سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه

در این متن اطلاعاتی در رابطه با سیستم مدیریت یکپارچه ارائه شده است:
این گواهینامه بر اساس تمایل و در خواست مکرر سازمان ها و مشتریان ،مبنی بر استقرار چند سیستم مدیریتی بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان ها میباشد. گواهینامه سیستم مدیریت یک پارچه؛ حاصل موفقیت مشتریان در اثبات تطبیق سیستم های مدیریتی با الزامات استاندارد های مرجع براساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی میباشد.

ازمزایای استقراریکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 وسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS ازقرار زیر است:

• کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگداری سیستم
•ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
•کاهش زمان استقرار وتسریع در امادگی سیستم برای ممیزی وصدور گواهینامه
• تمرکز سازمان اداره کننده ومسئولیت های مستقیم اداره وبهبود سیستم ها
• کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
• وجهه بهتر ونمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

نحوه اجرای ممیزی IMS

نحوه اجرای ممیزی IMS همانند اجرای دیگر ممیزی ها است. در صورت تمایل،متقاضیان ازمزیت یک نوبت پیش ممیزی بهرهمند میشوند. اجرای پیش ممیزی براساس درخواست کار فرما ارائه میگردد.صدور ممیزی در دومرحله ودر ادامه آن فرآیند ارزیابی مستقل و همچنین در صورت تایید گواهینامه صادر میشود.ممیزی سالیانه جهت اطمینان از تداوم اجرا و همچنین تاثیر گذاری بر سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه مدیریت و اجرا میگردد.

اخذ ایزو IMS

اخذ ایزو IMS به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سیستم مدیریت یکپارچه در آن سازمان پیاده سازی می شود.در این گواهینامه تمامی فرایندها و چارچوبهای سازمان به صورت یکپارچه و واحد در خدمت هدف قرار می گیرند و می توان گفت که مدیریت کیفیت همراه با مدیریت محیط زیسیت در کنار هم یک سیستم یکپارچه قوی بوجود می آورند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM

در این متن اطلاعاتی در رابطه با اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM ارائه شده است:

امروزه بنگاه هاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف ، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت ، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان و ذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.

مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار

مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمانهاي مختلف به كار گرفته مي شوند . با بكارگيري اين مدلها سازمانها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را دراجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است ؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟

رضايت مشتري و منافع ذینفعان

امروزه اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدلها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمانها و كسب و كار در تعالي ، رشد وثروت آفريني است . مدلهاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند. در اين مقاله اصول و مباني مدل تعالي EFQM و وظابف كاركردي هر يك از اجزاي مدل توصيف و تشريح مي‌گردد.

معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني

سازمانها جهت خودارزيابي و سنجش خود با ديگر سازمانها نيازمند ابزاري ويژه و مناسب و داراي ساختار مديريتي ميباشند که مدلهاي تعالي داراي اين ويژگي است .

اين مدل داراي نه معيار است پنج معيار توانمندسازها و چهار معيار نتايج :

رهبري ، خط مشي و استراتژي ، کارکنان، مشارکتها و منابع ، فرآيندها و نتايج مشتريان ، نتايج کارکنان ، نتايج جامعه و نتايج کليدي عملکرد. معيارهاي توانمندساز ، آنچه را که يک سازمان انجام ميدهد پوشش ميدهند و عواملي هستند که سازمان را براي رسيدن به نتايج عالي توانمند مي سازد و معيارهاي نتايج ، نتايجي هستند که يک سازمان بدست مي آورد و بيان کننده دستاوردهاي حاصل از اجراي مناسب توانمندسازها هستند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره EFQM تخصص ماست.

مفاهيم پروژه

مفاهيم پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با مفاهیم پروژه ارائه شده است:
پروژه به گروهي از فعاليتهاي مرتبط با يكديگر اطلاق مي شود كه هريك در راستاي ديگري و با دنبال نمودن هدفي از پيش تعريف شده و مشترك، با بهره گيري از منابع موجود، با كيفيت تعيين شده و در زمان مقرر، در تلاش براي دستيابي به نتيجه نهايي و تأمين هدف پروژه مي باشند.

