شناخت سازمان و محیط آن

شناخت سازمان و محیط آن

سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر برتوانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.سازمان باید اطّلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگري نماید.

به موارد زیر باید توجه شود:

توجه 1 -شرایط می تواند شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط قابل ملاحظه باشد.
توجه 2 -درك شرایط خارجی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي منتج از قانون، فن آوري ، رقابت، بازار، فرهنگ، محیط سیاسی و اقتصادي؛ بین المللی،ملّی، منطقه اي یا محلّی تسهیل شود.
توجه 3 -درك شرایط داخلی می تواند از طریق توجه به ویژگی هاي مربوط به ارزش ها، فرهنگ، دانش و عملکرد سازمان تسهیل شود.

درك نیازمندي ها و انتظارات طرف هاي ذي نفع با توجه به اثر یا اثر بالقوه در توانایی سازمان براي ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند،

سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:

الف) طرف هاي ذي نفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛
ب) الزامات این طرف هاي ذي نفع که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت باشد.سازمان باید اطّلاعات مربوط به طرف هاي ذي نفع و الزامات مربوط به آنها راپایش و بازنگري نماید.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه آن تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه، سازمان باید به موارد زیر توجه نماید:

الف) شرایط خارجی و داخلی اشاره شده.

ب) الزامات طرف هاي ذي نفع اشاره شده.

پ) محصولات و خدمات سازمان.

سازمان باید تمامی الزامات این استاندارد بین المللی را، چنانچه در دامنه يتعیین شده سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا باشند، اعمال نماید. دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطّلاعات مدون در
دسترس بوده و نگه داري شود. دامنه باید تنوع محصولات و خدمات را تحت پوشش قرارداده و توجیه غیرکاربردي بودن هر یک از الزامات این استانداردبین المللی در دامنه را ارائه نماید.
ادعاي انطباق با این استاندارد بین المللی تنها هنگامی امکان پذیر است کهالزامات تعیین شده به عنوان غیرکاربردي، توانایی یا مسئولیت کسب اطمینانسازمان از انطباق محصولات و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتري راتحت تأثیر قرار ندهد.

 تعیین دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت – تکمیلی

فرآیندهاي پشتیبان، چه در محل باشند یا دور از محل (مانند مراکز طراحی، دفتر مرکزي شرکت و مراکز توزیع)، باید در دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت دیده شده باشد. (QMS)خودرو مربوط به الزامات طراحی QMS تنها استثناي مجاز براي این استاندارد می باشد.باید توجیه و توسعه محصول در ایزو 9001 نگه داري شود و به عنوان اطّلاعات مدون ثبت شود. استثناي مجاز شامل انجام طراحی فرآیند ساخت نمی شود.سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'