مطالب فوق، از خود بپرسید چه درصدی از تصمیمات شما استراتژیک بوده و آیا تاکنون اصلا تصمیم استراتژیکی اتخاذ کرده‌اید؟

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

منشاء عملکرد از دست رفته

منشاء عملکرد از دست رفته کجاست؟

عملکرد از دست رفته، عملکرد هدفگذاری شده ایست که محقق نشده است و به عبارتی عملکرد هدفگذاری شده منهای عملکرد محقق شده را عملکرد از دست رفته می نامند.

در هر برنامه ای معمولا عملکرد از دست رفته وجود دارد؛
حال این سوال پیش می آید که منشأ این عملکرد از دست رفته کجاست و چه عواملی باعث عدم تحقق کامل عملکرد برنامه ریزی می شوند؟

بر اساس تحقیق انجام شده، میزان عملکرد از دست رفته بطور متوسط ۳۷ درصد می‌باشد و عوامل ذیل در عدم تحقق کامل عملکرد برنامه ریزی شده نقش دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱ – منابع ناکافی یا ناموجود.
۲ – راهبردی که بطور ضعیف اعلام و تفهیم شده است.
۳ – اقدامات مورد نیازی که به روشنی تعریف نشده است.
۴- مسئولیت های مبهم اجرایی
فرهنگ و واحدهای مجری سازمان که مانع اجرا می شوند.
۵ – نظارت ناکافی بر عملکردها،
عواقب یا پاداش های ناکافی برای شکست یا پیروزی.
۶ – مدیریت ارشد ضعیف، رهبری غیر متعهد.
۷ – راهبرد تصویب نشده.
۸ – سایر موارد از جمله مهارت ها و شایستگی های ناکافی.

 

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره استراتژی تخصص ماست.

 

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سازمان بايد يك سيستم مديريت ايمني مواد غذايي مؤثر ايجاد، مستند، اجرا و حفظ كرده و در صورت نياز براساس الزامات اين استاندارد آن را به روز كند.
سازمان بايد دامنة كاربرد سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را تعيين كند. دامنه كاربرد بايد محصولات يا طبقه بندي محصولات، محل فرآيندها و توليد كه در سيستم مديريت ايمني مواد غذايي به آن ها اشاره شده است را مشخص كند.
سازمان بايد :
الف- اطمينان يابد كه خطرات ايمني مواد غذايي كه احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتي كه در دامنة كاربرد سيستم وجود دارد، به نحوي شناساي ي، ارزيابي و كنترل مي شوند كه محصولات سازمان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به سلامت مصرف كننده آسيبي نرسانند ؛
ب- اطلاعات مقتضي را با توجه به جنبه هاي ايمني مرتبط با محصولات در سراسر زنجيرة
مواد غذايي مبادله كند ؛
پ- اطلاعات مربوط به تكوين، اجرا و به روزآوري سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را در سراسر سازمان براي اطمينان از ايمني مواد غذايي مورد نياز با اين استاندارد مبادله كند؛ و
ت- سيستم مديريت ايمني مواد غذايي را به طور دوره اي ارزيابي و در صورت لزوم آن را به روز كند تااطمينان دهد كه سيستم، منعكس كنندة فعاليت هاي سازمان بوده و آخرين اطلاعات در مورد خطرات ايمنيمواد غذايي را براي كنترل در بر دارد.

چنانچه يك سازمان براي هر فرآيندي، برون سپاري 1 را انتخاب كند كه ممكن است انطباق محصول نهايي را تحت تأثير قرار دهد، سازمان بايد اطمينان دهد كه روي چنين فرايندهايي كنترل دارد . كنترل چنين فرآيندهاي برون سپاري شده بايد شناسايي و درون سيستم مديريت ايمني موادغذايي مستند شود.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'