مجموعه اين فعاليتها تحت نظارت و رهبري يك فرد با عنوان مدير پروژه و در قالب يك سازمان اجرايي تحت عنوان سازمان پروژه و در چارچوب يك برنامه معين به انجام ميرسند.

هر فعاليت داراي سه بعد اصلي زمان، كيفيت، و هزينه مي باشد كه هريك با دو عامل ديگر در تعامل بوده و برآيند آنها تعيين كننده چگونگي انجام فعاليت و پروژه مي باشد. در پروژه ها سه بعد مذكور با توجه به عواملي همچون محدوديت هاي زماني، سطح و كيفيت منابع موجود و قابل تهيه، ميزان سرمايه اختصاص يافته، روش و فنآوري انجام كار، و با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي درخواست شده تعيين مي گردد.

از آنجايي كه تمامي فعاليتهاي يك پروژه به گون هاي با يكديگر در ارتباط بوده و انجام هريك زمينه ساز آغاز يك يا تعدادي فعاليت ديگر مي گردد، و از سوي ديگر انجام هر فعاليت مستلزم صرف وقت و هزينه است، لذا مي بايست تك تك فعاليتهاي پروژه طبق يك برنامه زمانبندي به ترتيب آغاز و تكميل گردند.

عملی کردن فعالیت ها

به منظور جامه عمل پوشاندن به فعاليتهاي پيش بيني شده پروژه از طريق اختصاص و بكارگماري منابع، لازم است فهرستي از منابع مورد نياز براي انجام هر كار به همراه تاريخ و ميزان، مدت و محل (فعاليت) نياز تهيه گردد. دستيابي به چنين برنام هاي هدف نهايي يك سيستم مديريت و برنام هريزي بوده كه در سايه بهره گيري از روشهاي برنام هريزي پروژه، تخصيص منابع، تقابل زمان و هزينه، و مديريت و راهبري پروژه قابل حصول است.

مؤسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي در دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع و ساير قسمتهاي مشابه از جمله مجموعه هايي هستند كه با پروژه هاي متعدد و داراي ماهيت غير قطعي مواجه هستند. علاوه بر اين كنترل بودجه و پيشرفت امور پروژه ها از سوي مديران اين واحدها بسيار حائز اهميت بوده و با دشواريهاي زيادي به انجام ميرسد.اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از داده هاي اوليه هر پروژه كه م يبايست در مراحل اوليه وارد سيستم برنام هريزي پروژه گردد، لازم است از طريق مجريان پروژه توليد و در اختيار برنامه ريز قرار گيرد كه به دليل عدم آگاهي كافي آنان نسبت به روش هاي برنامه ريزي پروژه، امر ايجاد و آماده سازي داده ها و اطلاعات مورد نياز در حد جزئيات و دقت مطلوب را دچار سختي و مشكل ميسازد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

مدیریت استراتژیك چیست ؟

مدیریت استراتژیك چیست ؟ ‎

در اين متن به دنبال پاسخي براي پرسش مديريت ا‎ستراتژیك چیست ؟ ميگرديم:‎

تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد.

ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك در چیست ؟

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود.

موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که…

مهمترین آنها عبارتند از:

• عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
• خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
• توجه مدیران به حفظ وضع موجود
• درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
• کامیابی‌های گذشته سازمان
• اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است
• نارسایی در کاربرد وظایف فوری

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژي تخصص ماست.

آسیب شناسی مشاوره مدیریت

آسیب شناسی مشاوره مدیریت:

چرا شرکت های مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کارایی لازم را در خصوص حل مشکلات صنعت ندارند؟
🖋عوامل مهم موفقیت یک شرکت خدمات مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کدامند؟
قطعا نیروی انسانی را می توان مهمترین عامل موفقیت یک شرکت خدمات فنی و مهندسی دانست. به نظر من رابطه مستقیمی بین تعداد پروژه های یک شرکت مهندسی و نیروی انسانی متخصص آن شرکت وجود دارد. نیروی انسانی ماهر، خلاق و متخصص خود عاملی در افزایش پروژه های یک شرکت مهندسی بوده و همچنین جذب پروژه نیز تاثیر بسازایی در نخبه گرایی یک شرکت مهندسی صنایعی دارد. همچنین یادمان باشد در آرایش نیروی انسانی یک شرکت مهندسی خطایی تحت عنوان تک تخصصی شدن امکان وقوع دارد.

برای مثال ممکن است یک فارغ التحصیل رشته مهندسی که قصد بر راه اندازی یک شرکت دارد بیشتر سعی کند که افراد تیم خود را از بین دوستان خود انتخاب کند.
این موضوع ممکن است عاملی در خصوص یک بعدی شدن تخصص های کارکنان آن شرکت گردد. جذب افراد با تخصص های مختلف در حوزه هایی همچون تکنولوژی اطلاعات، برنامه نویسی، مالی، بازارایابی و امثالهم می تواند به ایجاد هم افزایی بین افراد و به تبع آن رشد و موفقیت شرکت منجر گردد. این موضوع در خصوص شرکت های استارتاپی می تواند از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. حتی می توان گفت علیرغم وجود تخصصهای مختلف از رشته های تحصیلی مختلف ما نیازمند به حضور افراد با خصوصیات مختلف جهت تشکیل تیم های کاری در شرکت هستیم. برای درک بهتر موضوع اشاره مختصری دارم به یکی از آزمونهای کارتیمی به نام آزمون بلبین که دسته بندی هشتگانه از نقشها همچون هماهنگ کننده، ایده پرداز، منبع یاب، تمام کننده، ارزیاب و.. را در خصوص افراد مورد نیاز در تیم ارایه می کند. در این بین وجود افراد هماهنگ کننده از ضرورت های اصلی موفقیت یک شرکت مهندسی می باشد.

عامل دیگر موفقیت یک شرکت مهندسی را می توان توسعه ارتباطات آن دانست. توسعه ارتباطات همواره باید از دو حیث مورد توجه قرار گیرد. گروه اول در خصوص بازاریابی و اخذ پروژه های جدید و گروه دوم در حیطه جذب شرکا تجاری. معمولا یکی از مشکلات شرکتهای مهندسی در ایران تجزیه شرکتها به دلیل اختلاف نظرها به مجموعه های کوچکتر می باشد که این موضوع دقیقا خلاف آن چیزی است که در دنیا در حال وقوع است. در واقع تجمع شرکتها، ایجاد کنسرسیوم بین آنها و همکاری با مجموعه های دیگر در راستای ارایه خدمات بهتر، موضوعی است که معمولا در خصوص شرکتهای مهندسی به ویژه در حیطه مهندسی صنایع مغفول مانده است.

یکی از عواملی که تاثیر بسزایی در خصوص میزان رشد شرکتهای مهندسی بایستی مد نظر قرار گیرد، موضوع مکان یابی شرکتها می باشد. به این صورت که یا بایستی متناسب با خدمات خود شهر مد نظر خود جهت تاسیس شرکت را انتخاب نمود و یا متناسب با مکان انتخاب شده شرح خدمات شرکت را تنظیم نمود. این موضوع نه تنها در خصوص شرکتهای مهندسی بلکه در خصوص فروشگاه ها و شرکتهای تولیدی و بطور کل اکثر بنگاه های کسب و کار قابل طرح می باشد. برای مثال در شهری که وضعیت صنایع موجود آن خیلی خوب نمی باشد ارایه خدمات به بخش سلامت یا سازمانهای دولتی و شاید بخش کشاورزی شاید بتواند راهگشا فروش بیشتر در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشد.
مواردی همچون داشتن برنامه ریزی بلند مدت برای شرکت، بحث مدیریت فرایندها و یا استفاده از سایر سیستمها و تکنیک های مدیریتی در خصوص انجام امور مربوط به شرکت و … از موارد دیگر در موفقیت یک شرکت به حساب می آید. به عبارت بهتر مواردی که می تواند در سبد خدمات یک شرکت مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت برای ارایه به سایر سازمانها ارایه شود، بهتر است ابتدا در خود آن مجموعه به نحوه اثربخش بکارگرفته شود.

همچنین استفاده از منابع مورد نیاز( دفتر کاری مناسب، امکانات و تجهیزات مناسب و..) و تکنولوژی های جدید نیز از عوام دیگر تاثیر گذار بر موفقیت یک شرکت مهندسی می باشد. استانداردهای ایزو مدیریت منابع انسانی نیز به شما کمک میکند.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

استانداردهای ایزو مدیریت منابع انسانی

استاداردهای ایزو در حوزه مدیریت منابع انسانی

نوشته زیر اطلاعات مفیدی در مورذ ایزو مدیریت منابع انسانی در اختیار قرار می دهد:
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک کمیته فنی، با شماره 260 (TC 260) را برای تدوین استانداردها درحوزه ی مدیریت منابع انسانی در سال 2011 تأسیس کرد. در چند سال گذشته، چهار استاندارد جدید شامل موارد زیر منتشر شده است:
واژگان مدیریت منابع
حاکمیت انسانی
برنامه ریزی نیروی کار
استخدام

استانداردهای دیگری نیز در دست تدوین هستند و پروژه هایی هنوز ادامه دارند که عبارتند از:
مدیریت دانش
گزارش سرمایه انسانی
تنوع و گوناگونی جهانی
مدیریت نیروی کار

استانداردهایی که تاکنون منتشر شده اند به شکل خطوط راهنما هستند. خطوط راهنما در برگیرنده الزامات نیستند و جهت ممیز یو صدور گواهینامه منتشر نمی شوند اما برای بررسی و گواهی کردن انطباق با این استانداردها، گواهینامه به صورت اکردیته نشده و محلی صادر می شود. این استانداردها به شرح زیر هستند:

ایزو 30408 – ISO 30408:2016
مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای حاکمیت انسانی

ایزو 30408 خطوط راهنمای مربوط به ابزارها، فرآیندها و شیوه های لازم برای ایجاد، حفظ و بهبود مداوم مدیریت موثر منابع انسانی در سازمان ها را فراهم می کند.
ایزو 30408 برای سازمان هایی در هر اندازه و حوزه فعالیتی، عمومی و خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی استفاده می شود.
ایزو 30408 به روابط کار با اتحادیه های کارگری یا سایر اشخاص و طرفها نمی پردازد.

ایزو 30405 – ISO 30405:2016
مدیریت منابع انسانی – خطوط راهنمای استخدام

ایزو 30405 خطوط راهنمایی در مورد چگونگی جذب، منبع یابی، ارزیابی و استخدام افراد را فراهم می کند. این استاندارد بر فرآیندهای کلیدی و شیوه ها تمرکز دارد، از جمله:
· تدوین سیاست های استخدام؛
· جریان کار از منبع یابی متقاضیان بالقوه برای پذیرش تا کارمندان جدید جذب شده؛
· ارزیابی و اندازه گیری.
ایزو 30405 می تواند توسط هر سازمان بدون توجه به نوع یا اندازه مورد استفاده قرار گیرد.

ایزو 30409- ISO 30409:2016
مدیریت منابع انسانی – برنامه ریزی نیروی کار

ایزو 30409 خطوط راهنما و چارچوبی برای برنامه ریزی نیروی کار فراهم می کند که می تواند به نیازهای هر سازمان، صرف نظر از اندازه، صنعت یا حوزه فعالیت، مقیاس پذیر باشد.

ایزو 30406 – ISO / TR 30406:2017
مدیریت منابع انسانی – مدیریت اشتغال پایدار برای سازمانها

ایزو 30406 اصول راهنما برای ایجاد و پیاده سازی سیاست های اشتغال پایدار را فراهم می کند.
اشتغال پایدار به سطوح مختلف دولتی، سازمانی و فردی مرتبط است. ایزو 30406 به طور انحصاری در سطح سازمانی تمرکز می کند.

ایزو 10018 – ISO 10018:2012
مدیریت کیفیت – راهنمایی در مورد مشارکت و شایستگی افراد

استانداردی جدید برای سازمان های با هر اندازه، نوع و فعالیت است که چارچوبی برای استخدام بهتر افراد در اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2008، فراهم می کند.
ایزو 10018 طوری طراحی شده است که ابزاری مفید برای رهبران، مدیران، سرپرستان، کارشناسان کیفیت، نمایندگان مدیریت کیفیت و مدیران منابع انسانی باشد و همچنین می تواند با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ایزو 9001 مورد استفاده قرار گیرد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

تغييرات سازمانـي :

تغيير در ساختار سازمان بدون در نظر گرفتن اندازه تغيير ( كوچكي يا بزرگي آن ) شامل اضافه و كم كردن سرپرست ها، سوپروايزرها والباقي پرسنل،اضافه و يا كم كردن ساعات كار ، واگذار كردن كار به پيمانكاران بجاي افراد شركتي ،تغيير در شيفت ها ، تغيير در نيروي كار ، تغيير در چارت سازماني ، تغيير در اصول و روش ها و دستورالعمل هايي كه هيچ گونه ارتباطي با واحدهاي فني و توليدي ندارند و يا بر آن ها تاثير گذار نيستند .

5-3-تغييـرات فنــي :

هر گونه تغيير در اصول فني مانند افزودن يا كاستن يك دستگاه ، تغيير در نوع مواد ، بازسازي يا جايگزيني دستگاه يا تغيير در دستورالعمل ها و روش هايي كه بر واحدهاي فني و توليدي تاثيرگذار است .

 

5-4-تغييرات همگون و ناهمگون (In kind / Not In kind Change) :

چنانچه پيشنهاد در خصوص تعويض قسمتي از دستگاه با قطعه اي كاملا” مشابه ارائه شده باشد . در اين حالت تغيير همگون محسوب شده و با در نظر گرفتن همه جوانب نيازي به برگزاري كميته MOC ندارد .

تعويض قطعات يك دستگاه يا كل يك سيستم در صورتي همگون شناخته مي شود كه خصوصيات زير را دارا باشد :

–      يكسان بودن مشخصات فني مواد ( قطعه ، وزن و .. )

–      سرويس ها و خدمات مربوط به قطعه تعويض شده مانند قطعه قبل بوده باشد . تمام شرايط   بهره برداري بايد مانند قطعه اصلي باشد . بازرسي ها و تعميرات مورد نياز نبايد دچار تغييري شود .

–      قطعه يا دستگاه جديد بايستي دقيقا و تماما معادل نمونه قبل نصب شده و اصلي باشد بنابراين نبايد از نوعي جديد يا از تهيه كننده يا توزيع كننده اي ديگر باشد .

–      چنانچه تغييرات ، شرايط فوق را نداشته باشند يك نوع تغيير ناهمگون محسوب شده و مراحل MOC طي مي گردد.

 

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

مشاوره سیستمهای مدیریتی و مشاور ایزو با آریان گستر

روش تحقيق در کنترل پروژه

روش تحقيق در کنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق در کنترل پروژه ارائه شده است:
مدير پروژه فردي است كه مسئوليت اجراي پروژه محوله را در دو راستا يكي توجه داشتن به عوامل بيروني پروژه به معناي تكميل پروژه با در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزينه و كيفيت توافق شده و ديگري پرداختن به عوامل دروني به مفهوم ايجاد انسجام و هماهنگي بين منابع و عوامل اجرايي پروژه، دريافت امكانات و بودجه، كنترل پيشرفت و صرف هزين هها و ساير موارد بر عهده دارد. در يك سطح بالاتر، رئيس واحد پژوهشي كه در زير مجموعه خود با مديران پروژه هاي متعدد مواجه است نيز با موضوعات و مسائل مشابهي از همين دست روبرو است.
در همين رابطه به منظور آشنا شدن با مشكلات هر زير مجموعه از يك واحد پژوهشي، مصاحبه هاي برنامه ريزي شده اي با مسئولين هر قسمت صورت گرفت كه طي آن ضمن آگاه شدن از روي هها و گردش عمليات جاري، ازيك سو نواقص و مشكلات و از سوي ديگر نيازها و پيشنهادها مكتوب گرديدند. در اين رابطه قسمتهاي رياست واحد پژوهشي، مديريت پژوهشي، مراكز پژوهشي، مديريت مالي، مديريت تداركات، برنام هريزي و كنترل پروژه، و كارفرما در دامنه تحقيق قرار گرفتند.

اهداف كلي

از طريق تحليل يافته ها و ساماندهي نتايج، اهداف كلي مندرج جهت دستيابي به يك طرح سيستم اطلاعات مديريت براي مديريت و كنترل پروژ هها در يك واحد پژوهشي تبيين گرديد.

– برخورداري از يك برنامه زمانبندي كامل در خصوص امور اجرايي پروژه، تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودج هبندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجراء
– حاكميت فضاي همكاري بين افراد گروه و ايجاد اعتقاد به توانمندي هاي هريك و لياقت مدير پروژه
– همسويي منابع پروژه با منافع گرو ههاي كاري و مجموعه واحد پژوهشي
– پشتيباني مناسب و به موقع قسمتهاي ستادي از سازمان پروژه
– برقراري نظم، رعايت قوانين و اعطاي حقوق حقه افراد
– دريافت حمايت كافي از سوي رياست مجموعه
– وجود نظام ارزيابي و كنترل بر پيشرفت امور و هدايت كلي مسير پروژه ها
– به حداقل رساندن مشغل ههاي جانبي و دغدغ ههاي مدير پروژه و همكاران
– فراهم شدن امكان نظارت بهتر و دقيقتر بر روند پيشرفت امور و جريان هزين هها
– تبادل اطلاعات مابين قسمتهاي مختلف واحد پژوهشي
– ايجاد انسجام بين قسمتهاي مختلف در راستاي تقويت بازوي مديريت كل مجموعه
– توليد گزارش هاي منظم و نوب هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف
– ايجاد اطمينان در كارفرما نسبت به سلامت روند پيشرفت امور پروژه هایش

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 14001

ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور انتخاب می شود.
و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

مزاياي استفاده از ISO 14001
سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :

• قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
• از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
• صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
• قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
• از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
• روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.
• ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.
• خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ممیزی مراقبتی

ممیزی مراقبتی

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با ممیزی ئاخلی ارائه شده است:

ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت دوره ای (معمولاً سالیانه) مشتریان خود را ممیزی می کند تا بتواند عدم انطباق ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. ممیزان باید در این ممیزی بهبود را مشاهده کنند و مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده سازی می کند.

تمامی شرکت هایی که از ما استاندارد ایزو را دریافت می کنند حداقل یک بار در سال ممیزی مراقبتی می شوند و عدم انطباق های آنان شناسایی و رفع می گردد و سازمان ها برای معتبر ماندن گواهینامه خود باید بتوانند در ممیزی مراقبتی قبول شوند در غیر اینصورت یا مجدداً ممیزی می شوند و یا گواهینامه آنها به حالت تعلیق در می آید.

ممیزی های مراقبتی Surveillance Audits

در مدت زمان اعتبار گواهینامه ها (سه سال )، هرسال یک بار سیستم های مدیریت سازمان مورد ممیزی مراقبتی قرار خواهد گرفت.
ممیزی مراقبتی شامل ارزیابی مستندات تغییر یافته سیستم های مدیریت، برنامه ریزی و انجام ممیزی، بانضمام تهیه گزارش ممیزی و برقرار ماندن ثبت گواهینامه ها می باشد.
• در صورت وجود عدم انطباق در ممیزی مرحله دوم (عمده –جزیی) ، شرکت متقاضی موظف به رفع عدم انطباق و ارائه مدارک عینی در این موضوع می باشد .
• اگر پس از انجام ممیزی و بررسی مدارک رفع عدم انطباقها ، گزارشات مورد تایید ممیز و مدیر صدور گواهینامه بود ، صدور انجام می گردد .

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو